ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
వయుషితాయాం రజన్యాం తు రాజా థుర్యొధనస తతః
వయభజత తాన్య అనీకాని థశ చైకం చ భారత
2 నరహస్తిరదాశ్వానాం సారం మధ్యం చ ఫల్గు చ
సర్వేష్వ ఏతేష్వ అనీకేషు సంథిథేశ మహీపతిః
3 సానుకర్షాః సతూణీరాః సవరూదాః సతొమరాః
సొపాసఙ్గాః సశక్తీకాః సనిషఙ్గాః సపొదికాః
4 సధ్వజాః సపతాకాశ చ సశరాసన తొమరాః
రజ్జుభిశ చ విచిత్రాభిః సపాశాః సపరిస్తరాః
5 సకచ గరహవిక్షేపాః సతైల గుడ వాలుకాః
సాశీవిషఘటాః సర్వే ససర్జ రసపాంసవః
6 సఘణ్టా ఫలకాః సర్వే వాసీ వృక్షాథనాన్వితాః
వయాఘ్రచర్మ పరీవారా వృతాశ చ థవీపిచర్మభిః
7 సవస్తయః సశృఙ్గాశ చ సప్రాస వివిధాయుధాః
సకుఠారాః సకుథ్థాలాః సతైల కషౌమసర్పిషః
8 చిత్రానీకాః సువపుషొ జవలితా ఇవ పావకాః
తదా కవచినః శూరాః శస్త్రేషు కృతనిశ్రమాః
9 కులీనా హయయొనిజ్ఞాః సారద్యే వినివేశితాః
బథ్ధారిష్టా బథ్ధకక్ష్యా బథ్ధధ్వజపతాకినః
10 చతుర్యుజొ రదాః సర్వే సర్వే శస్త్రసమాయుతాః
సంహృష్టవాహనాః సర్వే సర్వే శతశరాసనాః
11 థుర్యయొర హయయొర ఏకస తదాన్యౌ పార్ష్ణిసారదీ
తౌ చాపి రదినాం శరేష్ఠౌ రదీ చ హయవిత తదా
12 నగరాణీవ గుప్తాని థురాథేయాని శత్రుభిః
ఆసన రదసహస్రాణి హేమమాలీని సర్వశః
13 యదా రదాస తదా నాగబథ్ధకక్ష్యాః సవలంకృతాః
బభూవుః సప్త పురుషా రత్నవన్త ఇవాథ్రయః
14 థవావ అఙ్కుశ ధరౌ తేషు థవావ ఉత్తమధనుర్ధరౌ
థవౌ వరాసి ధరౌ రాజన్న ఏకః శక్తిపతాకధృక
15 గజైర మత్తైః సమాకీర్ణం సవర్మాయుధ కొశకైః
తథ బభూవ బలం రాజన కౌరవ్యస్య సహస్రశః
16 విచిత్రకవచాముక్తైః సపతాకైః సవలంకృతైః
సాథిభిశ చొపసంపన్నా ఆసన్న అయుతశొ హయాః
17 సుసంగ్రాహాః సుసంతొషా హేమభాణ్డ పరిచ్ఛథాః
అనేకశతసాహస్రాస తే చ సాథివశే సదితాః
18 నానారూపవికారాశ చ నానా కవచశస్త్రిణః
పథాతినొ నరాస తత్ర బభూవుర హేమమాలినః
19 రదస్యాసన థశ గజా గజస్య థశవాజినః
నరా థశ హయస్యాసన పాథరక్షాః సమన్తతః
20 రదస్య నాగాః పఞ్చాశన నాగస్యాసఞ శతం హయాః
హయస్య పురుషాః సప్త భిన్నసంధాన కారిణః
21 సేనా పఞ్చశతం నాగా రదాస తావన్త ఏవ చ
థశ సేనా చ పృతనా పృతనా థశవాహినీ
22 వాహినీ పృతనా సేనా ధవజినీ సాథినీ చమూః
అక్షౌహిణీతి పర్యాయైర నిరుక్తాద వరూదినీ
ఏవం వయూఢాన్య అనీకాని కౌరవేయేణ ధీమతా
23 అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ సంఖ్యాతాః సప్త చైవ హ
అక్షౌహిణ్యస తు సప్తైవ పాణ్డవానామ అభూథ బలమ
అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ కౌరవాణామ అభూథ బలమ
24 నరాణాం పఞ్చ పఞ్చాశథ ఏషా పత్తిర విధీయతే
సేనాముఖం చ తిస్రస తా గుల్మ ఇత్య అభిసంజ్ఞితః
25 థశ గుల్మా గణస తవ ఆసీథ గణాస తవ అయుతశొ ఽభవన
థుర్యొధనస్య సేనాసు యొత్స్యమానాః పరహారిణః
26 తత్ర థుర్యొధనొ రాజా శూరాన బుథ్ధిమతొ నరాన
పరసమీక్ష్య మహాబాహుశ చక్రే సేనాపతీంస తథా
27 పృదగ అక్షౌహిణీనాం చ పరణేతౄన నరసత్తమాన
విధిపూర్వం సమానీయ పార్దివాన అభ్యషేచయత
28 కృపం థరొణం చ శల్యం చ సైన్ధవం చ మహారదమ
సుథక్షిణం చ కామ్బొజం కృతవర్మాణమ ఏవ చ
29 థరొణపుత్రం చ కర్ణం చ భూరిశ్రవసమ ఏవ చ
శకునిం సౌబలం చైవ బాహ్లీకం చ మహారదమ
30 థివసే థివసే తేషాం పరతివేలం చ భారత
చక్రే స వివిధాః సంజ్ఞాః పరత్యక్షం చ పునః పునః
31 తదా వినియతాః సర్వే యే చ తేషాం పథానుగాః
బభూవుః సైనికా రాజన రాజ్ఞః పరియచికీర్షవః