ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 147)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసు]
ఏవమ ఉక్తే తు గాన్ధార్యా ధృతరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
థుర్యొధనమ ఉవాచేథం నృపమధ్యే జనాధిప
2 థుర్యొధన నిబొధేథం యథ వాం వక్ష్యామి పుత్రక
తదా తత కురు భథ్రం తే యథ్య అస్తి పితృగౌరవమ
3 సొమః పరజాపతిః పూర్వం కురూణాం వంశవర్ధనః
సొమాథ బభూవ షష్ఠొ వై యయాతిర నహుషాత్మజః
4 తస్య పుత్రా బభూవుశ చ పఞ్చ రాజర్షిసత్తమాః
తేషాం యథుర మహాతేజా జయేష్ఠః సమభవత పరభుః
5 పూరుర యవీయాంశ చ తతొ యొ ఽసమాకం వంశవర్ధనః
శర్మిష్ఠాయాః సంప్రసూతొ థుహితుర వృషపర్వణః
6 యథుశ చ భరతశ్రేష్ఠ థేవ యాన్యాః సుతొ ఽభవత
థౌహిత్రస తాత శుక్రస్య కావ్యస్యామిత తేజసః
7 యాథవానాం కులకరొ బలవాన వీర్యసంమతః
అవమేనే స తు కషత్రం థర్పపూర్ణః సుమన్థధీః
8 న చాతిష్ఠత పితుః శాస్త్రే బలథర్ప విమొహితః
అవమేనే చ పితరం భరాతౄంశ చాప్య అపరాజితః
9 పృదివ్యాం చతురన్తాయాం యథుర ఏవాభవథ బలీ
వశే కృత్వా స నృపతీన అవసన నాగసాహ్వయే
10 తం పితా పరమక్రుథ్ధొ యయాతిర నహుషాత్మజః
శశాప పుత్రం గాన్ధారే రాజ్యా చ వయపరొపయత
11 య చైనమ అన్వవర్తన్త భరాతరొ బలథర్పితమ
శశాప తాన అపి కరుథ్ధొ యయాతిస తనయాన అద
12 యవీయాంసం తతః పూరుం పుత్రం సవవశవర్తినమ
రాజ్యే నివేశయామ ఆస విధేయం నృపసత్తమః
13 ఏవం జయేష్ఠొ ఽపయ అదొత్సిక్తొ న రాజ్యమ అభిజాయతే
యవీయాంసొ ఽభిజాయన్తే రాజ్యం వృథ్ధొపసేవయా
14 తదైవ సర్వధర్మజ్ఞః పితుర మమ పితామహః
పరతీపః పృదివీపాలస తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
15 తస్య పార్దివ సింహస్య రాజ్యం ధర్మేణ శాసతః
తరయః పరజజ్ఞిరే పుత్రా థేవకల్పా యశస్వినః
16 థేవాపిర అభవజ జయేష్ఠొ బాహ్లీకస తథనన్తరమ
తృతీయః శంతనుస తాత ధృతిమాన మే పితామహః
17 థేవాపిస తు మహాతేజాస తవగ థొషీ రాజసత్తమః
ధార్మికః సత్యవాథీ చ పితుః శుశ్రూషణే రతః
18 పౌరజానపథానాం చ సంమతః సాధు సత్కృతః
సర్వేషాం బాలవృథ్ధానాం థేవాపిర హృథయంగమః
19 పరాజ్ఞశ చ సత్యసంధశ చ సర్వభూతహితే రతః
వర్తమానః పితుః శాస్త్రే బరాహ్మణానాం తదైవ చ
20 బాహ్లీకస్య పరియొ భరాతా శంతనొశ చ మహాత్మనః
సౌభ్రాత్రం చ పరం తేషాం సహితానాం మహాత్మనామ
21 అద కాలస్య పర్యాయే వృథ్ధొ నృపతిసత్తమః
సంభారాన అభిషేకార్దం కారయామ ఆస శాస్త్రతః
మఙ్గలాని చ సర్వాణి కారయామ ఆస చాభిభూః
22 తం బరాహ్మణాశ చ వృథ్ధాశ చ పౌరజానపథైః సహ
సర్వే నివారయామ ఆసుర థేవాపేర అభిషేచనమ
23 స తచ ఛరుత్వా తు నృపతిర అభిషేకనివారణమ
అశ్రుకణ్ఠొ ఽభవథ రాజా పర్యశొచత చాత్మజమ
24 ఏవం వథాన్యొ ధర్మజ్ఞః సత్యసంధశ చ సొ ఽభవత
పరియః పరజానామ అపి సంస తవగ థొషేణ పరథూషితః
25 హీనాఙ్గం పృదివీపాలం నాభినన్థన్తి థేవతాః
ఇతి కృత్వా నృపశ్రేష్ఠం పరత్యషేధన థవిజర్షభాః
26 తతః పరవ్యదితాత్మాసౌ పుత్రశొకసమన్వితః
మమార తం మృతం థృట్వా థేవాపిః సంశ్రితొ వనమ
27 బాహ్లీకొ మాతులకులే తయక్త్వా రాజ్యం వయవస్దితః
పితృభ్రాతౄన పరిత్యజ్య పరాప్తవాన పురమ ఋథ్ధిమత
28 బాహ్లీకేన తవ అనుజ్ఞాతః శంతనుర లొకవిశ్రుతః
పితర్య ఉపరతే రాజన రాజా రాజ్యమ అకారయత
29 తదైవాహం మతిమతా పరిచిన్త్యేహ పాణ్డునా
జయేష్ఠః పరభ్రంశితొ రాజ్యాథ ధీనాఙ్గ ఇతి భారత
30 పాణ్డుస తు రాజ్యం సంప్రాప్తః కనీయాన అపి సన నృపః
వినాశే తస్య పుత్రాణామ ఇథం రాజ్యమ అరింథమ
మయ్య అభాగిని రాజ్యాయ కదం తవం రాజ్యమ ఇచ్ఛసి
31 యుధిష్ఠిరొ రాజపుత్రొ మహాత్మా; నయాయాగతం రాజ్యమ ఇథం చ తస్య
స కౌరవస్యాస్య జనస్య భర్తా; పరశాసితా చైవ మహానుభావః
32 స సత్యసంధః సతతాప్రమత్తః; శాస్త్రే సదితొ బన్ధుజనస్య సాధుః
పరియః పరజానాం సుహృథ అనుకమ్పీ; జితేన్థ్రియః సాధు జనస్య భర్తా
33 కషమా తితిక్షా థమ ఆర్జవం చ; సత్యవ్రతత్వం శరుతమ అప్రమాథః
భూతానుకమ్పా హయ అనుశాసనం చ; యుధిష్ఠిరే రాజగుణాః సమస్తాః
34 అరాజ పుత్రస తవమ అనార్య వృత్తొ; లుబ్ధస తదా బన్ధుషు పాపబుథ్ధిః
కరమాగతం రాజ్యమ ఇథం పరేషాం; హర్తుం కదం శక్ష్యసి థుర్వినీతః
35 పరయచ్ఛ రాజ్యార్దమ అపేతమొహః; సవాహనం తవం సపరిచ్ఛథం చ
తతొ ఽవశేషం తవ జీవితస్య; సహానుజస్యైవ భవేన నరేన్థ్ర