ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 144)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః సూర్యాన నిశ్చరితాం కర్ణః శుశ్రావ భారతీమ
థురత్యయాం పరణయినీం పితృవథ భాస్కరేరితామ
2 సత్యమ ఆహ పృదా వాక్యం కర్ణ మాతృవచః కురు
శరేయస తే సయాన నరవ్యాఘ్ర సర్వమ ఆచరతస తదా
3 ఏవమ ఉక్తస్య మాత్రా చ సవయం పిత్రా చ భానునా
చచాల నైవ కర్ణస్య మతిః సత్యధృతేస తథా
4 న తే న శరథ్థధే వాక్యం కషత్రియే భాషితం తవయా
ధర్మథ్వారం మమైతత సయాన నియొగ కరణం తవ
5 అకరొన మయి యత పాపం భవతీ సుమహాత్యయమ
అవకీర్ణొ ఽసమి తే తేన తథ యశః కీర్తినాశనమ
6 అహం చ కషత్రియొ జాతొ న పరాప్తః కషత్రసత్క్రియామ
తవత్కృతే కిం ను పాపీయః శత్రుః కుర్యాన మమాహితమ
7 కరియా కాలే తవ అనుక్రొశమ అకృత్వా తవమ ఇమం మమ
హీనసంస్కార సమయమ అథ్య మాం సమచూచుథః
8 న వై మమ హితం పూర్వం మాతృవచ చేష్టితం తవయా
సా మాం సంబొధయస్య అథ్య కేవలాత్మ హితైషిణీ
9 కృష్ణేన సహితాత కొ వై న వయదేత ధనంజయాత
కొ ఽథయ భీతం న మాం విథ్యాత పార్దానాం సమితిం గతమ
10 అభ్రాతా విథితః పూర్వం యుథ్ధకాలే పరకాశితః
పాణ్డవాన యథి గచ్ఛామి కిం మాం కషత్రం వథిష్యతి
11 సర్వకామైః సంవిభక్తః పూజితశ చ సథా భృశమ
అహం వై ధార్తరాష్ట్రాణాం కుర్యాం తథ అఫలం కదమ
12 ఉపనహ్య పరైర వైరం యే మాం నిత్యమ ఉపాసతే
నమస్కుర్వన్తి చ సథా వసవొ వాసవం యదా
13 మమ పరాణేన యే శత్రూఞ శక్తాః పరతిసమాసితుమ
మన్యన్తే ఽథయ కదం తేషామ అహం భిన్థ్యాం మనొరదమ
14 మయా పలవేన సంగ్రామం తితీర్షన్తి థురత్యయమ
అపారే పారకామా యే తయజేయం తాన అహం కదమ
15 అయం హి కాలః సంప్రాప్తొ ధార్తరాష్ట్రొపజీవినామ
నిర్వేష్టవ్యం మయా తత్ర పరాణాన అపరిరక్షతా
16 కృతార్దాః సుభృతా యే హి కృత్యకాల ఉపస్దితే
అనవేక్ష్య కృతం పాపా వికుర్వన్త్య అనవస్దితాః
17 రాజకిల్బిషిణాం తేషాం భర్తృపిణ్డాపహారిణామ
నైవాయం న పరొ లొకొ విథ్యతే పాపకర్మణామ
18 ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాణామ అర్దే యొత్స్యామి తే సుతైః
బలం చ శక్తిం చాస్దాయ న వై తవయ్య అనృతం వథే
19 ఆనృశంస్యమ అదొ వృత్తం రక్షన సత్పురుషొచితమ
అతొ ఽరదకరమ అప్య ఏతన న కరొమ్య అథ్య తే వచః
20 న తు తే ఽయం సమారమ్భొ మయి మొఘొ భవిష్యతి
వధ్యాన విషహ్యాన సంగ్రామే న హనిష్యామి తే సుతాన
యుధిష్ఠిరం చ భీమం చ యమౌ చైవార్జునాథ ఋతే
21 అర్జునేన సమం యుథ్ధం మమ యౌధిష్ఠిరే బలే
అర్జునం హి నిహన్త్య ఆజౌ సంప్రాప్తం సయాత ఫలం మయా
యశసా చాపి యుజ్యేయం నిహతః సవ్యసాచినా
22 న తే జాతు నశిష్యన్తి పుత్రాః పఞ్చ యశస్విని
నిరర్జునాః సకర్ణా వా సార్జునా వ హతే మయి
23 ఇతి కర్ణవచః శరుత్వా కున్తీ థుఃఖాత పరవేపతీ
ఉవాచ పుత్రమ ఆశ్లిష్య కర్ణం ధైర్యాథ అకమ్పితమ
24 ఏవం వై భావ్యమ ఏతేన కషయం యాస్యన్తి కౌరవః
యదా తవం భాషసే కర్ణ థైవం తు బలవత్తరమ
25 తవయా చతుర్ణాం భరాతౄణామ అభయం శత్రుకర్శన
థత్తం తత పరతిజానీహి సంగర పరతిమొచనమ
26 అనామయం సవస్తి చేతి పృదాదొ కర్ణమ అబ్రవీ
తాం కర్ణొ ఽభయవథత పరీతస తతస తౌ జగ్మతుః పృదక