ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
వాసుథేవస్య తథ వాక్యమ అనుస్మృత్య యుధిష్ఠిరః
పునః పప్రచ్ఛ వార్ష్ణేయం కదం మన్థొ ఽబరవీథ ఇథమ
2 అస్మిన్న అభ్యాగతే కాలే కిం చ నః కషమమ అచ్యుత
కదం చ వర్తమానా వై సవధర్మాన న చయవేమహి
3 థుర్యొధనస్య కర్ణస్య శకునేః సౌబలస్య చ
వాసుథేవ మతజ్ఞొ ఽసి మమ సభ్రాతృకస్య చ
4 విథురస్యాపి తే వాక్యం శరుతం భీష్మస్య చొభయొః
కున్త్యాశ చ విపులప్రజ్ఞ పరజ్ఞా కార్త్స్న్యేన తే శరుతా
5 సర్వమ ఏతథ అతిక్రమ్య విచార్య చ పునః పునః
య నః కషమం మహాబాహొ తథ బరవీహ్య అవిచారయన
6 శరుత్వైతథ ధర్మరాజస్య ధర్మార్దసహితం వచః
మేఘథున్థుభి నిర్ఘొషః కృష్ణొ వచనమ అబ్రవీత
7 ఉక్తవాన అస్మి యథ వాక్యం ధర్మార్దసహితం హితమ
న తు తన నికృతిప్రజ్ఞే కౌరవ్యే పరతితిష్ఠతి
8 న చ భీష్మస్య థుర్మేధాః శృణొతి విథురస్య వా
మమ వా భాషితం కిం చిత సర్వమ ఏవాతివర్తతే
9 న స కామయతే ధర్మం న స కామయతే యశః
జితం స మన్యతే సర్వం థురాత్మా కర్ణమ ఆశ్రితః
10 బన్ధమ ఆజ్ఞాపయామ ఆస మమ చాపి సుయొధనః
న చ తం లబ్ధవాన కామం థురాత్మా శాసనాతిగః
11 న చ భీష్మొ న చ థరొణొ యుక్తం తత్రాహతుర వచః
సర్వే తమ అనువర్తన్తే ఋతే విథురమ అచ్యుత
12 శకునిః సౌబలశ చైవ కర్ణ థుఃశాసనావ అపి
తవయ్య అయుక్తాన్య అభాషన్త మూఢా మూఢమ అమర్షణమ
13 కిం చ తేన మయొక్తేన యాన్య అభాషన్త కౌరవాః
సంక్షేపేణ థురాత్మాసౌ న యుక్తం తవయి వర్తతే
14 న పార్దివేషు సర్వేషు య ఇమే తవ సైనికాః
యత పాపం యన న కల్యాణం సర్వం తస్మిన పరతిష్ఠితమ
15 న చాపి వయమ అత్యర్దం పరిత్యాగేన కర్హి చిత
కౌరవైః శమమ ఇచ్ఛామస తత్ర యుథ్ధమ అనన్తరమ
16 తచ ఛరుత్వా పార్దివాః సర్వే వాసుథేవస్య భాషితమ
అబ్రువన్తొ ముఖం రాజ్ఞః సముథైక్షన్త భారత
17 యుధిష్ఠిరస తవ అభిప్రాయమ ఉపలభ్య మహీక్షితామ
యొగమ ఆజ్ఞాపయామ ఆస భీమార్జునయమైః సహ
18 తతః కిల కిలా భూతమ అనీకం పాణ్డవస్య హ
ఆజ్ఞాపితే తథా యొగే సమహృష్యన్త సైనికాః
19 అవధ్యానాం వధం పశ్యన ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
నిష్ఠనన భీమసేనం చ విజయం చేథమ అబ్రవీత
20 యథర్దం వనవాసశ చ పరాప్తం థుఃఖం చ యన మయా
సొ ఽయమ అస్మాన ఉపైత్య ఏవ పరొ ఽనర్దః పరయత్నతః
21 యస్మిన యత్నః కృతొ ఽసమాభిః స నొ హీనః పరయత్నతః
అకృతే తు పరయత్నే ఽసమాన ఉపావృత్తః కలిర మహాన
22 కదం హయ అవధ్యైః సంగ్రామః కార్యః సహ భవిష్యతి
కదం హత్వా గురూన వృథ్ధాన విజయొ నొ భవిష్యతి
23 తచ ఛుత్వా ధర్మరాజస్య సవ్యసాచీ పరంతపః
యథ ఉక్తం వాసుథేవేన శరావయామ ఆస తథ వచః
24 ఉక్తవాన థేవకీపుత్రః కున్త్యాశ చ విథురస్య చ
వచనం త తవయా రాజన నిఖిలేనావధారితమ
25 న చ తౌ వక్ష్యతొ ఽధర్మమ ఇతి మే నైష్ఠికీ మతిః
న చాపి యుక్తం కౌన్తేయ నివర్తితుమ అయుధ్యతః
26 తచ ఛరుత్వా వాసుథేవొ ఽపి సవ్యసాచి వచస తథా
సమయమానొ ఽబరవీత పార్దమ ఏవమ ఏతథ ఇతి బరువన
27 తతస తే ధృతసంకల్పా యుథ్ధాయ సహ సైనికాః
పాణ్డవేయా మహారాజ తాం రాత్రిం సుఖమ ఆవసన