ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కేశవస్య తు తథ వాక్యం కర్ణః శరుత్వా హితం శుభమ
అబ్రవీథ అభిసంపూజ్య కృష్ణం మధు నిషూథనమ
జానన మాం హిం మహాబాహొ సంమొహయితుమ ఇచ్ఛసి
2 యొ ఽయం పృదివ్యాః కార్త్స్న్యేన వినాశః సముపస్దితః
నిమిత్తం తత్ర శకునిర అహం థుఃశాసనస తదా
థుర్యొధనశ చ నృపతిర ధృతరాష్ట్ర సుతొ ఽభవత
3 అసంశయమ ఇథం కృష్ణ మహథ యుథ్ధమ ఉపస్దితమ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ ఘొరం రుధిరకర్థమమ
4 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ థుర్యొధన వశానుగాః
రణే శస్త్రాగ్నినా థగ్ధాః పరాప్స్యన్తి యమసాథనమ
5 సవప్నా హి బహవొ ఘొరా థృశ్యన్తే మధుసూథన
నిమిత్తాని చ ఘొరాణి తదొత్పాతాః సుథారుణాః
6 పరాజయం ధార్తరాష్ట్రే విజయం చ యుధిష్ఠిరే
శంసన్త ఇవ వార్ష్ణేయ వివిధా లొమహర్షణాః
7 పరాజాపత్యం హి నక్షత్రం గరహస తీక్ష్ణొ మహాథ్యుతిః
శనైశ్చరః పీడయతి పీడయన పరాణినొ ఽధికమ
8 కృత్వా చాఙ్గారకొ వక్రం జయేష్ఠాయాం మధుసూథన
అనురాధాం పరార్దయతే మైత్రం సంశమయన్న ఇవ
9 నూనం మహ భయం కృష్ణ కురూణాం సముపస్దితమ
విశేషేణ హి వార్ష్ణేయ చిత్రాం పీడయతే గరహః
10 సొమస్య లక్ష్మ వయావృత్తం రాహుర అర్కమ ఉపేష్యతి
థివశ చొల్కాః పతన్త్య ఏతాః సనిర్ఘాతాః సకమ్పనాః
11 నిష్టనన్తి చ మాతఙ్గా ముఞ్చన్త్య అస్రూణి వాజినః
పానీయం యవసం చాపి నాభినన్థన్తి మాధవ
12 పరాథుర్భూతేషు చైతేషు భయమ ఆహుర ఉపస్దితమ
నిమిత్తేషు మహాబాహొ థారుణం పరాణినాశనమ
13 అల్పే భుక్తే పురీషం చ పరభూతమ ఇహ థృశ్యతే
వాజినాం వారణానాం చ మనుష్యాణాం చ కేశవ
14 ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యేషు సర్వేషు మధుసూథన
పరాభవస్య తల లిఙ్గమ ఇతి పరాహుర మనీషిణః
15 పరహృష్టం వాహనం కృష్ణ పాణ్డవానాం పరచక్షతే
పరథక్షిణా మృగాశ చైవ తత తేషాం జయలక్షణమ
16 అపసవ్యా మృగాః సర్వే ధార్తరాష్ట్రస్య కేశవ
వాచశ చాప్య అశరీరిణ్యస తత్పరాభవ లక్షణమ
17 మయూరాః పుష్పశకునా హంసాః సారసచాతకాః
జీవం జీవక సంఘాశ చాప్య అనుగచ్ఛన్తి పాణ్డవాన
18 గృధ్రాః కాకా బడాః శయేనా యాతుధానాః శలా వృకాః
మక్షికాణాం చ సంఘాతా అనుగచ్ఛన్తి కౌరవాన
19 ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యేషు భేరీణాం నాస్తి నిస్వనః
అనాహతాః పాణ్డవానాం నథన్తి పటహాః కిల
20 ఉథపానాశ చ నర్థన్తి యదా గొవృషభాస తదా
ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యేషు తత్పరాభవ లక్షణమ
21 మాంసశొణితవర్షం చ వృష్టం థేవేన మాధవ
తదా గన్ధర్వనగరం భానుమన్తమ ఉపస్దితమ
సప్రాకారం సపరిఖం సవప్రం చారుతొరణమ
22 కృష్ణశ చ పరిఘస తత్ర భానుమ ఆవృత్య తిష్ఠతి
ఉథయాస్తమయే సంధ్యే వేథయానొ మహథ భయమ
ఏకా సృగ వాశతే ఘొరం తత్పరాభవ లక్షణమ
23 కృష్ణ గరీవాశ చ శకునా కమ్బమానా భయానకాః
సంధ్యామ అభిముఖా యాన్తి తత్పరాభవ లక్షణమ
24 బరాహ్మణాన పరదమం థవేష్టి గురూంశ చ మధుసూథన
భృత్యాన భక్తిమతశ చాపి తత్పరాభవ లక్షణమ
25 పూర్వా థిగ లొహితాకారా శస్త్రవర్ణా చ థక్షిణా
ఆమపాత్రప్రతీకాశా పశ్చిమా మధుసూథన
26 పరథీప్తాశ చ థిశః సర్వా ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ
మహథ భయం వేథయన్తి తస్మిన్న ఉత్పాతలక్షణే
27 సహస్రపాథం పరాసాథం సవప్నాన్తే సమ యుధిష్ఠిరః
అధిరొహన మయా థృష్టః సహ భరాతృభిర అచ్యుత
28 శవేతొష్ణీషాశ చ థృశ్యన్తే సర్వే తే శుక్లవాససః
ఆసనాని చ శుభ్రాణి సర్వేషామ ఉపలక్షయే
29 తవ చాపి మయా కృష్ణ సవప్నాన్తే రుధిరావిలా
ఆన్త్రేణ పృదివీ థృష్టా పరిక్షిప్తా జనార్థన
30 అస్ది సంచయమ ఆరూఢశ చామితౌజా యుధిష్ఠిరః
సువర్ణపాత్ర్యాం సంహృష్టొ భుక్తవాన ఘృతపాయసమ
31 యుధిష్ఠిరొ మయా థృష్టొ గరసమానొ వసుంధరామ
తవయా థత్తామ ఇమాం వయక్తం భొక్ష్యతే స వసుంధరామ
32 ఉచ్చం పర్వతమ ఆరూఢొ భీమకర్మా వృకొథరః
గథాపాణిర నరవ్యాఘ్రొ వీక్షన్న ఇవ మహీమ ఇమామ
33 కషపయిష్యతి నః సర్వాన స సువ్యక్తం మహారణే
విథితం మే హృషీకేశ యతొ ధర్మస తతొ జయః
34 పాణ్డురం గమమ ఆరూఢొ గాణ్డీవీ సధనంజయః
తవయా సార్ధం హృషీకేశ శరియా పరమయా జవలన
35 యూయం సర్వాన వధిష్యధ్వం తత్ర మే నాస్తి సంశయః
పార్దివాన సమరే కృష్ణ థుర్యొధన పురొగమాన
36 నకులః సహథేవశ చ సాత్యకిశ చ మహారదః
శుథ్ధకేయూర కణ్ఠత్రాః శుక్లమాల్యామ్బరావృతాః
37 అధిరూఢా నరవ్యాఘ్రా నరవాహనమ ఉత్తమమ
తరయ ఏతే మహామాత్రాః పాణ్డురచ ఛత్రవాససః
38 శవేతొష్ణీషాశ చ థృశ్యన్తే తరయ ఏవ జనార్థన
ధార్తరాష్ట్రస్య సైన్యేషు తాన్విజానీహి కేశవ
39 అశ్వత్దామా కృపశ చైవ కృతవర్మా చ సాత్వతః
రక్తొష్ణీషాశ చ థృశ్యన్తే సర్వే మాధవ పార్దివాః
40 ఉష్ట్రయుక్తం సమారూఢౌ భీష్మథ్రొణౌ జనార్థన
మయా సార్ధం మహాబాహొ ధార్తరాష్ట్రేణ చాభిభొ
41 అగస్త్యశాస్తాం చ థిశం పరయాతాః సమ జనార్థన
అచిరేణైవ కాలేన పరాప్స్యామొ యమసాథనమ
42 అహం చాన్యే చ రాజానొ యచ చ తత కషత్రమణ్డలమ
గాణ్డీవాగ్నిం పరవేక్ష్యామ ఇతి మే నాస్తి సంశయః
43 ఉపస్దిత వినాశేయం నూనమ అథ్య వసుంధరా
తదా హి మే వచః కర్ణ నొపైతి హృథయం తవ
44 సర్వేషాం తాత భూతానాం వినాశే సముపస్దితే
అనయొ నయసంకాశొ హృథయాన నాపసర్పతి
45 అపి తవా కృష్ణ పశ్యామ జీవన్తొ ఽసమాన మహారణాత
సముత్తీర్ణా మహాబాహొ వీర కషయవినాశనాత
46 అద వా సంగమః కృష్ణ సవర్గే నొ భవితా ధరువమ
తత్రేథానీం సమేష్యామః పునః సార్ధం తవయానఘ
47 ఇత్య ఉక్త్వా మాధవం కర్ణః పరిష్వజ్య చ పీడితమ
విసర్జితః కేశవేన రదొపస్దాథ అవాతరత
48 తతః సవరదమ ఆస్దాయ జామ్బూనథవిభూషితమ
సహాస్మాభిర నివవృతే రాధ్యేయొ థీనమానసః
49 తతః శీఘ్రతరం పరాయాత కేశవః సహ సాత్యకిః
పునర ఉచ్చారయన వాణీం యాహి యాహీతి సారదిమ