ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 157)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హిరణ్వత్యాం నివిష్టేషు పాణ్డవేషు మహాత్మసు
థుర్యొధనొ మహారాజ కర్ణేన సహ భారత
2 సౌబలేన చ రాజేన్థ్ర తదా థుఃశాసనేన చ
ఆహూయొపహ్వరే రాజన్న ఉలూకమ ఇథమ అబ్రవీత
3 ఉలూక గచ్ఛ కైతవ్య పాణ్డవాన సహ సొమకాన
గత్వా మమ వచొ బరూహి వాసుథేవస్య శృణ్వతః
4 ఇథం తత సమనుప్రాప్తం వర్షపూగాభిచిన్తితమ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ యుథ్ధం లొకభయంకరమ
5 యథ ఏతత కత్దనా వాక్యం సంజయొ మహథ అబ్రవీత
మధ్యే కురూణాం కౌన్తేయ తస్య కాలొ ఽయమ ఆగతః
యదా వః సంప్రతిజ్ఞాతం తత సర్వం కరియతామ ఇతి
6 అమర్షం రాజ్యహరణం వనవాసం చ పాణ్డవ
థరౌపథ్యాశ చ పరిక్లేశం సంస్మరన పురుషొ భవ
7 యథర్దం కషత్రియా సూతే గర్భం తథ ఇథమ ఆగతమ
బలం వీర్యం చ శౌర్యం చ పరం చాప్య అస్త్రలాఘవమ
పౌరుషం థర్శయన యుథ్ధే కొపస్య కురు నిష్కృతిమ
8 పరిక్లిష్టస్య థీనస్య థీర్ఘకాలొషితస్య చ
న సఫుటేథ ధృథయం కస్య ఐశ్వర్యాథ భరంశితస్య చ
9 కులే జాతస్య శూరస్య పరవిత్తేషు గృధ్యతః
ఆచ్ఛిన్నం రాజ్యమ ఆక్రమ్య కొపం కస్య న థీపయేత
10 యత తథ ఉక్తం మహథ వాక్యం కర్మణా తథ విభావ్యతామ
అకర్మణా కత్దితేన సన్తః కుపురుషం విథుః
11 అమిత్రాణాం వశే సదానం రాజ్యస్య చ పునర భవః
థవావ అర్దౌ యుధ్యమానస్య తస్మాత కురుత పౌరుషమ
12 అస్మాన వా తవం పరాజిత్య పరశాధి పృదివీమ ఇమామ
అద వా నిహతొ ఽసమాభిర వీరలొకం గమిష్యసి
13 రాష్ట్రాత పరవ్రాజనం కలేశం వనవాసం చ పాణ్డవ
కృష్ణాయాశ చ పరిక్లేశం సంస్మరన పురుషొ భవ
14 అప్రియాణాం చ వచనే పరవ్రజత్సు పునః పునః
అమర్షం థర్శయాథ్య తవమ అమర్షొ హయ ఏవ పౌరుషమ
15 కరొధొ బలం తదా వీర్యం జఞానయొగొ ఽసత్రలాఘవమ
ఇహ తే పార్ద థృశ్యన్తాం సంగ్రామే పురుషొ భవ
16 తం చ తూబరకమ మూఢం బహ్వ ఆశినమ అవిథ్యకమ
ఉలూక మథ్వచొ బరూయా అసకృథ భీమసేనకమ
17 అశక్తేనైవ యచ ఛప్తం సభామధ్యే వృకొథర
థుఃశాసనస్య రుధిరం పీయతాం యథి శక్యతే
18 లొహాభిహారొ నిర్వృత్తః కురుక్షేత్రమ అకర్థమమ
పుష్టాస తే ఽశవా భృతా యొధాః శవొ యుధ్యస్వ సకేశవః