ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 146)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసు]
భీష్మేణొక్తే తతొ థరొణొ థుర్యొధనమ అభాషత
మధ్యే నృపాణాం భథ్రం తే వచనం వచనక్షమః
2 పాతీపః శంతనుస తాత కురస్యార్దే యదొత్దితః
తదా థేవవ్రతొ భీష్మః కులస్యార్దే సదితొ ఽభవత
3 తతః పాణ్డుర నరపతిః సత్యసంధొ జితేన్థ్రియః
రాజా కురూణాం ధర్మాత్మా సువ్రతః సుసమాహితః
4 జయేష్ఠాయ రాజ్యమ అథథాథ ధృతరాష్ట్రాయ ధీమతే
యవీయసస తదా కషత్తుః కురువంశవివర్ధనః
5 తతః సింహాసనే రాజన సదాపయిత్వైనమ అచ్యుతమ
వనం జగామ కౌరవ్యొ భార్యాభ్యాం సహితొ ఽనఘ
6 నీచైః సదిత్వా తు విథుర ఉపాస్తే సమ వినీతవత
పరేష్యవత పురుషవ్యాఘ్రొ వాలవ్యజనమ ఉత్క్షిపన
7 తతః సర్వాః పరజాస తాత ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
అన్వపథ్యన్త విధివథ యదా పాణ్డుం నరాధిపమ
8 విసృజ్య ధృతరాష్ట్రాయ రాజ్యం స విథురాయ చ
చచార పృదివీం పాణ్డుః సర్వాం పరపురంజయః
9 కొశసంజననే థానే భృత్యానాం చాన్వవేక్షణే
భరణే చైవ సర్వస్య విథురః సత్యసంగరః
10 సంధివిఘ్రహ సంయుక్తొ రాజ్ఞః సంవాహన కరియాః
అవైక్షత మహాతేజా భీష్మః పరపురంజయః
11 సింహాసనస్దొ నృపతిర ధృతరాష్ట్రొ మహాబలః
అన్వాస్యమానః సతతం విథురేణ మహాత్మనా
12 కదం తస్య కులే జాతః కులభేథం వయవస్యసి
సంభూయ భరాతృభిః సార్ధం భుఙ్క్ష్వ భొగాఞ జనాధిప
13 బరవీమ్య అహం న కార్పణ్యాన నార్దహేతొః కదం చన
భీష్మేణ థత్తమ అశ్నామి న తవయా రాజసత్తమ
14 నాహం తవత్తొ ఽభికాఙ్క్షిష్యే వృత్త్యుపాయం జనాధిప
యతొ భీష్మస తతొ థరొణొ యథ భీష్మస తవ ఆహ తత కురు
15 థీయతాం పాణ్డుపుత్రేభ్యొ రాజ్యార్ధమ అరికర్శన
సమమ ఆచార్యకం తాత తవ తేషాం చ మే సథా
16 అశ్వదామా యదా మహ్యం తదా శవేతహయొ మమ
బహునా కిం పరలాపేన యతొ ధర్మస తతొ జయః
17 ఏవమ ఉక్తే మహారాజ థరొణేనామితతేజసా
వయాజహార తతొ వాక్యం విథురః సత్యసంగరః
పితుర వథనమ అన్వీక్ష్య పరివృత్య చ ధర్మవిత
18 థేవవ్రత నిబొధేథం వచనం మమ భాషతః
పరనష్టః కౌరవొ వంశస తవయాయం పునర ఉథ్ధృతః
19 తన మే విలపమానస్య వచనం సముపేక్షసే
కొ ఽయం థుర్యొధనొ నామ కులే ఽసమిన కులపాంసనః
20 యస్య లొభాభిభూతస్య మతిం సమనువర్తసే
అనార్యస్యాకృతజ్ఞస్య లొభొపహతచేతసః
అతిక్రామతి యః శాస్త్రం పితుర ధర్మార్దథర్శినః
21 ఏతే నశ్యన్తి కురవొ థుర్యొధనకృతేన వై
యదా తే న పరణశ్యేయుర మహారాజ తదా కురు
22 మాం చైవ ధృతరాష్ట్రం చ పూర్వమ ఏవ మహాథ్యుతే
చిత్రకార ఇవాలేఖ్యం కృత్వా మా సమ వినాశయ
పరజాపతిః పరజాః సృష్ట్వా యదా సంహరతే తదా
23 నొపేక్షస్వ మహాబాహొ పశ్యమానః కులక్షయమ
అద తే ఽథయ మతిర నష్టా వినాశే పరత్యుపస్దితే
వనం గచ్ఛ మయా సార్ధం ధృతరాష్ట్రేణ చైవ హ
24 బథ్ధ్వా వా నికృతిప్రజ్ఞం ధార్తరాష్ట్రం సుథుర్మతిమ
సాధ్వ ఇథం రాజ్యమ అథ్యాస్తు పాణ్డవైర అభిరక్షితమ
25 పరసీథ రాజశార్థూల వినాశొ థృశ్యతే మహాన
పాణ్డవానాం కురూణాం చ రాజ్ఞాం చామితతేజసామ
26 విరరామైవమ ఉక్త్వా తు విథురొ థీనమానసః
పరధ్యాయమానః స తథా నిఃశ్వసంశ చ పునః పునః
27 తతొ ఽద రాజ్ఞః సుబలస్య పుత్రీ; ధర్మార్దయుక్తం కులనాశ భీతా
థుర్యొధనం పాపమతిం నృశంసం; రాజ్ఞాం సమక్షం సుతమ ఆహ కొపాత
28 యే పార్దివా రాజసభాం పరవిష్టా; బరహ్మర్షయొ యే చ సభాసథొ ఽనయే
శృణ్వన్తు వక్ష్యామి తవాపరాధం; పాపస్య సామాత్యపరిచ్ఛథస్య
29 రాజ్యం కురూణామ అనుపూర్వ భొగ్యం; కరమాగతొ నః కులధర్మ ఏషః
తవం పాపబుథ్ధే ఽతినృశంస కర్మన; రాజ్యం కురూణామ అనయాథ విహంసి
30 రాజ్యే సదితొ ధృతరాష్ట్రొ మనీషీ; తస్యానుగొ విథురొ థీర్ఘథర్శీ
ఏతావ అతిక్రమ్య కదం నృపత్వం; థుర్యొధన పరార్దయసే ఽథయ మొహాత
31 రాజా చ కషత్తా చ మహానుభావౌ; భీష్మే సదితే పరవన్తౌ భవేతామ
అయం తు ధర్మజ్ఞతయా మహాత్మా; న రాజ్యకామొ నృపరొ నథీజః
32 రాజ్యం తు పాణ్డొర ఇథమ అప్రధృష్యం; తస్యాథ్య పుత్రాః పరభవన్తి నాన్యే
రాజ్యం తథ ఏతన నిఖిలం పాణ్డవానాం; పైతామహం పుత్రపౌత్రానుగామి
33 యథ వై బరూతే కురుముఖ్యొ మహాత్మా; థేవవ్రతః సత్యసంధొ మనీషీ
సర్వం తథ అస్మాభిర అహత్య ధర్మం; గరాహ్యం సవధర్మం పరిపాలయథ్భిః
34 అనుజ్ఞయా చాద మహావ్రతస్య; బరూయాన నృపొ యథ విథురస తదైవ
కార్యం భవేత తత సుహృథ్భిర నియుజ్య; ధర్మం పురస్కృత్య సుథీర్ఘ కాలమ
35 నయాయాగతం రాజ్యమ ఇథం కురూణాం; యుధిష్ఠిరః శాస్తు వై ధర్మపుత్రః
పరచొథితొ ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా; పురస్కృతః శాంతనవేన చైవ