ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 155)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు భీష్మకస్య మహాత్మనః
హిరణ్యలొమ్నొ నృపతేః సాక్షాథ ఇన్థ్ర సఖస్య వై
2 ఆహృతీనామ అధిపతేర భొజస్యాతియశస్వినః
థాక్షిణాత్య పతేః పుత్రొ థిక్షు రుక్మీతి విశ్రుతః
3 యః కింపురుష సింహస్య గన్ధమాథనవాసినః
శిష్యః కృత్స్నం ధనుర్వేథం చతుష్పాథమ అవాప్తవాన
4 యొ మాహేన్థ్రం ధనుర లేభే తుల్యం గాణ్డీవతేజసా
శార్ఙ్గేణ చ మహాబాహుః సంమితం థివ్యమ అక్షయమ
5 తరీణ్య ఏవైతాని థివ్యాని ధనూంషి థివి చారిణామ
వారుణం గాణ్డివం తత్ర మాహేన్థ్రం విజయం ధనుః
6 శార్ఙ్గం తు వైష్ణవం పరాహుర థివ్యం తేజొమయం ధనుః
ధారయామ ఆస యత కృష్ణః పరసేనా భయావహమ
7 గాణ్డీవం పావకాల లేభే ఖాణ్డవే పాకశాసనిః
థరుమాథ రుక్మీ మహాతేజా విజయం పరత్యపథ్యత
8 సంఛిథ్య మౌరవాన పాశాన నిహత్య మురమ ఓజసా
నిర్జిత్య నరకం భౌమమ ఆహృత్య పణి కుణ్డలే
9 షొడశ సత్రీసహస్రాణి రత్నాని వివిధాని చ
పరతిపేథే హృషీకేశః శార్ఙ్గం చ ధనుర ఉత్తమమ
10 రుక్మీ తు విజయం లబ్ధ్వా ధనుర మేఘసమస్వనమ
విభీషయన్న ఇవ జగత పాణ్డవాన అభ్యవర్తత
11 నామృష్యత పురా యొ ఽసౌ సవబాహుబలథర్పితః
రుక్మిణ్యా హరణం వీరొ వాసుథేవేన ధీమతా
12 కృత్వా పరతిజ్ఞాం నాహత్వా నివర్తిష్యామి కేశవమ
తతొ ఽనవధావథ వార్ష్ణేయం సర్వశస్త్రభృతాం వరమ
13 సేనయా చతురఙ్గిణ్యా మహత్యా థూరపాతయా
విచిత్రాయుధ వర్మిణ్యా గఙ్గయేవ పరవృథ్ధయా
14 స సమాసాథ్య వార్ష్ణేయం గొనానామ ఈశ్వరం పరభుమ
వయంసితొ వరీడితొ రాజన్న ఆజగామ స కుణ్డినమ
15 యత్రైవ కృష్ణేన రణే నిర్జితః పరవీరహా
తత్ర భొజకటం నామ చక్రే నగరమ ఉత్తమమ
16 సైన్యేన మహతా తేన పరభూతగజవాజినా
పురం తథ భువి విఖ్యాత్మ నామ్న భొజకటం నృప
17 స భొజరాజః సైన్యేన మహతా పరివారితః
అక్షౌహిణ్యా మహావీర్యః పాణ్డవాన సముపాగమత
18 తతః స కవచీ ఖడ్గీ శరీ ధన్వీ తలీ రదీ
ధవజేనాథిత్య వర్ణేన పరవివేశ మహాచమూమ
19 విథితః పాణ్డవేయానాం వాసుథేవ పరియేప్సయా
యుధిష్ఠిరస తు తం రాజా పరత్యుథ్గమ్యాభ్యపూజయత
20 స పూజితః పాణ్డుసుతైర యదాన్యాయం సుసత్కృతః
పరతిపూజ్య చ తాన సర్వాన విశ్రాన్తః సహ సైనికః
ఉవాచ మధ్యే వీరాణాం కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
21 సహాయొ ఽసమి సదితొ యుథ్ధే యథి భీతొ ఽసి పాణ్డవ
కరిష్యామి రణే సాహ్యమ అసహ్యం తవ శత్రుభిః
22 న హి మే విక్రమే తుల్యః పుమాన అస్తీహ కశ చన
నిహత్య సమరే శత్రూంస తవ థాస్యామి ఫల్గున
23 ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజస్య కేశవస్య చ సంనిధౌ
శృణ్వతాం పార్దివేన్థ్రాణామ అన్యేషాం చైవ సర్వశః
24 వాసుథేవమ అభిప్రేక్ష్య ధర్మరాజం చ పాణ్డవమ
ఉవాచ ధీమాన కౌన్తేయః పరహస్య సఖిపూర్వకమ
25 యుధ్యమానస్య మే వీర గన్ధర్వైః సుమహాబలైః
సహాయొ ఘొషయాత్రాయాం కస తథాసీత సఖా మమ
26 తదా పరతిభయే తస్మిన థేవథానవ సంకులే
ఖాణ్డవే యుధ్యమానస్య కః సహాయస తథాభవత
27 నివాతకవచైర యుథ్ధే కాలకేయైశ చ థానవైః
తత్ర మే యుధ్యమానస్య కః సహాయస తథాభవత
28 తదా విరాటనగరే కురుభిః సహ సంగరే
యుధ్యతొ బహుభిస తాత కః సహాయొ ఽభవన మమ
29 ఉపజీవ్య రణే రుథ్రం శక్రం వైశ్వరణం యమమ
వరుణం పావకం చైవ కృపం థరొణం చ మాధవమ
30 ధారయన గాణ్డివం థివ్యం ధనుస తేజొమయం థృఢమ
అక్షయ్య శరసంయుక్తొ థివ్యాస్త్రపరిబృంహితః
31 కౌరవాణాం కులే జాతః పాణ్డొః పుత్రొ విశేషతః
థరొణం వయపథిశఞ శిష్యొ వాసుథేవసహాయవాన
32 కదమ అస్మథ్విధొ బరూయాథ భీతొ ఽసతీత్య అయశస్కరమ
వచనం నరశార్థూల వజ్రాయుధమ అపి సవయమ
33 నాస్మి భీతొ మహాబాహొ సహాయార్దశ చ నాస్తి మే
యదాకామం యదాయొగం గచ్ఛ వాన్యత్ర తిష్ఠ వా
34 వినివర్త్య తతొ రుక్మీ సేనాం సాగరసంనిభామ
థుర్యొధనమ ఉపాగచ్ఛత తదైవ భరతర్షభ
35 తదైవ చాభిగమ్యైనమ ఉవాచ స నరాధిపః
పరత్యాఖ్యాతశ చ తేనాపి స తథా శూరమానినా
36 థవావ ఏవ తు మహారాజ తస్మాథ యుథ్ధాథ వయపేయతుః
రౌహిణేయశ చ వార్ష్ణేయొ రుక్మీ చ వసుధాధిపః
37 గతే రామే తీర్దయాత్రాం భీష్మకస్య సుతే తదా
ఉపావిశన పాణ్డవేయా మన్త్రాయ పునర ఏవ హి
38 సమితిర ధర్మరాజస్య సా పార్దివ సమాకులా
శుశుభే తారకా చిత్రా థయౌశ చన్థ్రేణేవ భారత