ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
ఆపగేయం మహాత్మానం భీష్మం శస్త్రభృతాం వరమ
పితామహం భారతానాం ధవజం సర్వమహీక్షితామ
2 బృహస్పతిసమం బుథ్ధ్యా కషమయా పృదివీసమమ
సముథ్రమ ఇవ గామ్భీర్యే హిమవన్తమ ఇవ సదితమ
3 పరజాపతిమ ఇవౌథార్యే తేజసా భాస్కరొపమమ
మహేన్థ్రమ ఇవ శత్రూణాం ధవంసనం శరవృష్టిభిః
4 రణయజ్ఞే పరతిభయే సవాభీలే లొమహర్షణే
థీక్షితం చిరరాత్రాయ శరుతా రాజా యుధిష్ఠిరః
5 కిమ అబ్రవీన మహాబాహుః సర్వధర్మవిశారథః
భీమసేనార్జునౌ వాపి కృష్ణొ వా పరత్యపథ్యత
6 ఆపథ ధర్మార్దకుశలొ మహాబుథ్ధిర యుధిష్ఠిరః
సర్వాన భరాతౄన సమానీయ వాసుథేవం చ సాత్వతమ
ఉవాచ వథతాం శరేష్ఠః సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః
7 పర్యాక్రామత సైన్యాని యత తాస తిష్ఠత థంశితాః
పితామహేన వొ యుథ్ధం పూర్వమ ఏవ భవిష్యతి
తస్మాత సప్తసు సేనాసు పరణేతౄన మమ పశ్యత
8 యదార్హతి భవాన వక్తుమ అస్మిన కాల ఉపస్దితే
తదేథమ అర్దవథ వాక్యమ ఉక్తం తే భరతర్షభ
9 రొచతే మే మహాబాహొ కరియతాం యథ అనన్తరమ
నాయకాస తవ సేనాయామ అభిషిచ్యన్తు సప్త వై
10 తతొ థరుపథమ ఆనాయ్య విరాటం శినిపుంగవమ
ధృష్టథ్యుమ్నం చ పాఞ్చాల్యం ధృష్టకేతుం చ పార్దివమ
శిఖణ్డినం చ పాఞ్చాల్యం సహథేవం చ మాగధమ
11 ఏతాన సప్త మహైష్వాసాన వీరాన యుథ్ధాభినన్థినః
సేనా పరణేతౄన విధివథ అభ్యషిఞ్చథ యుధిష్ఠిరః
12 సర్వసేనాపతిం చాత్ర ధృష్టథ్యుమ్నమ ఉపాథిశత
థరొణాన్త హేతొర ఉత్పన్నొ య ఇథ్ధాఞ జాతవేథసః
13 సర్వేషామ ఏవ తేషాం తు సమస్తానాం మహాత్మనామ
సేనాపతిపతిం చక్రే గుడాకేశం ధనంజయమ
14 అర్జునస్యాపి నేతా చ సంయన్తా చవ వాజినామ
సంకర్షణానుజః శరీమాన మహాబుథ్ధిర జనార్థనః
15 తథ థృష్ట్వొపస్దితం యుథ్ధం సమాసన్నం మహాత్యయమ
పరావిశథ భవనం రాజ్ఞః పాణ్డవస్య హలాయుధః
16 సహాక్రూరప్రభృతిభిర గథ సామ్బొల్ముకాథిభిః
రౌక్మిణేయాహుక సుతైశ చారుథేష్ణ పురొగమైః
17 వృష్ణిముఖ్యైర అభిగతైర వయాఘ్రైర ఇవ బలొత్కటైః
అభిగుప్తొ మహాబాహుర మరుథ్భిర ఇవ వాసవః
18 నీలకౌశేయ వసనః కౌలాస శిఖరొపమః
సింహఖేల గతిః శరీమాన మథరక్తాన్త లొచనః
19 తం థృష్ట్వా ధర్మరాజశ చ కేశవశ చ మహాథ్యుతిః
ఉథతిష్ఠత తథా పార్దొ భీమకర్మా వృకొథరః
20 గాణ్డీవధన్వా యే చాన్యే రాజానస తత్ర కే చన
పూజయాం చక్రుర అభ్యేత్య తే సమ సర్వే హలాయుధమ
21 తతస తం పాణ్డవొ రాజా కరే పస్పర్శ పాణినా
వాసుథేవ పురొగాస తు సర్వ ఏవాభ్యవాథయన
22 విరాటథ్రుపథౌ వృథ్ధావ అభివాథ్య హలాయుధః
యుధిష్ఠిరేణ సహిత ఉపావిశథ అరింథమః
23 తతస తేషూపవిష్టేషు పార్దివేషు సమన్తతః
వాసుథేవమ అభిప్రేక్ష్య రౌహిణేయొ ఽభయభాషత
24 భవితాయం మహారౌథ్రొ థారుణః పురుషక్షయః
థిష్టమ ఏతథ ధరువం మన్యే న శక్యమ అతివర్తితుమ
25 అస్మాథ యుథ్ధాత సముత్తీర్ణాన అపి వః ససుహృజ్జనాన
అరొగాన అక్షతైర థేహైః పశ్యేయమ ఇతి మే మతిః
26 సమేతం పార్దివం కషత్రం కాలపక్వమ అసంశయమ
విమర్థః సుమహాన భావీ మాంసశొణితకర్థమః
27 ఉక్తొ మయా వాసుథేవః పునః పునర ఉపహ్వరే
సంబన్ధిషు సమాం వృత్తిం వర్తస్వ మధుసూథన
28 పాణ్డవా హి యదాస్మాకం తదా థుర్యొధనొ నృపః
తస్యాపి కరియతాం యుక్త్యా సపర్యేతి పునః పునః
29 తచ చ మే నాకరొథ వాక్యం తవథర్దే మధుసూథనః
నివిష్టః సర్వభావేన ధనంజయమ అవేక్ష్య చ
30 ధరువొ జయః పాణ్డవానామ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
తదా హయ అభినివేశొ ఽయం వాసుథేవస్య భారత
31 న చాహమ ఉత్సహే కృష్ణమ ఋతే లొకమ ఉథీక్షితుమ
తతొ ఽహమ అనువర్తామి కేషవస్య చికీర్షితమ
32 ఉభౌ శిష్యౌ హి మే వీరౌ గథాయుథ్ధవిశారథౌ
తుల్యస్నేహొ ఽసమ్య అతొ భీమే తదా థుర్యొధనే నృపే
33 తస్మాథ యాస్యామి తీర్దాని సరస్వత్యానిషేవితుమ
న హి శక్ష్యామి కౌరవ్యాన నశ్యమానాన ఉపేక్షితుమ
34 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుర అనుజ్ఞాతశ చ పాణ్డవైః
తీర్దయాత్రాం యయౌ రామొ నివర్త్య మధుసూథనమ