ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 139)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కర్ణ]
అసంశయం సౌహృథాన మే పరణయాచ చాత్ద కేశవ
సఖ్యేన చైవ వార్ష్ణేయ శరేయస్కామతయా ఏవ చ
2 సర్వం చైవాభిజానామి పాణ్డొః పుత్రొ ఽసమి ధర్మతః
నిగ్రహాథ ధర్మశాస్త్రాణాం యదా తవం కృష్ణ మన్యసే
3 కన్యా గర్భం సమాధత్త భాస్కరాన మాం జనార్థన
ఆథిత్యవచనాచ చైవ జాతం మాం సా వయసర్జయత
4 సొ ఽసమి కృష్ణ తదా జాతః పాణ్డొః పుత్రొ ఽసమి ధర్మతః
కున్త్యా తవ అహమ అపాకీర్ణొ యదా న కుశలం తదా
5 సూతొ హి మామ అధిరదొ థేష్ట్వైవ అనయథ గృహాన
రాధాయాశ చైవ మాం పరాథాత సౌహార్థాన మధుసూథన
6 మత సనేహాచ చైవ రాధాయాః సథ్యః కషీరమ అవాతరత
సా మే మూత్రం పురీషం చ పరతిజగ్రాహ మాధవ
7 తస్యాః పిణ్డ వయపనయం కుర్యాథ అస్మథ్విధః కదమ
ధర్మవిథ ధర్మశాస్త్రాణాం శరవణే సతతం రద
8 తదా మామ అభిజానాతి సూతశ చాధిరదః సుతమ
పితరం చాభిజానామి తమ అహం సౌహృథాత సథా
9 స హి మే జాతకర్మాథి కారయామ ఆస మాధవ
శాస్త్రథృష్టేన విధినా పుత్ర పరీత్యా జనార్థన
10 నామ మే వసుషేణేతి కారయామ ఆస వై థవిజైః
భార్యాశ చొఢా మమ పరాప్తే యౌవనే తేన కేశవ
11 తాసు పుత్రాశ చ పౌత్రాశ చ మమ జాతా జనార్థన
తాసు మే హృథయం కృష్ణ సంజాతం కామబన్ధనమ
12 న పృదివ్యా సకలయా న సువర్ణస్య రాశిభిః
హర్షాథ భయాథ వా గొవిన్థ అనృతం వక్తుమ ఉత్సహే
13 ధృతరాష్ట్ర కులే కృష్ణ థుర్యొధన సమాశ్రయాత
మయా తరయొథశ సమా భుక్తం రాజ్యమ అకణ్టకమ
14 ఇష్టం చ బహుభిర యజ్ఞైః సహ సూతైర మయాసకృత
ఆవాహాశ చ వివాహాశ చ సహ సూతైః కృతా మయా
15 మాం చ కృష్ణ సమాశ్రిత్య కృతః శస్త్రసముథ్యమః
థుర్యొధనేన వార్ష్ణేయ విగ్రహశ చాపి పాణ్డవైః
16 తస్మాథ రణే థవైరదే మాం పరత్యుథ్యాతారమ అచ్యుత
వృతవాన పరమం హృష్టః పరతీపం సవ్యసాచినః
17 వధాథ బన్ధాథ భయాథ వాపి లొభాథ వాపి జనార్థన
అనృతం నొత్సహే కర్తుం ధార్తరాష్ట్రస్య ధీమతః
18 యథి హయ అథ్య న గచ్ఛేయం థవైరదం సవ్యసాచినా
అకీర్తిః సయాథ ధృషీకేశ మమ పార్దస్య చొభయొః
19 అసంశయం హితార్దాయ బరూయాస తవం మధుసూథన
సర్వం చ పాణ్డవాః కుర్యుస తవ వశిత్వాన న సంశయః
20 మన్త్రస్య నియమం కుర్యాస తవమ అత్ర పురుషొత్తమ
ఏతథ అత్ర హితం మన్యే సర్వయాథవనన్థన
21 యథి జానాతి మాం రాజా ధర్మాత్మా సంశితవ్రతః
కున్త్యాః పరదమజం పుత్రం న స రాజ్యం గరహీష్యతి
22 పరాప్య చాపి మహథ రాజ్యం తథ అహం మధుసూథన
సఫీతం థుర్యొధనాయైవ సంప్రథథ్యామ అరింథమ
23 స ఏవ రాజా ధర్మాత్మా శాశ్వతొ ఽసతు యుధిష్ఠిరః
నేతా యస్య హృషీకేశొ యొధా యస్య ధనంజయః
24 పృదివీ తస్య రాష్ట్రం చ యస్య భీమొ మహారదః
నకులః సహథేవశ చ థరౌపథేయాశ చ మాధవ
25 ఉత్తమౌజా యుధామన్యుః సత్యధర్మా చ సొమకిః
చైథ్యశ చ చేకితానశ చ శిఖణ్డీ చాపరాజితః
26 ఇన్థ్ర గొపక వర్ణాశ చ కేకయా భరాతరస తదా
ఇన్థ్రాయుధసవర్ణశ చ కున్తిభొజొ మహారదః
27 మాతులొ భీమసేనస్య సేనజిచ చ మహారదః
శఙ్ఖః పుత్రొ విరాటస్య నిధిస తవం చ జనార్థన
28 మహాన అయం కృష్ణ కృతః కషత్రస్య సముథానయహ
రాజ్యం పరాప్తమ ఇథం థీప్తం పరదితం సర్వరాజసు
29 ధార్తరాష్ట్రస్య వార్ష్ణేయ శస్త్రయజ్ఞొ భవిష్యతి
అస్య యజ్ఞస్య వేత్తా తవం భవిష్యసి జనార్థన
ఆధ్వర్యవం చ తే కృష్ణ కరతావ అస్మిన భవిష్యతి
30 హొతా చైవాత్ర బీభత్సుః సంనథ్ధః స కపిధ్వజః
గాణ్డీవం సరుక తదాజ్యం చ వీర్యం పుంసాం భవిష్యతి
31 ఐన్థ్రం పాశుపతం బరాహ్మం సదూణాకర్ణం చ మాధవ
మన్త్రాస తత్ర భవిష్యన్తి పరయుక్తాః సవ్యసాచినా
32 అనుయాతశ చ పితరమ అధికొ వా పరాక్రమే
గరావ సతొత్రం స సౌభథ్రః సమ్యక తత్ర కరిష్యతి
33 ఉథ్గాతాత్ర పునర భీమః పరస్తొతా సుమహాబలః
వినథన స నరవ్యాఘ్రొ నాగానీకాన్తకృథ రణే
34 స చైవ తత్ర ధర్మాత్మా శశ్వథ రాజా యుధిష్ఠిరః
జపైర హొమైశ చ సంయుక్తొ బరహ్మత్వం కారయిష్యతి
35 శఙ్ఖశబ్థాః సమురజా భేర్యశ చ మధుసూథన
ఉత్కృష్టసింహనాథాశ చ సుబ్రహ్మణ్యొ భవిష్యతి
36 నకులః సహథేవశ చ మాథ్రీపుత్రౌ యశస్వినౌ
శామిత్రం తౌ మహావీర్యౌ సమ్యక తత్ర కరిష్యతః
37 కల్మాషథణ్డా గొవిన్థ విమలా రదశక్తయః
యూపాః సముపకల్పన్తామ అస్మిన యజ్ఞే జనార్థన
38 కర్ణినాలీకనారాచా వత్సథన్తొపబృంహణాః
తొమరాః సొమకలశాః పవిత్రాణి ధనూంషి చ
39 అసయొ ఽతర కపాలాని పురొడాశాః శిరాంసి చ
హవిస తు రుధిరం కృష్ణ అస్మిన యజ్ఞే భవిష్యతి
40 ఇధ్మాః పరిధయశ చైవ శక్త్యొ ఽద విమలా గథాః
సథస్యా థరొణశిష్యాశ చ కృపస్య చ శరథ్వతః
41 ఇషవొ ఽతర పరిస్తొమా ముక్తా గాణ్డీవధన్వనా
మహారదప్రయుక్తాశ చ థరొణ థరౌణిప్రచొథితాః
42 పరాతిప్రస్దానికం కర్మ సాత్యకిః స కరిష్యతి
థీక్షితొ ధార్తరాష్ట్రొ ఽతర పత్నీ చాస్య మహాచమూః
43 ఘటొత్చకొ ఽతర శామిత్రం కరిష్యతి మహాబలః
అతిరాత్రే మహాబాహొ వితతే యజ్ఞకర్మణి
44 థక్షిణా తవ అస్య యజ్ఞస్య ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
వైతానే కర్మణి తతే జాతొ యః కృష్ణ పావకాత
45 యథ అబ్రువమ అహం కృష్ణ కటుకాని సమ పాణ్డవాన
పరియార్దం ధార్తరాష్ట్రస్య తేన తప్యే ఽథయ కర్మణా
46 యథా థరక్ష్యసి మాం కృష్ణ నిహతం సవ్యసాచినా
పునశ చితిస తథా చాస్య యజ్ఞస్యాద భవిష్యతి
47 థుఃశాసనస్య రుధిరం యథా పాస్యతి పాణ్డవః
ఆనర్థం నర్థతః సమ్యక తథా సుత్యం భవిష్యతి
48 యథా థరొణం చ భీష్మం చ పాఞ్చాల్యౌ పాతయిష్యతః
తథా యజ్ఞావసానం తథ భవిష్యతి జనార్థన
49 థుర్యొధనం యథా హన్తా భీమసేనొ మహాబలః
తథా సమాప్స్యతే యజ్ఞొ ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ
50 సనుషాశ చ పరస్నుషాశ చైవ ధృతరాష్ట్రస్య సంగతాః
హతేశ్వరా హతసుతా హతనాదాశ చ కేశవ
51 గాన్ధార్యా సహ రొథన్త్యః శవగృధ్రకురరాకులే
స యజ్ఞే ఽసమిన్న అవభృదొ భవిష్యతి జనార్థన
52 విథ్యా వృథ్ధా వయొవృథ్ధాః కషత్రియాః కషత్రియర్షభ
వృదా మృత్యుం న కుర్వీరంస తవత్కృతే మధుసూథన
53 శస్త్రేణ నిధనం గచ్ఛేత సమృథ్ధం కషత్రమణ్డలమ
కురుక్షేత్రే పుణ్యతమే తరైలొక్యస్యాపి కేశవన
54 తథ అత్ర పుణ్డరీకాక్ష విధత్స్వ యథ అభీప్సితమ
యదా కార్త్స్న్యేన వార్ష్ణేయ కషత్రం సవర్గమ అవాప్నుయాత
55 యావత సదాస్యన్తి గిరయః సరితశ చ జనార్థన
తావత కీర్తిభవః శబ్థః శాశ్వతొ ఽయం భవిష్యతి
56 బరాహ్మణాః కదయిష్యన్తి మహాభారతమ ఆహవమ
సమాగమేషు వార్ష్ణేయ కషత్రియాణాం యశొధరమ
57 సముపానయ కౌన్తేయం యుథ్ధాయ మమ కేశవ
మన్త్రసంవరణం కుర్వన నిత్యమ ఏవ పరంతప