ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 142)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
అసిథ్ధానునయే కృష్ణే కురుభ్యః పాణ్డవాన గతే
అభిగమ్య పృదాం కషత్తా శనైః శొచన్న ఇవాబ్రవిత
2 జానాసి మే జీవపుత్రే భావం నిత్యమ అనుగ్రహే
కరొశతొ న చ గృహ్ణీతే వచనం మే సుయొధనః
3 ఉపపన్నొ హయ అసౌ రాజా చేథిపాఞ్చాలకేకయైః
భీమార్జునాభ్యాం కృష్ణేన యుయుధాన యమైర అపి
4 ఉపప్లవ్యే నివిష్టొ ఽపి ధర్మమ ఏవ యుధిష్ఠిరః
కాఙ్క్షతే జఞాతిసౌహార్థాథ బలవాన థుర్బలొ యదా
5 రాజా తు ధృతరాష్ట్రొ ఽయం వయొవృథ్ధొ న శామ్యతి
మత్తః పుత్ర మథేనైవ విధర్మే పది వర్తతే
6 జయథ్రదస్య కర్ణస్య తదా థుఃశాసనస్య చ
సౌబలస్య చ థుర్బుథ్ధ్యా మిదొ భేథః పరవర్తతే
7 అధర్మేణ హి ధర్మిష్ఠం హృతం వై రాజ్యమ ఈథృశమ
యేషాం తేషామ అయం ధర్మః సానుబన్ధొ భవిష్యతి
8 హరియమాణే బలాథ ధర్మే కురుభిః కొ న సంజ్వరేత
అసామ్నా కేశవే యాతే సముథ్యొక్ష్యన్తి పాణ్డవాః
9 తతః కురూణామ అనయొ భవితా వీర నాశనః
చిన్తయన న లభే నిథ్రామ అహఃసు చ నిశాసు చ
10 శరుత్వా తు కున్తీ తథ వాక్యమ అర్దకామేన భాషితమ
అనిష్టనన్తీ థుఃఖార్తా మనసా విమమర్శ హ
11 ధిగ అస్త్వ అర్దం యత్కృతే ఽయం మహాఞ జఞాతివధే కషయః
వర్త్స్యతే సుహృథాం హయ ఏషాం యుథ్ధే ఽసమిన వై పరాభవః
12 పాణ్డవాశ చేథిపాఞ్చాలా యాథవాశ చ సమాగతాః
భారతైర యథి యొత్స్యన్తి కిం ను థుఃఖమ అతః పరమ
13 పశ్యే థొషం ధరువం యుథ్ధే తదా యుథ్ధే పరాభవమ
అధనస్య మృతం శరేయొ న హి జఞాతిక్షయే జయః
14 పితామహః శాంతనవ ఆచార్యశ చ యుధాం పతిః
కర్ణశ చ ధార్తరాష్ట్రార్దం వర్ధయన్తి భయం మమ
15 నాచార్యః కామవాఞ శిష్యైర థరొణొ యుధ్యేత జాతుచిత
పాణ్డవేషు కదం హార్థం కుర్యాన న చ పితామహః
16 అయం తవ ఏకొ వృదా థృష్టిర ధార్తరాష్ట్రస్య థుర్మతేః
మొహానువర్తీ సతతం పాపొ థవేష్టి చ పాణ్డవాన
17 మహత్య అనర్దే నిర్బన్ధీ బలవాంశ చ విశేషతః
కర్ణః సథా పాణ్డవానాం తన మే థహతి సాంప్రతమ
18 ఆశంసే తవ అథ్య కర్ణస్య మనొ ఽహం పాణ్డవాన పరతి
పరసాథయితుమ ఆసాథ్య థర్శయన్తీ యదాతదమ
19 తొషితొ భవగాన యత్ర థుర్వాసా మే వరం థథౌ
ఆహ్వానం థేవ సంయుక్తం వసన్త్యాః పితృవేశ్మని
20 సాహమ అన్తఃపురే రాజ్ఞః కున్తిభొజపురస్కృతా
చిన్తయన్తీ బహువిధం హృథయేన విథూయతా
21 బలాబలం చ మన్త్రాణాం బరాహ్మణస్య చ వాగ్బలమ
సత్రీభావాథ బాలభావాచ చ నిన్తయన్తీ పునః పునః
22 ధాత్ర్యా విశ్రబ్ధయా గుప్తా సఖీజనవృతా తథా
థొషం పరిహరన్తీ చ పితుశ చారిత్రరక్షిణీ
23 కదం ను సుకృతం మే సయాన నాపరాధవతీ కదమ
భవేయమ ఇతి సంచిన్త్య బరాహ్మణం తం నమస్య చ
24 కౌతూహలాత తు తం లబ్ధ్వా బాలిశ్యాథ ఆచరం తథా
కన్యా సతీ థేవమ అర్కమ ఆసాథయమ అహం తతః
25 యొ ఽసౌ కానీన గర్భొ మే పుత్రవత పరివర్తితః
కస్మాన న కుర్యాథ వచనం పద్యం భరాతృహితం తదా
26 ఇతి కున్తీ వినిశ్చిత్య కార్యం నిశ్చితమ ఉత్తమమ
కార్యార్దమ అభినిర్యాయ యయౌ భాగీరదీం పరతి
27 ఆత్మజస్య తతస తస్య ఘృణినః సత్యసఙ్గినః
గఙ్గాతీరే పృదాశృణ్వథ ఉపాధ్యయన నిస్వనమ
28 పరాఙ్ముఖస్యొర్ధ్వ బాహొః సా పర్యతిష్ఠత పృష్ఠతః
జప్యావసానం కార్యార్దం పరతీక్షన్తీ తపస్వినీ
29 అతిష్ఠత సూర్యతాపార్తా కర్ణస్యొత్తర వాససి
కౌరవ్య పత్నీ వార్ష్ణేయీ పథ్మమాలేవ శుష్యతీ
30 ఆ పృష్ఠతాపాజ జప్త్వా స పరివృత్య యతవ్రతః
థృష్ట్వా కున్తీమ ఉపాతిష్ఠథ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
యదాన్యాయం మహాతేజా మానీ ధర్మభృతాం వరః