ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
ఏవమ ఉక్తః స భగవాఞ శచ్యా పునర అదాబ్రవీత
విక్రమస్య న కాలొ ఽయం నహుషొ బలవత్తరః
2 వివర్ధితశ చ ఋషిభిర హవ్యైః కవ్యైశ చ భామిని
నీతిమ అత్ర విధాస్యామి థేవి తాం కర్తుమ అర్హసి
3 గుహ్యం చైతత తవయా కార్యం నాఖ్యాతవ్యం శుభే కవ చిత
గత్వా నహుషమ ఏకాన్తే బరవీహి తనుమధ్యమే
4 ఋషియానేన థివ్యేన మామ ఉపైహి జగత్పతే
ఏవం తవ వశే పరీతా భవిష్యామీతి తం వథ
5 ఇత్య ఉక్తా థేవరాజేన పత్నీ సా కమలేక్షణా
ఏవమ అస్త్వ ఇత్య అదొక్త్వా తు జగామ నహుషం పరతి
6 నహుషస తాం తతొ థృష్ట్వా విస్మితొ వాక్యమ అబ్రవీత
సవాగతం తే వరారొహే కిం కరొమి శుచిస్మితే
7 భక్తం మాం భజ కల్యాణి కిమ ఇచ్ఛసి మనస్విని
తవ కల్యాణి యత కార్యం తత కరిష్యే సుమధ్యమే
8 న చ వరీడా తవయా కార్యా సుశ్రొణి మయి విశ్వస
సత్యేన వై శపే థేవి కర్తాస్మి వచనం తవ
9 యొ మే తవయా కృతః కాలస తమ ఆకాఙ్క్షే జగత్పతే
తతస తవమ ఏవ భర్తా మే భవిష్యసి సురాధిప
10 కార్యం చ హృథి మే యత తథ థేవరాజావధారయ
వక్ష్యామి యథి మే రాజన పరియమ ఏతత కరిష్యసి
వాక్యం పరణయసంయుక్తం తతః సయాం వశగా తవ
11 ఇన్థ్రస్య వాజినొ వాహా హస్తినొ ఽద రదాస తదా
ఇచ్ఛామ్య అహమ ఇహాపూర్వం వాహనం తే సురాధిప
యన న విష్ణొర న రుథ్రస్య నాసురాణాం న రక్షసామ
12 వహన్తు తవాం మహారాజ ఋషయః సంగతా విభొ
సర్వే శిబికయా రాజన్న ఏతథ ధి మమ రొచతే
13 నాసురేషు న థేవేషు తుల్యొ భవితుమ అర్హసి
సర్వేషాం తేజ ఆథత్స్వ సవేన వీర్యేణ థర్శనాత
న తే పరముఖతః సదాతుం కశ చిథ ఇచ్ఛతి వీర్యవాన
14 ఏవమ ఉక్తస తు నహుషః పరాహృష్యత తథా కిల
ఉవాచ వచనం చాపి సురేన్థ్రస తామ అనిన్థితామ
15 అపూర్వం వాహనమ ఇథం తవయొక్తం వరవర్ణిని
థృఢం మే రుచితం థేవి తవథ్వశొ ఽసమి వరాననే
16 న హయ అల్పవీర్యొ భవతి యొ వాహాన కురుతే మునీన
అహం తపస్వీ బలవాన భూతభవ్య భవత పరభుః
17 మయి కరుథ్ధే జగన న సయాన మయి సర్వం పరతిష్ఠితమ
థేవథానవగన్ధర్వాః కింనరొరగరాక్షసాః
18 న మే కరుథ్ధస్య పర్యాప్తాః సర్వే లొకాః శుచిస్మితే
చక్షుషా యం పరపశ్యామి తస్య తేజొ హరామ్య అహమ
19 తస్మాత తే వచనం థేవి కరిష్యామి న సంశయః
సప్తర్షయొ మాం వక్ష్యన్తి సర్వే బరహ్మర్షయస తదా
పశ్య మాహాత్మ్యమ అస్మాకమ ఋథ్ధిం చ వరవర్ణిని
20 ఏవమ ఉక్త్వా తు తాం థేవీం విసృజ్య చ వరాననామ
విమానే యొజయిత్వా స ఋషీన నియమమ ఆస్దితాన
21 అబ్రహ్మణ్యొ బలొపేతొ మత్తొ వరమథేన చ
కామవృత్తః స థుష్టాత్మా వాహయామ ఆస తాన ఋషీన
22 నహుషేణ విసృష్టా చ బృహస్పతిమ ఉవాచ సా
సమయొ ఽలపావశేషొ మే నహుషేణేహ యః కృతః
శక్రం మృగయ శీఘ్రం తవం భక్తాయాః కురు మే థయామ
23 బాఢమ ఇత్య ఏవ భగవాన బృహస్పతిర ఉవాచ తామ
న భేతవ్యం తవయా థేవి నహుషాథ థుష్టచేతసః
24 న హయ ఏష సదాస్యతి చిరం గత ఏష నరాధమః
అధర్మజ్ఞొ మహర్షీణాం వాహనాచ చ హతః శుభే
25 ఇష్టిం చాహం కరిష్యామి వినాశాయాస్య థుర్మతేః
శక్రం చాధిగమిష్యామి మా భైస తవం భథ్రమ అస్తు తే
26 తతః పరజ్వాల్య విధివజ జుహావ పరమం హవిః
బృహస్పతిర మహాతేజా థేవరాజొపలబ్ధయే
27 తస్మాచ చ భగవాన థేవః సవయమ ఏవ హుతాశనః
సత్రీ వేషమ అథ్భుతం కృత్వా సహసాన్తర అధీయత
28 స థిశః పరథిశశ చైవ పర్వతాంశ చ వనాని చ
పృదివీం చాన్తరిక్షం చ విచీయాతిమనొ గతిః
నిమేషాన్తరమాత్రేణ బృహస్పతిమ ఉపాగమత
29 బృహస్పతే న పశ్యామి థేవరాజమ అహం కవ చిత
ఆపః శేషాః సథా చాపః పరవేష్టుం నొత్సహామ్య అహమ
న మే తత్ర గతిర బరహ్మన కిమ అన్యత కరవాణి తే
30 తమ అబ్రవీథ థేవ గురుర అపొ విశ మహాథ్యుతే
31 నాపః పరవేష్టుం శక్ష్యామి కషయొ మే ఽతర భవిష్యతి
శరణం తవాం పరపన్నొ ఽసమి సవస్తి తే ఽసతు మహాథ్యుతే
32 అథ్భ్యొ ఽగనిర బరహ్మతః కషత్రమ అశ్మనొ లొహమ ఉత్దితమ
తేషాం సర్వత్రగం తేజః సవాసు యొనిషు శామ్యతి