ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 160)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుర్యొధనస్య తథ వాక్యం నిశమ్య భరతర్షభః
నేత్రాభ్యామ అతితామ్రాభ్యాం కైతవ్యం సముథైక్షత
2 స కేశవమ అభిప్రేక్ష్య గుడాకేశొ మహాయశాః
అభ్యభాషత కైతవ్యం పరగృహ్య విపులం భుజమ
3 సవవీర్యం యః సమాశ్రిత్య సమాహ్వయతి వై పరాన
అభీతః పూరయఞ శక్తిం స వై పురుష ఉచ్యతే
4 పరవీర్యం సమాశ్రిత్య యః సమాహ్వయతే పరాన
కషత్రబన్ధుర అశక్తత్వాల లొకే స పురుషాధమః
5 స తవం పరేషాం వీర్యేణ మన్యసే వీర్యమ ఆత్మనః
సవయం కాపురుషొ మూఢః పరాంశ చక్షేప్తుమ ఇచ్ఛసి
6 యస తవం వృథ్ధం సర్వరాజ్ఞాం హితబుథ్ధిం జితేన్థ్రియమ
మరణాయ మహాబుథ్ధిం థీక్షయిత్వా వికత్దసే
7 భావస తే విథితొ ఽసమాభిర థుర్బుథ్ధే కులపాంసన
న హనిష్యన్తి గఙ్గేయం పాణ్డవాఘృణయేతి చ
8 యస్య వీర్యం సమాశ్రిత్య ధార్తరాష్ట్ర వికత్దసే
హన్తాస్మి పరదమం భీష్మం మిషతాం సర్వధన్వినామ
9 కైతవ్య గత్వా భరతాన సమేత్య; సుయొధనం ధార్తరాష్ట్రం బరవీహి
తదేత్య ఆహ అర్జునః సవ్యసాచీ; నిశా వయపాయే భవితా విమర్థః
10 యథ వొ ఽబరవీథ వాక్యమ అథీనసత్త్వొ; మధ్యే కురూణాం హర్షయన సత్యసంధః
అహం హన్తా పాణ్డవానామ అనీకం; శాల్వేయకాంశ చేతి మమైష భారః
11 హన్యామ అహం థరొణమ ఋతే హి లొకం; న తే భయం విథ్యతే పాణ్డవేభ్యః
తతొ హి తే లబ్ధతమం చ రాజ్యం; కషయం గతాః పాణ్డవాశ చేతి భావః
12 స థర్పపూర్ణొ న సమీక్షసే తవమ; అనర్దమ ఆత్మన్య అపి వర్తమానమ
తస్మాథ అహం తే పరదమం సమూహే; హన్తా సమక్షం కురువృథ్ధమ ఏవ
13 సూర్యొథయే యుక్తసేనః పతీక్ష్య; ధవజీ రదీ రక్ష చ సత్యసంధమ
అహం హి వః పశ్యతాం థవీపమ ఏనం; రదాథ భీష్మం పాతయితాస్మి బాణైః
14 శవొభూతే కత్దనా వాక్యం విజ్ఞాస్యతి సుయొధనః
అర్థితం శరజాలేన మయా థృష్ట్వా పితామహమ
15 యథ ఉక్తశ చ సభామధ్యే పురుషొ హరస్వథర్శనః
కరుథ్ధేన భీమసేనేన భరాతా థుఃశాసనస తవ
16 అధర్మజ్ఞొ నిత్యవైరీ పాపబుథ్ధిర నృశంసకృత
సత్యాం పరతిజ్ఞాం నచిరాథ రక్ష్యసే తాం సుయొధన
17 అభిమానస్య థర్పస్య కరొధపారుష్యయొస తదా
నైష్ఠుర్యస్యావలేపస్య ఆత్మసంభావనస్య చ
18 నృశంసతాయాస తైక్ష్ణ్యస్య ధర్మవిథ్వేషణస్య చ
అధర్మస్యాతివాథస్య వృథ్ధాతిక్రమణస్య చ
19 థర్శనస్య చ వక్రస్య కృత్స్నస్యాపనయస్య చ
థరక్ష్యసి తవం ఫలం తీవ్రమ అచిరేణ సుయొధన
20 వాసుథేవ థవితీయే హి మయి కరుథ్ధే నరాధిప
ఆశా తే జీవితే మూఢ రాజ్యే వా కేన హేతునా
21 శాన్తే భీష్మే తదా థరొణే సూతపుత్రే చ పాతితే
నిరాశొ జీవితే రాజ్యే పుత్రేషు చ భవిష్యసి
22 భరాతౄణాం నిధనం థృష్ట్వా పుత్రాణాం చ సుయొధన
భీమసేనేన నిహతొ థుష్కృతాని సమరిష్యసి
23 న థవితీయాం పరతిజ్ఞాం హి పరతిజ్ఞాస్యతి కేశవః
సత్యం బరవీమ్య అహం హయ ఏతత సర్వం సత్యం భవిష్యతి
24 ఇత్య ఉక్తః కైతవొ రాజంస తథ వాక్యమ ఉపధార్య చ
అనుజ్ఞాతొ నివవృతే పునర ఏవ యదాగతమ
25 ఉపావృత్య తు పాణ్డుభ్యః కైతవ్యొ ధృతరాష్ట్రజమ
గత్వా యదొక్తం తత సర్వమ ఉవాచ కురుసంసథి
26 కేశవార్జునయొర వాక్యం నిశమ్య భరతర్షభః
థుఃశాసనం చ కర్ణం చ శకునిం చాభ్యభాషత
27 ఆజ్ఞాపయత రాజ్ఞశ చ బలం మిత్రబలం తదా
యదా పరాగు థయాత సర్వా యుక్తా తిష్ఠత్య అనీకినీ
28 తతః కర్ణ సమాథిష్టా థూతాః పరత్వరితా రదైః
ఉష్ట్రవామీభిర అప్య అన్యే సథశ్వైర్శ చ మహాజవైః
29 తూర్ణం పరియయుః సేనాం కృత్స్నాం కర్ణస్య శాసనాత
ఆజ్ఞాపయన్తొ రాజ్ఞస తాన యొగః పరాగ ఉథయాథ ఇతి