ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 153)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః శాంతనవం భీష్మం పరాఞ్జలిర ధృతరాష్ట్రజః
సహ సర్వైర మహీపాలైర ఇథం వచనమ అబ్రవీత
2 ఋతే సేనా పరణేతారం పృతనా సుమహత్య అపి
థీర్యతే యుథ్ధమ ఆసాథ్య పిపీలిక పుటం యదా
3 న హి జాతు థవయొర బుథ్ధిః సమా భవతి కర్హి చిత
శౌర్యం చ నామ నేతౄణాం సపర్ధతే చ పరస్పరమ
4 శరూయతే చ మహాప్రాజ్ఞ హైహయాన అమితౌజసః
అభ్యయుర బరాహ్మణాః సర్వే సముచ్ఛ్రితకుశధ్వజాః
5 తాన అన్వయుస తథా వైశ్యాః శూథ్రాశ చైవ పితామహ
ఏకతస తు తరయొ వర్ణా ఏకతః కషత్రియర్షభాః
6 తే సమ యుథ్ధేష్వ అభజ్యన్త తరయొ వర్ణాః పునః పునః
కషత్రియాస తు జయన్త్య ఏవ బహులం చైకతొ బలమ
7 తతస తే కషత్రియాన ఏవ పప్రచ్ఛుర థవిజసత్తమాః
తేభ్యః శశంసుర ధర్మజ్ఞా యాదాతద్యం పితామహ
8 వయమ ఏకస్య శృణుమొ మహాబుథ్ధిమతొ రణే
భవన్తస తు పృదక సర్వే సవబుథ్ధివశవర్తినః
9 తతస తే బరాహ్మణాశ చక్రుర ఏకం సేనాపతిం థవిజమ
నయేషు కుశలం శూరమ అజయన కషత్రియాంస తతః
10 ఏవం యే కుశలం శూలం హితే సదితమ అకల్మషమ
సేనాపతిం పరకుర్వన్తి తే జయన్తి రణే రిపూన
11 భవాన ఉశనసా తుల్యొ హితైషీ చ సథా మమ
అసంహార్యః సదితొ ధర్మే స నః సేనాపతిర భవ
12 రశ్మీవతామ ఇవాథిత్యొ వీరుధామ ఇవ చన్థ్రమాః
కుబేర ఇవ యక్షాణాం మరుతామ ఇవ వాసవః
13 పర్వతానాం యదా మేరుః సుపర్ణః పతతామ ఇవ
కుమార ఇవ భూతానాం వసూనామ ఇవ హవ్యవాట
14 భవతా హి వయం గుప్తాః శక్రేణేవ థివౌకసః
అనాధృష్యా భవిష్యామస తరిథశానామ అపి ధరువమ
15 పరయాతు నొ భవాన అగ్రే థేవానామ ఇవ పావకిః
వయం తవామ అనుయాస్యామః సౌరభేయా ఇవర్షభమ
16 ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత
యదైవ హి భవన్తొ మే తదైవ మమ పాణ్డవాః
17 అపి చైవ మయ శరేయొ వాచ్యం తేషాం నరాధిప
యొథ్ధవ్యం తు తవార్దాయ యదా స సమయః కృతః
18 న తు పశ్యామి యొథ్ధారమ ఆత్మనః సథృశం భువి
ఋతే తస్మాన నరవ్యాఘ్రాత కున్తీపుత్రాథ ధనంజయాత
19 స హి వేథ మహాబాహుర థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వశః
న తు మాం వివృతొ యుథ్ధే జాతు యుధ్యేత పాణ్డవః
20 అహం స చ కషణేనైవ నిర్మనుష్యమ ఇథం జగత
కుర్యాం శస్త్రబలేనైవ ససురాసురరాక్షసమ
21 న తవ ఏవొత్సాథనీయా మే పాణ్డొః పుత్రా నరాధిప
తస్మాథ యొధాన హనిష్యామి పరయొగేణాయుతం సథా
22 ఏవమ ఏషాం కరిష్యామి నిధనం కురునన్థన
న చేత తే మాం హనిష్యన్తి పూర్వమ ఏవ సమాగమే
23 సేనాపతిస తవ అహం రాజన సమయేనాపరేణ తే
భవిష్యామి యదాకామం తన మే శరొతుమ ఇహార్హసి
24 కర్ణొ వా యుధ్యతాం పూర్వమ అహం వా పృదివీపతే
సపర్ధతే హి సథాత్యర్దం సూతపుత్రొ మయా రణే
25 నాహం జీవతి గాఙ్గేయే యొత్స్యే రాజన కదం చన
హతే భీష్మే తు యొత్స్యామి సహ గాణ్డీవధన్వనా
26 తతః సేనాపతిం చక్రే విధివథ భూరిథక్షిణమ
ధృతరాష్ట్రాత్మజొ భీష్మం సొ ఽభిషిక్తొ వయరొచత
27 తతొ భేరీశ చ శఙ్ఖాంశ చ శతశశ చైవ పుష్కరాన
వథయామ ఆసుర అవ్యగ్రాః పురుషా రాజశాసనాత
28 సింహనాశాశ చ వివిధా వాహనానాం చనిస్వనాః
పరాథురాసన్న అనభ్రే చ వర్షం రుధిరకర్థమమ
29 నిర్ఘాతాః పృదివీ కమ్పా గజబృంహిత నిస్వనాః
ఆసంశ చ సర్వయొధానాం పాతయన్తొ మనాంస్య ఉత
30 వాచశ చాప్య అశరీరిణ్యొ థివశ చొల్కాః పరపేథిరే
శివాశ చ భయవేథిన్యొ నేథుర థీప్తస్వరా భృశమ
31 సేనాపత్యే యథా రాజా గాఙ్గేయమ అభిషిక్తవాన
తథైతాన్య ఉగ్రరూపాణి అభవఞ శతశొ నృప
32 తతః సేనాపతిం కృత్వా భీష్మం పరబలార్థనమ
వాచయిత్వా థవిజశ్రేష్ఠాన నిష్కైర గొభిశ చ భూరిశః
33 వర్ధమానొ జయాశీర్భిర నిర్యయౌ సైనికైర వృతః
ఆపగేయం పురస్కృత్య భరాతృభిః సహితస తథా
సకన్ధావారేణ మహతా కురుక్షేత్రం జగామ హ
34 పరిక్రమ్య కురుక్షేత్రం కర్ణేన సహ కౌరవః
శిబిరం మాపయామ ఆస సమే థేశే నరాధిపః
35 మధురానూషరే థేశే పరభూతయవసేన్ధనే
యదైవ హాస్తినపురం తథ్వచ ఛిబిరమ ఆబభౌ