ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
అదైనాం రుపిణీం సాధ్వీమ ఉపాతిష్ఠథ ఉపశ్రుతిః
తాం వయొ రూప్ప సంపన్నాం థృష్ట్వా థేవీమ ఉపస్దితామ
2 ఇన్థ్రాణీ సంప్రహృష్టా సా సంపూజ్యైనామ అపృచ్ఛత
ఇచ్ఛామి తవామ అహం జఞాతుం కా తవం బరూహి వరాననే
3 ఉపశ్రుతిర అహం థేవి తవాన్తికమ ఉపాగతా
థర్శనం చైవ సంప్రాప్తా తవ సత్యేన తొషితా
4 పతివ్రతాసి యుక్తా చ యమేన నియమేన చ
థర్శయిష్యామి తే శక్రం థేవం వృత్రనిషూథనమ
కషిప్రమ అన్వేహి భథ్రం తే థరక్ష్యసే సురసత్తమమ
5 తతస తాం పరస్దితాం థేవీమ ఇన్థ్రాణీ సా సమన్వగాత
థేవారణ్యాన్య అతిక్రమ్య పర్వతాంశ చ బహూంస తతః
హిమవన్తమ అతిక్రమ్య ఉత్తరం పార్శ్వమ ఆగమత
6 సముథ్రం చ సమాసాథ్య బహుయొజనవిస్తృతమ
ఆససాథ మహాథ్వీపం నానాథ్రుమలతా వృతమ
7 తత్రాపశ్యత సరొ థివ్యం నానాశకునిభిర వృతమ
శతయొజనవిస్తీర్ణం తావథ ఏవాయతం శుభమ
8 తత్ర థివ్యాని పథ్మాని పఞ్చ వర్ణాని భారత
షట్పథైర ఉపగీతాని పరఫుల్లాని సహస్రశః
9 పథ్మస్య భిత్త్వా నాలం చ వివేశ సహితా తయా
విస తన్తు పరవిష్టం చ తత్రాపశ్యచ ఛతక్రతుమ
10 తం థృష్ట్వా చ సుసూక్ష్మేణ రూపేణావస్దితం పరభుమ
సూక్ష్మరూపధరా థేవీ బభూవొపశ్రుతిశ చ సా
11 ఇన్థ్రం తుష్టావ చేన్థ్రాణీ విశ్రుతైః పూర్వకర్మభిః
సతూయమానస తతొ థేవః శచీమ ఆహ పురంథరః
12 కిమర్దమ అసి సంప్రాప్తా విజ్ఞాతశ చ కదం తవ అహమ
తతః సా కదయామ ఆస నహుషస్య విచేష్టితమ
13 ఇన్థ్రత్వం తరిషు లొకేషు పరాప్య వీర్యమథాన్వితః
థర్పావిష్టశ చ థుష్టాత్మా మామ ఉవాచ శతక్రతొ
ఉపతిష్ఠ మామ ఇతి కరూరః కాలం చ కృతవాన మమ
14 యథి న తరాస్యసి విభొ కరిష్యతి స మాం వశే
ఏతేన చాహం సంతప్తా పరాప్తా శక్ర తవాన్తికమ
జహి రౌథ్రం మహాబాహొ నహుషం పాపనిశ్చయమ
15 పరకాశయస్వ చాత్మానం థైత్యథానవ సూథన
తేజః సమాప్నుహి విభొ థేవరాజ్యం పరశాధి చ