ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 158)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
సేనానివేశం సంప్రాప్య కైతవ్యః పాణ్డవస్య హ
సమాగతః పాణ్డవేయైర యుధిష్ఠిరమ అభాషత
2 అభిజ్ఞొ థూతవాక్యానాం యదొక్తం బరువతొ మమ
థుర్యొధన సమాథేశం శరుత్వా న కరొథ్ధుమ అర్హసి
3 ఉలూక న భయం తే ఽసతి బరూహి తవం విగతజ్వరః
యన మతం ధార్తరాష్ట్రస్య లుబ్ధస్యాథీర్ఘ థర్శినః
4 తతొ థయుతిమతాం మధ్యే పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
సృఞ్జయానాం చ సర్వేషాం కృష్ణస్య చ యశస్వినః
5 థరుపథస్య సపుత్రస్య విరాటస్య చ సంనిధౌ
భూమిపానాం చ సర్వేషాం మధ్యే వాక్యం జగాథ హ
6 ఇథం తవామ అబ్రవీథ రాజా ధార్తరాష్ట్రొ మహామనాః
శృణ్వతాం కురువీరాణాం తన నిబొధ నరాధిప
7 పరాజితొ ఽసి థయూతేన కృష్ణా చానాయితా సభామ
శక్యొ ఽమర్షొ మనుష్యేణ కర్తుం పురుషమానినా
8 థవాథశైవ తు వర్షాణి వనే ధిష్ణ్యాథ వివాసితాః
సంవత్సరం విరాటస్య థాస్యమ ఆస్దాయ చొషితాః
9 అమర్షం రాజ్యహరణం వనవాసం చ పాణ్డవ
థరౌపథ్యాశ చ పరిక్లేశం సంస్మరన పురుషొ భవ
10 అశక్తేన చ యచ ఛప్తం భీమసేనేన పాణ్డవ
థుఃశాసనస్య రుధిరం పీయతాం యథి శక్యతే
11 లొహాభిహారొ నిర్వృత్తః కురుక్షేత్రమ అకర్థమమ
సమః పన్దా భృతా యొధాః శవొ యుధ్యస్వ సకేశవః
12 అసమాగమ్య భీష్మేణ సంయుగే కిం వికత్దసే
ఆరురుక్షుర యదా మన్థః పర్వతం గన్ధమాథనమ
13 థరొణం చ యుధ్యతాం శరేష్ఠం శచీపతిసమం యుధి
అజిత్వా సంయుగే పార్ద రాజ్యం కదమ ఇహేచ్ఛసి
14 బరాహ్మే ధనుషి చాచార్యం వేథయొర అన్తరం థవయొః
యుధి ధుర్యమ అవిక్షొభ్యమ అనీక ధరమ అచ్యుతమ
15 థరొణం మొహాథ యుధా పార్ద యజ జిగీషసి తన మృషా
న హి శుశ్రుమ వాతేన మేరుమ ఉన్మదితం గిరిమ
16 అనిలొ వా వహేన మేరుం థయౌర వాపి నిపతేన మహీమ
యుగం వా పరివర్తేత యథ్య ఏవం సయాథ యదాత్ద మామ
17 కొ హయ ఆభ్యాం జీవితాకాఙ్క్షీ పరాప్యాస్త్రమ అరిమర్థనమ
గజొ వాజీ నరొ వాపి పునః సవస్తి గృహాన వరజేత
18 కదమ ఆభ్యామ అభిధ్యాతః సంసృష్టొ థారుణేన వా
రణే జీవన మిముచ్యేత పథా భూమిమ ఉపస్పృశన
19 కిం థర్థురః కూపశయొ యదేమాం; న బుధ్యసే రాజచమూం సమేతామ
థురాధర్షాం థేవ చమూ పరకాశాం; గుప్తాం నరేన్థ్రైస తరిథశైర ఇవ థయామ
20 పరాచ్యైః పరతీచ్యైర అద థాక్షిణాత్యైర; ఉథీచ్యకామ్బొజశకైః ఖశైశ చ
శాల్వైః సమత్స్యైః కురుమధ్యథేశైర; మలేచ్ఛైః పులిన్థైర థరవిడాన్ధ్ర కాఞ్చ్యైః
21 నానాజనౌఘం యుధి సంప్రవృథ్ధం; గాఙ్గం యదా వేగమ అవారణీయమ
మాం చ సదితం నాగబలస్య మధ్యే; యుయుత్ససే మన్థకిమ అల్పబుథ్ధే
22 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా రాజానం ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
అభ్యావృత్య పునర జిష్ణుమ ఉలూకః పరత్యభాషత
23 అకత్దమానొ యుధ్యస్వ కత్దసే ఽరజున కిం బహు
పర్యాయాత సిథ్ధిర ఏతస్య నైతత సిధ్యతి కత్దనాత
24 యథీథం కత్దనాత సిధ్యేత కర్మ లొకే ధనంజయ
సర్వే భవేయుః సిథ్ధార్దా బహు కత్దేత థుర్గతః
25 జానామి తే వాసుథేవం సహాయం; జానామి తే గాణ్డివం తాలమాత్రమ
జానామ్య ఏతత తవాథృశొ నాస్తి; యొధా రాజ్యం చ తే జానమానొ హరామి
26 న తు పర్యాయ ధర్మేణ సిథ్ధిం పరాప్నొతి భూయసీమ
మనసైవ హి భూతాని ధాతా పరకురుతే వశే
27 తరయొథశ సమా భుక్తం రాజ్యం విలపతస తవ
భూయశ చైవ పరశాసిష్యే నిహత్య తవాం సబాన్ధవమ
28 కవ తథా గాణ్డివం తే ఽభూథ యత తవం థాసపణే జితః
కవ తథా భీమసేనస్య బలమ ఆసీచ చ ఫల్గున
29 సగథాథ భీమసేనాచ చ పార్దాచ చైవ సగాణ్డివాత
న వై మొక్షస తథా వొ ఽభూథ వినా కృష్ణామ అనిన్థితామ
30 సా వొ థాస్యం సమాపన్నాన మొక్షయామ ఆస భామినీ
అమానుష్య సమాయుక్తాన థాస్య కర్మణ్య అవస్దితాన
31 అవొచం యత షణ్ఢతిలాన అహం వస తద్యమ ఏవ తత
ధృతా హి వేణీ పార్దేన విరాటనగరే తథా
32 సూథకర్మణి చ శరాన్తం విరాటస్య మహానసే
భీమసేనేన కౌన్తేయ యచ చ తన మమ పౌరుషమ
33 ఏవమ ఏవ సథా థణ్డం కషత్రియాః కషత్రియే థధుః
శరేణ్యాం కక్ష్యాం చ వేణ్యాం చ సంయుగే యః పలాయతే
34 న భయాథ వాసుథేవస్య న చాపి తవ ఫల్గున
రాజ్యం పరతిప్రథాస్యామి యుధ్యస్వ సహ కేశవః
35 న మాయా హీన్థ్ర జాలం వా కుహకా వా విభీషణీ
ఆత్తశస్త్రస్య మే యుథ్ధే వహన్తి పరతిగర్జనాః
36 వాసుథేవ సహస్రం వా ఫల్గునానాం శతాని వా
ఆసాథ్య మామ అమొఘేషుం థరవిష్యన్తి థిశొ థశ
37 సంయుగం గచ్ఛ భీష్మేణ భిన్ధి తవం శిరసా గిరిమ
పరతరేమం మహాగాధం బాహుభ్యాం పురుషొథధిమ
38 శారథ్వత మహీమానం వివింశతి ఝషాకులమ
బృహథ్బలసముచ్చాలం సౌమథత్తి తిమింగిలమ
39 థుఃశాసనౌఘం శల శల్య మత్స్యం; సుషేణ చిత్రాయుధనాగనక్రమ
జయథ్రదాథ్రిం పురుమిత్ర గాధం; థుర్మర్షణొథం శకునిప్రపాతమ
40 శస్త్రౌఘమ అక్షయ్యమ అతిప్రవృథ్ధం; యథావగాహ్య శరమనష్టచేతాః
భవిష్యసి తవం హతసర్వబాన్ధవస; తథా మనస తే పరితాపమ ఏష్యతి
41 తథా మనస తే తరిథివాథ ఇవాశుచేర; నివర్తతాం పార్ద మహీ పరశాసనాత
రాజ్యం పరశాస్తుం హి సుథుర్లభం తవయా; బుభూషతా సవర్గ ఇవాతపస్వినా