ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 161)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఉలూకస్య వచః శరుత్వా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
సేనాం నిర్యాపయామ ఆస ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమామ
2 పథాతినీం నాగవతీం రదినీమ అశ్వవృన్థినీమ
చతుర్విధ బలాం భీమామ అకమ్ప్యాం పృదివీమ ఇవ
3 భీమసేనాథిభిర గుప్తాం సార్జునైశ చ మహారదైః
ధృష్టథ్యుమ్న వశాం థుర్గాం సాగరస్తిమితొపమామ
4 తస్యాస తవ అగ్రే మహేష్వాసః పాఞ్చాల్యొ యుథ్ధథుర్మథః
థరొణ పరేప్సుర అనీకాని ధృష్టథ్యుమ్నః పరకర్షతి
5 యదాబలం యదొత్సాహం రదినః సముపాథిశత
అర్జునం సూతపుత్రాయ భీమం థుర్యొధనాయ చ
6 అశ్వత్దామ్నే చ నకులం శైబ్యం చ కృతవర్మణే
సైన్ధవాయ చ వార్ష్ణేయం యుయుధానమ ఉపాథిశత
7 శిఖణ్డినం చ భీష్మాయ పరముఖే సమకల్పయత
సహథేవం శకునయే చేకితానం శలాయ చ
8 ధృష్టకేతుం చ శల్యాయ గౌతమాయొత్తమౌజసమ
థరౌపథేయాంశ చ పఞ్చభ్యస తరిగర్తేభ్యః సమాథిశత
9 వృషసేనాయ సౌభథ్రం శేషాణాం చ మహీక్షితామ
సమర్దం తం హి మేనే వై పార్దాథ అభ్యధికం రణే
10 ఏవం విభజ్య యొధాంస తాన పృదక చ సహ చైవ హ
జవాలా వర్ణొ మహేష్వాసొ థరొణమ అంశమ అకల్పయత
11 ధృష్టథ్యుమ్నొ మహేష్వాసః సేనాపతిపతిస తతః
విధివథ వయూఢ్య మేధావీ యుథ్ధాయ ధృతమానసః
12 యదాథిష్టాన్య అనీకాని పాణ్డవానామ అయొజయత
జయాయ పాణ్డుపుత్రాణాం యత్తస తస్దౌ రణాజిరే