ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 164)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
శకునిర మాతులస తే ఽసౌ రద ఏకొ నరాధిప
పరసజ్య పాణ్డవైర వైరం యొత్స్యతే నాత్ర సంశయః
2 ఏతస్య సైన్యా థుర్ధర్షాః సమరే ఽపరతియాయినః
వికృతాయుధ భూయిష్ఠా వాయువేగసమా జవే
3 థరొణపుత్రొ మహేష్వాసః సర్వేషామ అతి ధన్వినామ
సమరే చిత్రయొధీ చ థృఢాస్త్రశ చ మహారదః
4 ఏతస్య హి మహారాజ యదా గాణ్డీవధన్వనః
శరాసనాథ వినిర్ముక్తాః సంసక్తా యాన్తి సాయకాః
5 నైష శక్యొ మయా వీరః సంఖ్యాతుం రదసత్తమః
నిర్థహేథ అపి లొకాంస తరీన ఇచ్ఛన్న ఏష మహాయశాః
6 కరొధస తేజశ చ తపసా సంభృతొ ఽఽశరమవాసినా
థరొణేనానుగృహీతశ చ థివ్యైర అస్త్రైర ఉథారధీః
7 థొషస తవ అస్య మహాన ఏకొ యేనైష భరతర్షభ
న మే రదొ నాతిరదొ మతః పార్దివ సత్తమ
8 జీవితం పరియమ అత్యర్దమ ఆయుష కామః సథా థవిజః
న హయ అస్య సథృశః కశ చిథ ఉభయొః సేనయొర అపి
9 హన్యాథ ఏకరదేనైవ థేవానామ అపి వాహినీమ
వపుష్మాంస తలఘొషేణ సఫొటయేథ అపి పర్వతాన
10 అసంఖ్యేయగుణొ వీరః పరహర్తా థారుణథ్యుతిః
థణ్డపాణిర ఇవాసహ్యః కాలవత పరచరిష్యతి
11 యుగాన్తాగ్నిసమః కరొధే సింహగ్రీవొ మహామతిః
ఏష భారత యుథ్ధస్య పృష్ఠం సంశమయిష్యతి
12 పితా తవ అస్య మహాతేజా వృథ్ధొ ఽపి యువభిర వరః
రణే కర్మ మహత కర్తా తత్ర మే నాస్తి సంశయః
13 అస్త్రవేగానిలొథ్ధూతః సేనా కష్ణేన్ధనొత్దితః
పాణ్డుపుత్రస్య సైన్యాని పరధక్ష్యతి జయే ధృతః
14 రదయూదప యూదానాం యూదపః స నరర్షభః
భారథ్వాజాత్మజః కర్తా కర్మ తీవ్రం హితాయ వః
15 సర్వమూర్ధాభిషిక్తానామ ఆచార్యః సదవిరొ గురుః
గచ్ఛేథ అన్తం సృఞ్జయానాం పరియస తవ అస్య ధనంజయః
16 నైష జాతు మహేష్వాసః పార్దమ అక్లిష్టకారిణమ
హన్యాథ ఆచార్యకం థీప్తం సంస్మృత్య గుణనిర్జితమ
17 శలాఘత్య ఏష సథా వీరః పార్దస్య గుణవిస్తరైః
పుత్రాథ అభ్యధికం చైవ భారథ్వాజొ ఽనుపశ్యతి
18 హన్యాథ ఏకరదేనైవ థేవగన్ధర్వథానవాన
ఏకీభూతాన అపి రణే థివ్యైర అస్త్రైః పరతాపవాన
19 పౌరవొ రాజశార్థూలస తవ రాజన మహారదః
మతొ మమ రదొ వీర పరవీర రదారుజః
20 సవేన సైన్యేన సహితః పరతపఞ శత్రువాహినీమ
పరధక్ష్యతి సపాఞ్చాలాన కక్షం కృష్ణ గతిర యదా
21 సత్యవ్రతొ రదవరొ రాజపుత్రొ మహారదః
తవ రాజన రిపుబలే కాలవత పరచరిష్యతి
22 ఏతస్య యొధా రాజేన్థ్ర విచిత్రకవచాయుధాః
విచరిష్యన్తి సంగ్రామే నిఘ్నన్తః శాత్రవాంస తవ
23 వృషసేనొ రదాగ్ర్యస తే కర్ణ పుత్రొ మహారదః
పరధక్ష్యతి రిపూణాం తే బలాని బలినాం వరః
24 జలసంధొ మహాతేజా రాజన రదవరస తవ
తయక్ష్యతే సమరే పరాణాన మాగధః పరవీరహా
25 ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే గజస్కన్ధవిశారథః
రదేన వా మహాబాహుః కషపయఞ శత్రువాహినీమ
26 రద ఏష మహారాజ మతొ మమ నరర్షభః
తవథర్దే తయక్ష్యతి పరాణాన సహ సైన్యొ మహారణే
27 ఏష విక్రాన్తయొధీ చ చిత్రయొధీ చ సంగరే
వీతభీశ చాపి తే రాజఞ శాత్రవైః సహ యొత్స్యతే
28 బాహ్లీకొ ఽతిరదశ చైవ సమరే చానివర్తితా
మమ రాజన మతొ యుథ్ధే శూరొ వైవస్వతొపమః
29 న హయ ఏష సమరం పరాప్య నివర్తేత కదం చన
యదా సతతగొ రాజన నాభిహత్య పరాన రణే
30 సేనాపతిర మహారాజ సత్యవాంస తే మహారదః
రణేష్వ అథ్భుతకర్మా చ రదః పరరదారుజః
31 ఏతస్య సమరం థృష్ట్వా న వయదాస్తి కదం చన
ఉత్స్మయన్న అభ్యుపైత్య ఏష పరాన రదపదే సదితాన
32 ఏష చారిషు విక్రాన్తః కర్మ సత్పురుషొచితమ
కర్తా విమర్థే సుమహత తవథర్దే పురుషొత్తమః
33 అలాయుధొ రాక్షసేన్థ్రః కరూరకర్మా మహాబలః
హనిష్యతి పరాన రాజన పూర్వవైరమ అనుస్మరన
34 ఏష రాక్షససైన్యానాం సర్వేషాం రదసత్తమః
మాయావీ థృఢవైరశ చ సమరే విచరిష్యతి
35 పరాగ్జ్యొతిషాధిపొ వీరొ భగథత్తః పరతాపవాన
గజాఙ్కుశ ధరశ్రేష్ఠొ రదే చైవ విశారథః
36 ఏతేన యుథ్ధమ అభవత పురా గాణ్డీవధన్వనః
థివసాన సుబహూన రాజన్న ఉభయొర జయ గృథ్ధినొః
37 తతః సఖాయం గాన్ధారే మానయన పాకశాసనమ
అకరొత సంవిథం తేన పాణ్డవేన మహాత్మనా
38 ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే గజస్కన్ధవిశారథః
ఐరావత గతొ రాజా థేవానామ ఇవ వాసవః