ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 166)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
సముథ్యతొ ఽయం భారొ మే సుమహాన సాగరొపమః
ధార్తరాష్ట్రస్య సంగ్రామే వర్షపూగాభిచిన్తితః
2 తస్మిన్న అభ్యాగతే కాలే పరతప్తే లొమహర్షణే
మిదొ భేథొ న మే కార్యస తేన జీవసి సూతజ
3 న హయ అహం నాథ్య విక్రమ్య సదవిరొ ఽపి శిశొస తవ
యుథ్ధశ్రథ్ధాం రణే ఛిన్థ్యాం జీవితస్య చ సూతజ
4 జామథగ్న్యేన రామేణ మహాస్త్రాణి పరముఞ్చతా
న మే వయదాభవత కా చిత తవం తు మే కిం కరిష్యసి
5 కామం నైతత పరశంసన్తి సన్తొ ఽఽతమబలసంస్తవమ
వక్ష్యామి తు తవాం సంతప్తొ నిహీన కులపాంసన
6 సమేతం పార్దివం కషత్రం కాశిరాజ్ఞః సవయంవరే
నిర్జిత్యైక రదేనైవ యత కన్యాస తరసా హృతాః
7 ఈథృశానాం సహస్రాణి విశిష్టానామ అదొ పునః
మయైకేన నిరస్తాని ససైన్యాని రణాజిరే
8 తవాం పరాప్య వైరపురుషం కురూణామ అనయొ మహాన
ఉపస్దితొ వినాశాయ యతస్వ పురుషొ భవ
9 యుధ్యస్వ పార్దం సమరే యేన విస్పర్ధసే సహ
థరక్ష్యామి తవాం వినిర్ముక్తమ అస్మాథ యుథ్ధాత సుథుర్మతే
10 తమ ఉవాచ తతొ రాజా ధార్తరాష్ట్రొ మహామనాః
మామ అవేక్షస్వ గాఙ్గేయ కార్యం హి మహథ ఉథ్యతమ
11 చిన్త్యతామ ఇథమ ఏవాగ్రే మమ నిఃశ్రేయసం పరమ
ఉభావ అపి భవన్తౌ మే మహత కర్మ కరిష్యతః
12 భూయశ చ శరొతుమ ఇచ్ఛామి పరేషాం రదసత్తమాన
యే చైవాతిరదాస తత్ర తదైవ రదయూదపాః
13 బలాబలమ అమిత్రాణాం శరొతుమ ఇచ్ఛామి కౌరవ
పరభాతాయాం రజన్యాం వై ఇథం యుథ్ధం భవిష్యతి
14 ఏతే రదాస తే సంఖ్యాతాస తదైవాతిరదా నృప
య చాప్య అర్ధరదా రాజన పాణ్డవానామ అతః శృణు
15 యథి కౌతూహలం తే ఽథయ పాణ్డవానాం బలే నృప
రదసంఖ్యాం మహాబాహొ సహైభిర వసుధాధిపైః
16 సవయం రాజా రదొథారః పాణ్డవః కున్తినన్థనః
అగ్నివత సమరే తాత చరిష్యతి న సంశయః
17 భీమసేనస తు రాజేన్థ్ర రదొ ఽషట గుణసంమితః
నాగాయుత బలొ మానీ తేజసా న స మానుషః
18 మాథ్రీపుత్రౌ తు రదినౌ థవావ ఏవ పురుషర్షభౌ
అశ్వినావ ఇవ రూపేణ తేజసా చ సమన్వితౌ
19 ఏతే చమూముఖగతాః సమరన్తః కలేశమ ఆత్మనః
రుథ్రవత పరచరిష్యన్తి తత్ర మే నాస్తి సంశయః
20 సర్వ ఏవ మహాత్మానః శాలస్కన్ధా ఇవొథ్గతాః
పరాథేశేనాధికాః పుమ్భిర అన్యైస తే చ పరమాణతః
21 సింహసంహననాః సర్వే పాణ్డుపుత్రా మహాబలాః
చరితబ్రహ్మ చర్యాశ చ సర్వే చాతితపస్వినః
22 హరీమన్తః పురుషవ్యాఘ్రా వయాఘ్రా ఇవ బలొత్కటాః
జవే పరహారే సంమర్థే సర్వ ఏవాతిమానుషాః
సర్వే జితమహీపాలా థిగ జయే భరతర్షభ
23 న చైషాం పురుషాః కే చిథ ఆయుధాని గథాః శరాన
విషహన్తి సథా కర్తుమ అధిజ్యాన్య అపి కౌరవ
ఉథ్యన్తుం వా గథాం గుర్వీం శరాన వాపి పరకర్షితుమ
24 జవే లక్ష్యస్య హరణే భొజ్యే పాంసువికర్షణే
బలైర అపి భవన్తస తైః సర్వ ఏవ విశేషితాః
25 తే తే సైన్యం సమాసాథ్య వయాఘ్రా ఇవ బలొత్కటాః
విధ్వంసయిష్యన్తి రణే మా సమ తైః సహ సంగమః
26 ఏకైకశస తే సంగ్రామే హన్యుః సర్వాన మహీక్షితః
పరత్యక్షం తవ రాజేన్థ్ర రాజసూయే యదాభవత
27 థరౌపథ్యాశ చ పరిక్లేశం థయూతే చ పరుషా గిరః
తే సంస్మరన్తః సంగ్రామే విచరిష్యన్తి కాలవత
28 లొహితాక్షొ గుడా కేశొ నారాయణ సహాయవాన
ఉభయొః సేనయొర వీర రదొ నాస్తీహ తాథృశః
29 న హి థేవేషు వా పూర్వం థానవేషూరగేషు వా
రాక్షసేష్వ అద యక్షేషు నరేషు కుత ఏవ తు
30 భూతొ ఽద వ భవిష్యొ వా రదః కశ చిన మయా శరుతః
సమాయుక్తొ మహారాజ యదా పార్దస్య ధీమతః
31 వాసుథేవశ చ సంయన్తా యొధా చైవ ధనంజయః
గాణ్డీవం చ ధనుర థివ్యం తే చాశ్వా వాతరంహసః
32 అభేథ్యం కవచం థివ్యమ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ
అస్త్రగ్రామశ చ మాహేన్థ్రొ రౌథ్రః కౌబేర ఏవ చ
33 యామ్యశ చ వారుణశ చైవ గథాశ చొగ్రప్రథర్శనాః
వజ్రాథీని చ ముఖ్యాని నానాప్రహరణాని వై
34 థానవానాం సహస్రాణి హిరణ్యపురవాసినామ
హతాన్య ఏకరదేనాజౌ కస తస్య సథృశొ రదః
35 ఏష హన్యాథ ధి సంరమ్భీ బలవాన సత్యవిక్రమః
తవ సేనాం మహాబాహుః సవాం చైవ పరిపాలయన
36 అహం చైనం పత్యుథియామాచార్యొ వా ధనంజయమ
న తృతీయొ ఽసతి రాజేన్థ్ర సేనయొర ఉభయొర అపి
య ఏనం శరవర్షాణి వర్షన్తమ ఉథియాథ రదీ
37 జీమూత ఇవ ఘర్మాన్తే మహావాతసమీరితః
సమాయుక్తస తు కౌన్తేయొ వాసుథేవసహాయవాన
తరుణశ చ కృతీ చైవ జీర్ణావ ఆవామ ఉభావ అపి
38 ఏతచ ఛరుత్వా తు భీష్మస్య రాజ్ఞాం థధ్వంసిరే తథా
కాఞ్చనాఙ్గథినః పీనా భుజాశ చన్థనరూషితాః
39 మనొభిః సహ సావేగైః సంస్మృత్య చ పురాతనమ
సామర్ద్యం పాణ్డవేయానాం యదా పరత్యక్షథర్శనాత