ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 165)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
అచలొ వృషకశ చైవ భరాతరౌ సహితావ ఉభౌ
రదౌ తవ థురాధర్షౌ శత్రూన విధ్వంసయిష్యతః
2 బలవన్తౌ నరవ్యాఘ్రౌ థృఢక్రొధౌ పరహారిణౌ
గాన్ధారముఖ్యౌ తరుణౌ థర్శనీయౌ మహాబలౌ
3 సఖా తే థయితొ నిత్యం య ఏష రణకర్కశః
పరొత్సాహయతి రాజంస తవాం విగ్రహే పాణ్డవైః సహ
4 పరుషః కత్దనొ నీచః కర్ణొ వైకర్తనస తవ
మన్త్రీ నేతా చ బన్ధుశ చ మానీ చాత్యన్తమ ఉచ్ఛ్రితః
5 ఏష నైవ రదః పూర్ణొ నాప్య ఏవాతిరదొ నృప
వియుక్తః కవచేనైష సహజేన విచేతనః
కుణ్డలాభ్యాం చ థివ్యాభ్యాం వియుక్తః సతతం ధృణీ
6 అభిశాపాచ చ రామస్య బరాహ్మణస్య చ భాషణాత
కరణానాం వియొగాచ చ తేన మే ఽరధరదొ మతః
నైష ఫల్గునమ ఆసాథ్య పునర జీవన విమొక్ష్యతే
7 [స]
తతొ ఽబరవీన మహాబాహుర థరొణః శస్త్రభృతాం వరః
ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవం న మిద్యాస్తీతి కిం చన
8 రణే రణే ఽతిమానీ చ విముఖశ చైవ థృశ్యతే
ఘృణీ కర్ణః పరమాథీ చ తేన మే ఽరధరదొ మతః
9 ఏతచ ఛరుత్వా తు రాధేయః కరొధాథ ఉత్ఫుల్లలొచనః
ఉవాచ భీష్మం రాజేన్థ్ర తుథన వాగ్భిః పరతొథవత
10 పితామహ యదేష్టం మాం వాక్శరైర ఉపకృన్తసి
అనాగసం సథా థవేషాథ ఏవమ ఏవ పథే పథే
మర్షయామి చ తత సర్వం థుర్యొధనకృతేన వై
11 తవం తు మాం మన్యసే ఽశక్తం యదా పాపురుషం తదా
భవాన అర్ధరదొ మహ్యం మతొ నాస్త్య అత్ర సంశయః
12 సర్వస్య జగతశ చైవ గాఙ్గేయ న మృషా వథే
కురూణామ అహితొ నిత్యం న చ రాజావబుధ్యతే
13 కొ హి నామ సమానేషు రాజసూథాత్త కర్మసు
తేజొవధమ ఇమం కుర్యాథ విభేథయిషుర ఆహవే
యదా తవం గుణనిర్థేశాథ అపరాధం చికీర్షసి
14 న హాయనైర న పలితైర న విత్తైర న చ బన్ధుభిః
మహారదత్వం సంఖ్యాతుం శక్యం కషత్రస్య కౌరవ
15 బలజ్యేష్ఠం సమృతం కషత్రం మన్త్రజ్యేష్ఠా థవిజాతయః
ధనజ్యేష్ఠాః సమృతా వైశ్యాః శూథ్రాస తు వయసాధికాః
16 యదేచ్ఛకం సవయం గరాహాథ రదాన అతిరదాంస తదా
కామథ్వేషసమాయుక్తొ మొహాత పరకురుతే భవాన
17 థుర్యొధన మహాబాహొ సాధు సమ్యగ అవేక్ష్యతామ
తయజ్యతాం థుష్టభావొ ఽయం భీష్మః కిల్బిషకృత తవ
18 భిన్నా హి సేనా నృపతే థుఃసంధేయా భవత్య ఉత
మైలాపి పురుషవ్యాఘ్ర కిమ ఉ నానా సముత్దితా
19 ఏషాం థవైధం సముత్పన్నం యొధానాం యుధి భారత
తేజొవధొ నః కరియతే పరత్యక్షేణ విశేషతః
20 రదానాం కవ చ విజ్ఞానం కవ చ భీష్మొ ఽలపచేతనః
అహమ ఆవారయిష్యామి పాణ్డవానామ అనీకినీమ
21 ఆసాథ్య మామ అమొఘేషుం గమిష్యన్తి థిశొ థశ
పాణ్డవాః సహ పఞ్చాలాః శార్థూలం వృషభా ఇవ
22 కవ చ యుథ్ధవిమర్థొ వా మన్త్రాః సువ్యాహృతాని వా
కవ చ భీష్మొ గతవయా మన్థాత్మా కాలమొహితః
23 సపర్ధతే హి సథా నిత్యం సర్వేణ జగతా సహ
న చాన్యం పురుషం కం చిన మన్యతే మొఘథర్శనః
24 శరొతవ్యం ఖలు వృథ్ధానామ ఇతి శాస్త్రనిథర్శనమ
న తవ ఏవాప్య అతివృథ్ధానాం పునర బాలా హి తే మతాః
25 అహమ ఏకొ హనిష్యామి పాణ్డవాన నాత్ర సంశయః
సుయుథ్ధే రాజశార్థూల యశొ భీష్మం గమిష్యతి
26 కృతః సేనాపతిస తవ ఏష తవయా భీష్మొ నరాధిప
సేనాపతిం గుణొ గన్తా న తు యొధాన కదం చన
27 నాహం జీవతి గాఙ్గేయే యొత్స్యే రాజన కదం చన
హతే తు భీష్మే యొధాస్మి సర్వైర ఏవ మహారదైః