ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 159)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఉలూకస తవ అర్జునం భూయొ యదొక్తం వాక్యమ అబ్రవీత
ఆశీవిషమ ఇవ కరుథ్ధం తుథన వాక్యశలాకయా
2 తస్య తథ వచనం శరుత్వా రుషితాః పాణ్డవా భృశమ
పరాగ ఏవ భృశసంక్రుథ్ధాః కైతవ్యేన పరధర్షితాః
3 నాసనేష్వ అవతిష్ఠన్త బహూంశ చైవ విచిక్షిపుః
ఆశీవిషా ఇవ కరుథ్ధా వీక్షాం చక్రుః పరస్పరమ
4 అవాక్శిరా భీమసేనః సముథైక్షత కేశవమ
నేత్రాభ్యాం లొహితాన్తాభ్యామ ఆశీవిష ఇవ శవసన
5 ఆర్తం వాతాత్మజం థృష్ట్వా కరొధేనాభిహతం భృశమ
ఉత్స్మయన్న ఇవ థాశార్హః కైతవ్యం పరత్యభాషత
6 పరయాహి శీఘ్రం కైతవ్య బరూయాశ చైవ సుయొధనమ
శరుతం వాక్యం గృహీతొ ఽరదొ మతం యత తే తదాస్తు తత
7 మథ్వచశ చాపి భూయస తే వక్తవ్యః స సుయొధనః
శవ ఇథానీం పరథృశ్యేదాః పురుషొ భవ థుర్మతే
8 మన్యసే యచ చ మూఢ తవం న యొత్స్యతి జనార్థనః
సారద్యేన వృతః పార్దైర ఇతి తవం న బిభేషి చ
9 జఘన్యకాలమ అప్య ఏతథ భవేథ యత సర్వపార్దివాన
నిర్థహేయమ అహం కరొధాత కృణానీవ హుతాశనః
10 యుధిష్ఠిర నియొగాత తు ఫల్గునస్య మహాత్మనః
కరిష్యే యుధ్యమానస్య సారద్యం విథితాత్మనః
11 యథ్య ఉత్పతసి లొకాంస తరీన యథ్య ఆవిశసి భూతలమ
తత్ర తత్రార్జున రదం పరభాతే థరక్ష్యసే ఽగరతః
12 యచ చాపి భీమసేనస్య మన్యసే మొఘగర్జితమ
థుఃశాసనస్య రుధిరం పీతమ ఇత్య అవధార్యతామ
13 న తవాం సమీక్షతే పార్దొ నాపి రాజా యుధిష్ఠిరః
న భీమసేనొ న యమౌ పరతికూలప్రభాషిణమ