ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 143)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కర్ణ]
రాధేయొ ఽహమ ఆధిరదిః కర్ణస తవామ అభివాథయే
పరాప్తా కిమర్దం బవతీ బరూహి కిం కరవాణి తే
2 కౌన్తేయస తవం న రాధేయొ న తవాధిరదః పితా
నాసి సూత కులే జాతః కర్ణ తథ విథ్ధి మే వచః
3 కానీనస తవం మయా జాతః పూర్వజః కుక్షిణా ధృతః
కున్తిభొజస్య భవనే పార్దస తవమ అసి పుత్రక
4 పరకాశకర్మా తపనొ యొ ఽయం థేవొ విరొచనః
అజీజనత తవాం మయ్య ఏష కర్ణ శస్త్రభృతాం వరమ
5 కుణ్డలీ బథ్ధకవచొ థేవగర్భః శరియా వృతః
జాతస తవమ అసి థుర్ధర్ష మయా పుత్ర పితుర గృహే
6 స తవం భరాతౄన అసంబుథ్ధ్వా మొహాథ యథ ఉపసేవసే
ధార్తరాష్ట్రాన న తథ యుక్తం తవయి పుత్ర విశేషతః
7 ఏవథ ధర్మఫలం పుత్ర నరాణాం ధర్మనిశ్చయే
యత తుష్యన్త్య అస్య పితరొ మాతా చాప్య ఏకథర్శినీ
8 అర్జునేనార్జితాం పూర్వం హృతాం లొభాథ అసాధుభిః
ఆచ్ఛిథ్య ధార్తరాష్ట్రేభ్యొ భుఙ్క్ష్వ యౌధిష్ఠిరీం శరియమ
9 అథ్య పశ్యన్తు కురవః కర్ణార్జున సమాగమమ
సౌభ్రాత్రేణ తథ ఆలక్ష్య సంనమన్తామ అసాధవః
10 కర్ణార్జునౌ వై భవతాం యదా రామ జనార్థనౌ
అసాధ్యం కుం ను లొకే సయాథ యువయొః సహితాత్మనొః
11 కర్ణ శొభిష్యసే నూనం పఞ్చభిర భరాతృభిర వృతః
వేథైః పరివృతొ బరహ్మా యదా వేథాఙ్గపఞ్చమైః
12 ఉపపన్నొ గుణైః శరేష్ఠొ జయేష్ఠః శరేష్ఠేషు బన్ధుషు
సూతపుత్రేతి మా శబ్థః పార్దస తవమ అసి వీర్యవాన