ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 148)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసు]
ఏవమ ఉక్తే తు భీష్మేణ థరొణేన విథురేణ చ
గాన్ధార్యా ధృతరాష్ట్రేణ న చ మన్థొ ఽనవబుధ్యత
2 అవధూయొత్దితః కరుథ్ధొ రొషాత సంరక్తలొచనః
అన్వథ్రవన్త తం పశ్చాథ రాజానస తయక్తజీవితాః
3 అజ్ఞాపయచ చ రాజ్ఞస తాన పార్దివన థుష్టచేతసః
పరయాధ్వం వై కురుక్షేత్రం పుష్యొ ఽథయేతి పునః పునః
4 తతస తే పృదివీపాలాః పరయయుః సహ సైనికాః
భీష్మం సేనాపతిం కృత్వా సంహృష్టాః కాలచొథితాః
5 అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ పార్దివానాం సమాగతాః
తాసాం పరముఖతొ భీష్మస తాలకేతుర వయరొచత
యథ అత్ర యుక్తం పరాప్తం చ తథ విధత్స్వ విశాం పతే
6 ఉక్తం భీష్మేణ యథ వాక్యం థరొణేన విథురేణ చ
గాన్ధార్యా ధృతరాష్ట్రేణ సమక్షం మమ భారత
ఏతత తే కదితం రాజన యథ్వృత్తం కురుసంసథి
7 సామ థాథౌ పరయుక్తం మే రాజన సౌభ్రాత్రమ ఇచ్ఛతా
అభేథాత కురువంశస్య పరజానాం చ వివృథ్ధయే
8 పునర భేథశ చ మే యుక్తొ యథా సామ న గృహ్యతే
కర్మానుకీర్తనం చైవ థేవ మానుషసంహితమ
9 యథా నాథ్రియతే వాక్యం సామపూర్వం సుయొధనః
తథా మయా సమానీయ భేథితాః సర్వపార్దివాః
10 అథ్భుతాని చ ఘొరాణి థారుణాని చ భారత
అమానుషాణి కర్మాణి థర్శితాని చ మే విభొ
11 భర్త్సయిత్వా తు రాజ్ఞస తాంస తృణీ కృత్యసుయొధనమ
రాధ్యేయం భీషయిత్వా చ సౌబలం చ పునః పునః
12 నయూనతాం ధార్తరాష్ట్రాణాం నిన్థాం చైవ పునః పునః
భేథయిత్వా నృపాన సర్వాన వాగ్భిర మన్త్రేణ చాసకృత
13 పునః సామాభిసంయుక్తం సంప్రథానమ అదాబ్రువమ
అభేథాత కురువంశస్య కార్యయొగాత తదైవ చ
14 తే బాలా ధృతరాష్ట్రస్య భీష్మస్య విథురస్య చ
తిష్ఠేయుః పాణ్డవాః సర్వే హిత్వా మానమ అధశ చరాః
15 పరయచ్ఛన్తు చ తే రాజ్యమ అనీశాస తే భవన్తు చ
యదాహ రాజా గాఙ్గేయొ విథురశ చ తదాస్తు తత
16 సర్వం భవతు తే రాజ్యం పఞ్చ గరామాన విసర్జయ
అవశ్యం భరణీయా హి పితుస తే రాజసత్తమ
17 ఏవమ ఉక్తస తు థుష్టాత్మా నైవ భావం వయముఞ్చత
థణ్డం చతుర్దం పశ్యామి తేషు పాపేషు నాన్యదా
18 నిర్యాతాశ చ వినాశాయ కురుక్షేత్రం నరాధిపాః
ఏతత తే కదితం సర్వం యథ్వృత్తం కురుసంసథి
19 న తే రాజ్యం పరయచ్ఛన్తి వినా యుథ్ధేన పాణ్డవ
వినాశహేతవః సర్వే పరత్యుపస్దిత మృత్యవః