ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
యుధిష్ఠిరం సహానీకమ ఉపయాన్తం యుయుత్సయా
సంనివిష్టం కురుక్షేత్రం వాసుథేవేన పాలితమ
2 విరాటథ్రుపథాభ్యాం చ సపుత్రాభ్యాం సమన్వితమ
కేకయైర వృష్ణిభిశ చైవ పార్దివైః శతశొ వృతమ
3 మహేన్థ్రమ ఇవ చాథిత్యైర అభిగుప్తం మహారదైః
శరుత్వా థుర్యొధనొ రాజా కిం కార్యం పరత్యపథ్యత
4 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య హం శరొతుం విస్తరేణ తపొధన
సంభ్రమే తుములే తస్మిన యథాసీత కురుజాఙ్గలే
5 వయదయేయుర హి థేవానాం సేనామ అపి సమాగమే
పాణ్డవా వాసుథేవశ చ విరాటథ్రుపథౌ తదా
6 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పాఞ్చాల్యః శిఖణ్డీ చ మహారదః
యుయుధానశ చ విక్రాన్తొ థేవైర అపి థురాసథః
7 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం విస్తరేణ తపొధన
కురూణాం పాణ్డవానాం చ యథ యథ ఆసీథ విచేష్టితమ
8 పరతియాతే తు థాశార్హే రాజా థుర్యొధనస తథా
కర్ణం థుఃశాసనం చైవ శకునిం చాబ్రవీథ ఇథమ
9 అకృతేనైవ కార్యేణ గతః పార్దాన అధొక్షజః
స ఏనాన మన్యునావిష్టొ ధరువం వక్ష్యత్య అసంశయమ
10 ఇష్టొ హి వాసుథేవస్య పాణ్డవైర మమ విగ్రహః
భీమసేనార్జునౌ చైవ థాశార్హస్య మతే సదితౌ
11 అజాతశత్రుర అప్య అథ్య భీమార్జునవశానుగః
నికృతశ చ మయా పూర్వం సహ సర్వైః సహొథరైః
12 విరాటథ్రుపథౌ చైవ కృతవైరౌ మయా సహ
తౌ చ సేనా పరణేతారౌ వాసుథేవ వశానుగౌ
13 భవితా విగ్రహః సొ ఽయం తుములొ లొమహర్షణః
తస్మాత సాంగ్రామికం సర్వం కారయధ్వమ అతన్థ్రితాః
14 శిబిరాణి కురుక్షేత్రే కరియన్తాం వసుధాధిపాః
సుపర్యాప్తావకాశాని థురాథేయాని శత్రుభిః
15 ఆసన్న జలకాణ్ఠాని శతశొ ఽద సహస్రశః
అచ్ఛేథ్యాహార మార్గాణి రత్నొచ్చయ చితాని చ
వివిధాయుధపూర్ణాని పతాకాధ్వజవన్తి చ
16 సమాశ చ తేషాం పన్దానః కరియన్తాం నగరాథ బహిః
పరయాణం ఘుష్యతామ అథ్య శవొభూత ఇతి మాచిరమ
17 తే తదేతి పరతిజ్ఞాయ శవొభూతే చక్రిరే తదా
హృష్టరూపా మహాత్మానొ వినాశాయ మహీక్షితామ
18 తతస తే పార్దివాః సర్వే తచ ఛరుత్వా రాజశాసనమ
ఆసనేభ్యొ మహార్హేభ్య ఉథతిష్ఠన్న అమర్షితాః
19 బాహూన పరిఘసంకాశాన సంస్క్పృశన్తః శనైః శనైః
కాఞ్చనాఙ్గథథీప్తాంశ చ చన్థనాగరుభూషితాన
20 ఉష్ణీషాణి నియచ్ఛన్న్తః పుణ్డరీకనిభైః కరైః
అన్తరీయొత్తరీయాణి భూషణాని చ సర్వశః
21 తే రదాన రదినః శరేష్ఠా హయాంశ చ హయకొవిథాః
సజ్జయన్తి సమ నాగాంశ చ నాగశిక్షాసు నిష్ఠితాః
22 అద వర్మాణి చిత్రాణి కాఞ్చనాని బహూని చ
వివిధాని చ శస్త్రాణి చక్రుః సజ్జాని సర్వశః
23 పథాతయశ చ పురుషాః శస్త్రాణి వివిధాని చ
ఉపజహ్రుః శరీరేషు హేమచిత్రాణ్య అనేకశః
24 తథ ఉత్సవ ఇవొథగ్రం సంప్రహృష్టనరావృతమ
నగరం ధార్తరాష్ట్రస్య భారతాసీత సమాకులమ
25 జనౌఘసలిలావర్తొ రదనాగాశ్వమీనవాన
శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషః కొశసంచయ రత్నవాన
26 చిత్రాభరణ వర్మొర్మిః శస్త్రనిర్మల ఫేనవాన
పరాసాథమాలాథ్రివృతొ రద్యాపణ మహాహ్రథః
27 యొధచన్థ్రొథయొథ్భూతః కురురాజమహార్ణవః
అథృశ్యత తథా రాజంశ చన్థ్రొథయ ఇవార్ణవః