ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 156)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
తదా వయూఢేష్వ అనీకేషు కురుక్షేత్రే థవిజర్షభ
కిమ అకుర్వన్త కురవః కాలేనాభిప్రచొథితాః
2 తదా వయూఢేష్వ అనీకేషు యత తేషు భరతర్షభ
ధృతరాష్ట్రొ మహారాజ సంజయం వాక్యమ అబ్రవీత
3 ఏహి సంజయ మే సర్వమ ఆచక్ష్వానవశేషతః
సేనానివేశే యథ్వృత్తం కురుపాణ్డవసేనయొః
4 థిష్టమ ఏవ పరం మన్యే పౌరుషం చాప్య అనర్దకమ
యథ అహం జానమానొ ఽపి యుథ్ధథొషాన కషయొథయాన
5 తదాపి నికృతిప్రజ్ఞం పుత్రం థుర్థ్యూత థేవినమ
న శక్నొమి నియన్తుం వా కర్తుం వా హితమ ఆత్మనః
6 భవత్య ఏవ హి మే సూత బుథ్ధిర థొషానుథర్శినీ
థుర్యొధనం సమాసాథ్య పునః సా పరివర్తతే
7 ఏవంగతే వై యథ భావి తథ భవిష్యతి సంజయ
కషత్రధర్మః కిల రణే తనుత్యాగొ ఽభిపూజితః
8 తవథ యుక్తొ ఽయమ అనుప్రశ్నొ మహారాజ యదార్హసి
న తు థుర్యొధనే థొషమ ఇమమ ఆసక్తుమ అర్హసి
శృణుష్వానవశేషేణ వథతొ మమ పార్దివ
9 య ఆత్మనొ థుశ్చరితాథ అశుభం పరాప్నుయాన నరః
ఏనసా న స థైవం వా కాలం వా గన్తుమ అర్హతి
10 మహారాజ మనుష్యేషు నిన్థ్యం యః సర్వమ ఆచరేత
స వధ్యః సర్వలొకస్య నిన్థితాని సమాచరన
11 నికారా మనుజశ్రేష్ఠ పాణ్డవైస తవత్ప్రతీక్షయా
అనుభూతాః సహామాత్యైర నికృతైర అధిథేవనే
12 హయానాం చ గజానాం చ రాజ్ఞాం చామితతేజసామ
వైశసం సమరే వృత్తం యత తన మే శృణు సర్వశః
13 సదిరొ భూత్వా మహారాజ సర్వలొకక్షయొథయమ
యదా భూతం మహాయుథ్ధే శరుత్వా మా విమనా భవ
14 న హయ ఏవ కర్తా పురుషః కర్మణొః శుభపాపయొః
అస్వతన్త్రొ హి పురుషః కార్యతే థారు యన్త్రవత
15 కే చిథ ఈశ్వర నిర్థిష్టాః కే చిథ ఏవ యథృచ్ఛయా
పూర్వకర్మభిర అప్య అన్యే తరైధమ ఏతథ వికృష్యతే