ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 163)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
సుథక్షిణస తు కామ్బొజొ రద ఏకగుణొ మతః
తవార్ద సిథ్ధిమ ఆకాఙ్క్షన యొత్స్యతే సమరే పరైః
2 ఏతస్య రదసింహస్య తవార్దే రాజసత్తమ
పరాక్రమం యదేన్థ్రస్య థరక్ష్యన్తి కురవొ యుధి
3 ఏతస్య రదవంశొ హి తిగ్మవేగప్రహారిణామ
కామ్బొజానాం మహారాజ శలభానామ ఇవాయతిః
4 నీలొ మాహిష్మతీ వాసీ నీలవర్మ ధరస తవ
రదవంశేన శత్రూణాం కథనం వై కరిష్యతి
5 కృతవైరః పురా చైవ సహథేవేన పార్దివః
యొత్స్యతే సతతం రాజంస తవార్దే కురుసత్తమ
6 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ సమేతౌ రదసత్తమౌ
కృతినౌ సమరే తాత థృఢవీర్యపరాక్రమౌ
7 ఏతౌ తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ రిపుసైన్యం పరధక్ష్యతః
గథా పరాసాసినారాచైస తొమరైశ చ భుజచ్యుతైః
8 యుథ్ధాభికామౌ సమరే కరీడన్తావ ఇవ యూదపౌ
యూదమధ్యే మహారాజ విచరన్తౌ కృతాన్తవత
9 తరిగర్తా భరాతరః పఞ్చ రదొథారా మతా మమ
కృతవైరాశ చ పార్దేన విరాటనగరే తథా
10 మకరా ఇవ రాజేన్థ్ర సముథ్ధత తరఙ్గిణీమ
గఙ్గాం విక్షొభయిష్యన్తి పార్దానాం యుధి వాహినీమ
11 తే రదాః పఞ్చ రాజేన్థ్ర యేషాం సత్యరదొ ముఖమ
ఏతే యొత్స్యన్తి సమరే సంస్మరన్తః పురా కృతమ
12 వయలీకం పాణ్డవేయేన భీమసేనానుజేన హ
థిశొ విజయతా రాజఞ శవేతవాహేన భారత
13 తే హనిష్యన్తి పార్దానాం సమాసథ్య మహారదాన
వరాన వరాన మహేష్వాసాన కషత్రియాణాం ధురంధరాః
14 లక్ష్మణస తవ పుత్రస తు తదా థుఃశాసనస్య చ
ఉభౌ తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ సంగ్రామేష్వ అనివర్తినౌ
15 తరుణౌ సుకుమారౌ చ రాజపుత్రౌ తరస్వినౌ
యుథ్ధానాం చ విశేషజ్ఞౌ పరణేతారౌ చ సర్వశః
16 రదౌ తౌ రదశార్థూల మతౌ మే రదసత్తమౌ
కషత్రధర్మరతౌ వీరౌ మహత కర్మ కరిష్యతః
17 థణ్డధారొ మహారాజ రద ఏకొ నరర్షభః
యొత్స్యతే సమరం పరాప్య సవేన సైన్యేన పాలితః
18 బృహథ్బలస తదా రాజా కౌసల్యొ రదసత్తమః
రదొ మమ మతస తాత థృఢవేగపరాక్రమః
19 ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే సవాం చమూం సంప్రహర్షయన
ఉగ్రాయుధొ మహేష్వాసొ ధార్తరాష్ట్ర హితే రతః
20 కృపః శారథ్వతొ రాజన రదయూదప యూదపః
పరియాన పరాణాన పరిత్యజ్య పరధక్ష్యతి రిపూంస తవ
21 గౌతమస్య మహర్షేర య ఆచార్యస్య శరథ్వతః
కార్తికేయ ఇవాజేయః శరస్తమ్బాత సుతొ ఽభవత
22 ఏష సేనాం బహువిధాం వివిధాయుధకార్ముకామ
అగ్నివత సమరే తాత చరిష్యతి విమర్థయన