ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 140)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సమ్జయ]
కర్ణస్య వచనం శరుత్వా కేశవః పరవీరహా
ఉవాచ పరహసన వాక్యం సమితపూర్వమ ఇథం తథా
2 అపి తవాం న తపేత కర్ణ రాజ్యలాభొపపాథనా
మయా థత్తాం హి పృదివీం న పరశాసితుమ ఇచ్ఛసి
3 ధరువొ జయః పాణ్డవానామ ఇతీథం; న సంశయః కశ చన విథ్యతే ఽతర
జయ ధవజొ థృశ్యతే పాణ్డవస్య; సముచ్ఛ్రితొ వానరరాజ ఉగ్రః
4 థివ్యా మాయావిహితా భౌవనేన; సముచ్ఛ్రితా ఇన్థ్రకేతుప్రకాశా
థివ్యాని భూతాని భయావహాని; థృశ్యన్తి చైవాత్ర భయానకాని
5 న సజ్జతే శైలవనస్పతిభ్య; ఊర్ధ్వం తిర్యగ యొజనమాత్రరూపః
శరీమాన ధవజః కర్ణ ధనంజయస్య; సముచ్ఛ్రితః పావకతుల్యరూపః
6 యథా థరక్ష్యసి సంగ్రామే శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
ఐన్థ్రమ అస్త్రం వికుర్వాణమ ఉభే చైవాగ్నిమారుతే
7 గాణ్డీవస్య చ నిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
న తథా భవితా తరేతా న కృతం థవాపరం న చ
8 యథా థరక్ష్యసి సంగ్రామే కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
జపహొమసమాయుక్తం సవాం రక్షన్తం మహాచమూమ
9 ఆథిత్యమ ఇవ థుర్ధర్షం తపన్తం శత్రువాహినీమ
న తథా భవితా తరేతా న కృతం థవాపరం న చ
10 యథా థరక్ష్యసి సంగ్రామే భీమసేనం మహాబలమ
థుఃశాసనస్య రుధిరం పీత్వా నృత్యన్తమ ఆహవే
11 పరభిన్నమ ఇవ మాతఙ్గం పరతిథ్విరథఘాతినమ
న తథా భవితా తరేతా న కృతం థవాపరం న చ
12 యథా థరక్ష్యసి సంగ్రామే మాథ్రీపుత్రౌ మహారదౌ
వాహినీం ధార్తరాష్ట్రాణాం కషొభయన్తౌ గజావ ఇవ
13 విగాఢే శస్త్రసంపాతే పరవీర రదా రుజౌ
న తథా భవితా తరేతా న కృతం థవాపరం న చ
14 యథా థరక్ష్యసి సంగ్రామే థరొణం శాంతనవం కృపమ
సుయొధనం చ రాజానం సైన్ధవం చ జయథ్రదమ
15 యుథ్ధాయాపతతస తూర్ణం వారితాన సవ్యసాచినా
న తథా భవితా తరేతా న కృతం థవాపరం న చ
16 బరూయాః కర్ణ ఇతొ గత్వా థరొణం శాంతనవం కృపమ
సౌమ్యొ ఽయం వర్తతే మాసః సుప్రాప యవసేన్ధనః
17 పక్వౌషధి వనస్ఫీతః ఫలవాన అల్పమక్షికః
నిష్పఙ్కొ రసవత తొయొ నాత్యుష్ణ శిశిరః సుఖః
18 సప్తమాచ చాపి థివసాథ అమావాస్యా భవిష్యతి
సంగ్రామం యొజయేత తత్ర తాం హయ ఆహుః శక్ర థేవతామ
19 తదా రాజ్ఞొ వథేః సర్వాన యే యుథ్ధాయాభ్యుపాగతాః
యథ వొ మనీషితం తథ వై సర్వం సంపాథయామి వః
20 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ థుర్యొధన వశానుగాః
పరాప్య శస్త్రేణ నిధనం పరాప్స్యన్తి గతిమ ఉత్తమామ