ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 145)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఆగమ్య హాస్తినపురాథ ఉపప్లవ్యమ అరింథమః
పాణ్డవానాం యదావృత్తం కేశవః సర్వమ ఉక్తవాన
2 సంభాష్య సుచిరం కాలం మన్త్రయిత్వా పునః పునః
సవమ ఏవావసదం శౌరిర విశ్రామార్దం జగామ హ
3 విసృజ్య సర్వాన నృపతీన విరాట పరముఖాంస తథా
పాణ్డవా భరాతరః పఞ్చ భానావ అస్తం గతే సతి
4 సంధ్యామ ఉపాస్య ధయాయన్తస తమ ఏవ గతమానసాః
ఆనాయ్య కృష్ణం థాశార్హం పునర మన్త్రమ అమన్త్రయన
5 తవయా నాగపురం గత్వా సభాయాం ధృతరాష్ట్రజః
కిమ ఉక్తః పుణ్డరీకాక్ష తన నః శంసితుమ అర్హసి
6 మయా నాగపురం గత్వా సభాయాం ధృతరాష్ట్రజః
తద్యం పద్యం హితం చొక్తొ న చ గృహ్ణాతి థుర్మతిః
7 తస్మిన్న ఉత్పదమ ఆపన్నే కురువృథ్ధః పితామహః
కిమ ఉక్తవాన హృషీకేశ థుర్యొధనమ అమర్షణమ
ఆచార్యొ వా మహాబాహొ భారథ్వాజః కిమ అబ్రవీత
8 పితా యవీయాన అస్మాకం కషత్తా ధర్మభృతాం వరః
పుత్రశొకాభిసంతప్తః కిమ ఆహ ధృతరాష్ట్రజమ
9 కిం చ సర్వే నృపతయః సభాయాం యే సమాసతే
ఉక్తవన్తొ యదాతత్త్వం తథ బరూహి తవం జనార్థన
10 ఉక్తవాన హి భవాన సర్వం వచనం కురుముఖ్యయొః
కామలొభాభిభూతస్య మన్థస్య పరాజ్ఞమానినః
11 అప్రియం హృథయే మహ్యం తన న తిష్ఠతి కేశవ
తేషాం వాక్యాని గొవిన్థ శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అహం విభొ
12 యదా చ నాభిపథ్యేత కాలస తాత తదా కురు
భవాన హి నొ గతిః కృష్ణ భవాన నాదొ భవాన గురుః
13 శృణు రాజన యదా వాక్యమ ఉక్తొ రాజా సుయొధనః
మధ్యే కురూణాం రాజేన్థ్ర సభాయాం తన నిబొధ మే
14 మయా వై శరావితే వాక్యే జహాస ధృతరాష్ట్రజః
అద భీష్మః సుసంక్రుథ్ధ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
15 థుర్యొధన నిబొధేథం కులార్దే యథ బరవీమి తే
తచ ఛరుత్వా రాజశార్థూల సవకులస్య హితం కురు
16 మమ తాత పితా రాజఞ శంతనుర లొకవిశ్రుతః
తస్యాహమ ఏక ఏవాసం పుత్రః పుత్రవతాం వరః
17 తస్య బుథ్ధిః సముత్పన్నా థవితీయః సయాత కదం సుతః
ఏకపుత్రమ అపుత్రం వై పరవథన్తి మనీషిణః
18 న చొచ్ఛేథం కులం యాయాథ విస్తీర్యేత కదం యశః
తస్యాహమ ఈప్సితం బుథ్ధ్వా కాలీం మాతరమ ఆవహమ
19 పరతిజ్ఞాం కుష్కరాం కృత్వా పితుర అర్దే కులస్య చ
అరాజా చొర్ధ్వరేతాశ చ యదా సువిథితం తవ
పరతీతొ నివసామ్య ఏష పరతిజ్ఞామ అనుపాలయన
20 తస్యాం జజ్ఞే మహాబాహుః శరీమాన కురుకులొథ్వహః
విచిత్రవీర్యొ ధర్మాత్మా కనీయాన మమ పార్దివః
21 సవర్యాతే ఽహం పితరి తం సవరాజ్యే సంన్యవేశయమ
విచిత్రవీర్యం రాజానం భృత్యొ భూత్వా హయ అధశ చరః
22 తస్యాహం సథృశాన థారాన రాజేన్థ్ర సముథావహమ
జిత్వా పార్దివ సంఘాతమ అపి తే బహుశః శరుతమ
23 తతొ రామేణ సమరే థవన్థ్వయుథ్ధమ ఉపాగమమ
స హి రామ భయాథ ఏభిర నాగరైర విప్రవాసితః
థారేష్వ అతిప్రసక్తశ చ యక్ష్మాణం సమపథ్యత
24 యథా తవ అరాజకే రాష్ట్రే న వవర్ష సురేశ్వరః
తథాభ్యధావన మామ ఏవ పరజాః కషుథ్భయపీడితాః
25 ఉపక్షీణాః పరజాః సర్వా రాజా భవ భవాయ నః
ఈతయొ నుథ భథ్రం తే శంతనొః కులవర్ధన
26 పీడ్యన్తే తే పరజాః సర్వా వయాధిభిర భృశథారుణైః
అల్పావశిష్టా గాఙ్గేయ తాః పరిత్రాతుమ అర్హసి
27 వయాధీన పరణుథ్య వీర తవం పరజా ధర్మేణ పాలయ
తవయి జీవతి మా రాష్ట్రం వినాశమ ఉపగచ్ఛతు
28 పరజానాం కరొశతీనాం వై నైవాక్షుభ్యత మే మనః
పరతిజ్ఞాం రక్షమాణస్య సథ్వృత్తం సమరతస తదా
29 తతః పౌరా మహారాజ మాతా కాలీ చ మే శుభా
భృత్యాః పురొహితాచార్యా బరాహ్మణాశ చ బహుశ్రుతాః
మామ ఊచుర భృశసంతప్తా భవ రాజేతి సంతతమ
30 పరతీప రక్షితం రాష్ట్రం తవాం పరాప్య వినశిష్యతి
స తవమ అస్మథ్ధితార్దం వై రాజా భవ మహామతే
31 ఇత్య ఉక్తః పరాఞ్జలిర భూత్వా థుఃఖితొ భృశమ ఆతురః
తేభ్యొ నయవేథయం పుత్ర పరతిజ్ఞాం పితృగౌరవాత
ఊర్ధ్వరేతా హయ అరాజా చ కులస్యార్దే పునః పునః
32 తతొ ఽహం పరాఞ్జలిర భూత్వా మాతరం సంప్రసాథయమ
నామ్బ శంతనునా జాతః కౌరవం వంశమ ఉథ్వహన
పరతిజ్ఞాం వితదాం కుర్యామ ఇతి రాజన పునః పునః
33 విశేషతస తవథర్దం చ ధురి మా మాం నియొజయ
అహం పరేష్యశ చ థాసశ చ తవామ్బ సుత వత్సలే
34 ఏవం తామ అనునీయాహం మాతరం జనమ ఏవ చ
అయాచం భరాతృథారేషు తథా వయాసం మహామునిమ
35 సహ మాత్రా మహారాజ పరసాథ్య తమ ఋషిం తథా
అపత్యార్దమ అయాచం వై పరసాథం కృతవాంశ చ సః
తరీన సపుత్రాన అజనయత తథా భరతసత్తమ
36 అన్ధః కరణ హీనేతి న వై రాజా పితా తవ
రాజా తు పాణ్డుర అభవన మహాత్మా లొకవిశ్రుతః
37 స రాజా తస్య తే పుత్రాః పితుర థాయాథ్య హారిణః
మా తాత కలహం కార్షీ రాజ్యస్యార్ధం పరథీయతామ
38 మయి జీవతి రాజ్యం కః సంప్రశాసేత పుమాన ఇహ
మావమంస్దా వచొ మహ్యం శమమ ఇచ్ఛామి వః సథా
39 న విశేషొ ఽసతి మే పుత్ర తవయి తేషు చ పార్దివ
మతమ ఏతత పితుస తుభ్యం గాన్ధార్యావిథురస్య చ
40 శరొతవ్యం యథి వృథ్ధానాం మాతిశఙ్కీర వచొ మమ
నాశయిష్యసి మా సర్వమ ఆత్మానం పృదివీం తదా