ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బృ]
తవమ అగ్నే సర్వథేవానాం ముఖం తవమ అసి హవ్యవాట
తవమ అన్తః సర్వభూతానాం గూఢశ చరసి సాక్షివత
2 తవామ ఆహుర ఏకం కవయస తవామ ఆహుస తరివిధం పునః
తవయా తయక్తం జగచ చేథం సథ్యొ నశ్యేథ ధుతాశన
3 కృత్వా తుభ్యం నమొ విప్రాః సవకర్మ విజితాం గతిమ
గచ్ఛన్తి సహ పత్నీభిః సుతైర అపి చ శాశ్వతీమ
4 తవమ ఏవాగ్నే హవ్యవాహస తవమ ఏవ పరమం హవిః
యజన్తి సత్రైస తవామ ఏవ యజ్ఞైశ చ పరమాధ్వరే
5 సృష్ట్వా లొకాంస తరీన ఇమాన హవ్యవాహ; పరాప్తే కాలే పచసి పునః సమిథ్ధః
సర్వస్యాస్య భువనస్య పరసూతిస; తవమ ఏవాగ్రే భవసి పునః పరతిష్ఠా
6 తవామ అగ్నే జలథాన ఆహుర విథ్యుతశ చ తవమ ఏవ హి
థహన్తి సర్వభూతాని తవత్తొ నిష్క్రమ్య హాయనాః
7 తవయ్య ఆపొ నిహితాః సర్వాస తవయి సర్వమ ఇథం జగత
న తే ఽసత్వ అవిథితం కిం చిత తరిషు లొకేషు పావక
8 సవయొనిం భజతే సర్వొ విశస్వాపొ ఽవిశఙ్కితః
అహం తవాం వర్ధయిష్యామి బరాహ్మైర మన్త్రైః సనాతనైః
9 ఏవం సతుతొ హవ్యవాహొ భగవాన కవిర ఉత్తమః
బృహస్పతిమ అదొవాచ పరీతిమాన వాక్యమ ఉత్తమమ
థర్శయిష్యామి తే శక్రం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
10 పరవిశ్యాపస తతొ వహ్నిః స సముథ్రాః స పల్వలాః
ఆజగామ సరస తచ చ గూఢొ యత్ర శతక్రతుః
11 అద తత్రాపి పథ్మాని విచిన్వన భరతర్షభ
అన్వపశ్యత స థేవేన్థ్రం విసమధ్యగతం సదితమ
12 ఆగత్య చ తతస తూర్ణం తమ ఆచష్ట బృహస్పతేః
అణు మాత్రేణ వపుషా పథ్మతన్త్వ ఆశ్రితం పరభుమ
13 గత్వా థేవర్షిగన్ధర్వైః సహితొ ఽద బృహస్పతిః
పురాణైః కర్మభిర థేవం తుష్టావ బలసూథనమ
14 మహాసురొ హతః శక్ర నముచిర థారుణస తవయా
శమ్బరశ చ బలశ చైవ తదొభౌ ఘొరవిక్రమౌ
15 శతక్రతొ వివర్ధస్వ సర్వాఞ శత్రూన నిషూథయ
ఉత్తిష్ఠ వజ్రిన సంపశ్య థేవర్షీంశ చ సమాగతాన
16 మహేన్థ్ర థానవాన హత్వా లొకాస తరాతాస తవయా విభొ
అపాం ఫేనం సమాసాథ్య విష్ణుతేజొపబృంహితమ
తవయా వృత్రొ హతః పూర్వం థేవరాజజగత్పతే
17 తవం సర్వభూతేషు వరేణ్య ఈడ్యస; తవయా సమం విథ్యతే నేహ భూతమ
తవయా ధార్యన్తే సర్వభూతాని శక్ర; తవం థేవానాం మహిమానం చకర్ద
18 పాహి థేవాన స లొకాంశ చ మహేన్థ్ర బలమ ఆప్నుహి
ఏవం సంస్తూయమానశ చ సొ ఽవర్ధత శనైః శనైః
19 సవం చైవ వపుర ఆస్దాయ బభూవ సబలాన్వితః
అబ్రవీచ చ గురుం థేవొ బృహస్పతిమ ఉపస్దితమ
20 కిం కార్యమ అవశిష్టం వొ హతస తవాష్ట్రొ మహాసురః
వృత్రశ చ సుమహాకాయొ గరస్తుం లొకాన ఇయేష యః
21 మానుషొ నహుషొ రాజా థేవర్షిగణతేజసా
థేవరాజ్యమ అనుప్రాప్తః సర్వాన నొ బాధతే భృశమ
22 కదం ను నహుషొ రాజ్యం థేవానాం పరాప థుర్లభమ
తపసా కేన వా యుక్తః కిం వీర్యొ వా బృహస్పతే
23 థేవా భీతాః శక్రమ అకామయన్త; తవయా తయక్తం మహథ ఐన్థ్రం పథం తత
తథా థేవాః పితరొ ఽదర్షయశ చ; గన్ధర్వసంఘాశ చ సమేత్య సర్వే
24 గత్వాబ్రువన నహుషం శక్ర తత్ర; తవం నొ రాజా భవ భువనస్య గొప్తా
తాన అబ్రవీన నహుషొ నాస్మి శక్ర; ఆప్యాయధ్వం తపసా తేజసా చ
25 ఏవమ ఉక్తైర వర్ధితశ చాపి థేవై; రాజాభవన నహుషొ ఘొరవీర్యః
తరైలొక్యే చ పరాప్య రాజ్యం తపస్వినః; కృత్వా వాహాన యాతి లొకాన థురాత్మా
26 తేజొ హరం థృష్టివిషం సుఘొరం; మా తవం పశ్యేర నహుషం వై కథా చిత
థేవాశ చ సర్వే నహుషం భయార్తా; న పశ్యన్తొ గూఢరూపాశ చరన్తి
27 ఏవం వథత్య అఙ్గిరసాం వరిష్ఠే; బృహస్పతౌ లొకపాలః కుబేరః
వైవస్వతశ చైవ యమః పురాణొ; థేవశ చ సొమొ వరుణశ చాజగామ
28 తే వై సమాగమ్య మహేన్థ్రమ ఊచుర; థిష్ట్యా తవాష్ట్రొ నిహతశ చైవ వృత్రః
థిష్ట్యా చ తవాం కుశలినమ అక్షతం చ; పశ్యామొ వై నిహతారిం చ శక్ర
29 స తాన యదావత పరతిభాష్య శక్రః; సంచొథయన నహుషస్యాన్తరేణ
రాజా థేవానాం నహుషొ ఘొరరూపస; తత్ర సాహ్యం థీయతాం మే భవథ్భిః
30 తే చాబ్రువన నహుషొ ఘొరరూపొ; థృష్టీ విషస తస్య బిభీమ థేవ
తవం చేథ రాజన నహుషం పరాజయేస; తథ వై వయం భాగమ అర్హామ శక్ర
31 ఇన్థ్రొ ఽబరవీథ భవతు భవాన అపాం పతిర; యమః కుబేరశ చ మహాభిషేకమ
సంప్రాప్నువన్త్వ అథ్య సహైవ తేన; రిపుం జయామొ నహుషం ఘొరథృష్టిమ
32 తతః శక్రం జవలనొ ఽపయ ఆహ భాగం; పరయచ్ఛ మహ్యం తవ సాహ్యం కరిష్యే
తమ ఆహ శక్రొ భవితాగ్నే తవాపి; ఐన్థ్రాగ్నొ వై భాగ ఏకొ మహాక్రతౌ
33 ఏవం సంచిన్త్య భగవాన మహేన్థ్రః పాకశాసనః
కుబేరం సర్వయక్షాణాం ధనానాం చ పరభుం తదా
34 వైవస్వతం పితౄణాం చ వరుణం చాప్య అపాం తదా
ఆధిపత్యం థథౌ శక్రః సత్కృత్య వరథస తథా