ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 162)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
పరతిజ్ఞాతే ఫల్గునేన వధే భీష్మస్య సంజయ
కిమ అకుర్వన్త మే మన్థాః పుత్రా థుర్యొధనాథయః
2 హతమ ఏవ హి పశ్యామి గాఙ్గేయం పితరం రణే
వాసుథేవసహాయేన పార్దేన థృఢధన్వనా
3 స చాపరిమిత పరజ్ఞస తచ ఛరుత్వా పార్ద భాషితమ
కిమ ఉక్తవాన మహేష్వాసొ భీష్మః పరహరతాం వరః
4 సేనాపత్యం చ సంప్రాప్య కౌరవాణాం ధురంధరః
కిమ అచేష్టత గాఙ్గేయొ మహాబుథ్ధిపరాక్రమః
5 తతస తత సంజయస తస్మై సర్వమ ఏవ నయవేథయత
యదొక్తం కురువృథ్ధేన భీష్మేణామిత తేజసా
6 సేనాపత్యమ అనుప్రాప్య భీష్మః శాంతనవొ నృప
థుర్యొధనమ ఉవాచేథం వచనం హర్షయన్న ఇవ
7 నమస్కృత్వా కుమారాయ సేనాన్యే శక్తిపాణయే
అహం సేనాపతిస తే ఽథయ భవిష్యామి న సంశయః
8 సేనా కర్మణ్య అభిజ్ఞొ ఽసమి వయూహేషు వివిధేషు చ
కర్మ కారయితుం చైవ భృతాన అప్య అభృతాంస తదా
9 యాత్రా యానేషు యుథ్ధేషు లబ్ధప్రశమనేషు చ
భృశం వేథ మహారాజ యదా వేథ బృహస్పతిః
10 వయూహాన అపి మహారమ్భాన థైవగాన్ధర్వ మానుషాన
తైర అహం మొహయిష్యామి పాణ్డవాన వయేతు తే జవరః
11 సొ ఽహం యొత్స్యామి తత్త్వేన పాలయంస తవ వాహినీమ
యదావచ ఛాస్త్రతొ రాజన వయేతు తే మానసొ జవరః
12 న విథ్యతే మే గాఙ్గేయ భయం థేవాసురేష్వ అపి
సమస్తేషు మహాబాహొ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
13 కిం పునస తవయి థుర్ధర్షే సేనాపత్యే వయవస్దితే
థరొణే చ పురుషవ్యాఘ్రే సదితే యుథ్ధాభినన్థిని
14 భవథ్బ్యాం పురుషాగ్ర్యాభ్యాం సదితాభ్యాం విజయొ మమ
న థుర్లభం కురుశ్రేష్ఠ థేవరాజ్యమ అపి ధరువమ
15 రదసంఖ్యాం తు కార్త్స్న్యేన పరేషామ ఆత్మనస తదా
తదైవాతిరదానాం చ వేత్తుమ ఇచ్ఛామి కౌరవ
16 పితామహొ హి కుశలః పరేషామ ఆత్మనస తదా
శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం సర్వైః సహైభిర వసుధాధిపైః
17 గాన్ధారే శృణు రాజేన్థ్ర రదసంఖ్యాం సవకే బలే
యే రదాః పృదివీపాల తదైవాతిరదాశ చ యే
18 బహూనీహ సహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
రదానాం తవ సేనాయాం యదాముఖ్యం తు మే శృణు
19 భవాన అగ్రే రదొథారః సహ సర్వైః సహొథరైః
థుఃశాసనప్రభృతిభిర భరాతృభిః శతసంమితైః
20 సర్వే కృతప్రహరణాశ ఛేథ్య భేథ్య విశారథాః
రదొపస్దే గజస్కన్ధే గథాయుథ్ధే ఽసి చర్మణి
21 సంయన్తారః పరహర్తారః కృతాస్త్రా భారసాధనాః
ఇష్వస్త్రే థరొణశిష్యాశ చ కృపస్య చ శరథ్వతః
22 ఏతే హనిష్యన్తి రణే పాఞ్చాలాన యుథ్ధథుర్మథాన
కృతకిల్బిషాః పాణ్డవేయైర ధార్తరాష్ట్రా మనస్వినః
23 తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ సర్వసేనాపతిస తవ
శత్రూన విధ్వంసయిష్యామి కథర్దీ కృత్యపాణ్డవాన
న తవ ఆత్మనొ గుణాన వక్తుమ అర్హామి విథితొ ఽసమి తే
24 కృతవర్మా తవ అతిరదొ భొజః పరహరతాం వరః
అర్దసిథ్ధిం తవ రణే కరిష్యతి న సంశయః
25 అస్త్రవిథ్భిర అనాధృష్యొ థూరపాతీ థృఢాయుధః
హనిష్యతి రుపూంస తుభ్యం మహేన్థ్రొ థానవాన ఇవ
26 మథ్రరాజొ మహేష్వాసః శల్యొ మే ఽతిరదొ మతః
సపర్ధతే వాసుథేవేన యొ వై నిత్యం రణే రణే
27 భాగినేయాన నిజాంస తయక్త్వా శల్యస తే రదసత్తమః
ఏష యొత్స్యతి సంగ్రామే కృష్ణం చక్రగథాధరమ
28 సాగరొర్మి సమైర వేగైః పలావయన్న ఇవ శాత్రవాన
భూరిశ్రవాః కృతాస్త్రశ చ తవ చాపి హితః సుహృత
29 సౌమథత్తిర మహేష్వాసొ రదయూదప యూదపః
బలక్షయమ అమిత్రాణాం సుమహాన్తం కరిష్యతి
30 సిన్ధురాజొ మహారాజ మతొ మే థవిగుణొ రదః
యొత్స్యతే సమరే రాజన విక్రాన్తొ రదసత్తమః
31 థరౌపథీ హరణే పూర్వం పరిక్లిష్టః స పాణ్డవైః
సంస్మరంస తం పరిక్లేశం యొత్స్యతే పరవీహరా
32 ఏతేన హి తథా రాజంస తప ఆస్దాయ థారుణమ
సుథుర్లభొ వరొ లబ్ధః పాణ్డవాన యొథ్ధుమ ఆహవే
33 స ఏష రదశార్థూలస తథ వైరం సంస్మరన రణే
యొత్స్యతే పాణ్డవాం సతాత పరాణాంస తయక్త్వా సుథుస్త్యజాన