ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 138)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
రాజపుత్రైః పరివృతస తదామాత్యైశ చ సంజయ
ఉపారొప్య రదే కర్ణం నిర్యాతొ మధుసూథనః
2 కిమ అబ్రవీథ రదొపస్దే రాధేయం పరవీరహా
కాని సాన్త్వాని గొవిన్థః సూతపుత్రే పరయుక్తవాన
3 ఓఘమేఘస్వనః కాలే యత కృష్ణః కర్ణమ అబ్రవీత
మృథు వా యథి వా తీక్ష్ణం తన మమాచక్ష్వ సంజయ
4 ఆనుపూర్వ్యేణ వాక్యాని శలక్ష్ణాని చ మృథూని చ
పరియాణి ధర్మయుక్తాని సత్యాని చ హితాని చ
5 హృథయగ్రహణీయాని రాధేయం మధుసూథనః
యాన్య అబ్రవీథ అమేయాత్మా తాని మే శృణు భారత
6 ఉపాసితాస తే రాధేయ బరాహ్మణా వేథపారగాః
తత్త్వార్దం పరిపృష్టాశ చ నియతేనానసూయయా
7 తవమ ఏవ కర్ణ జానాసి వేథవాథాన సనాతనాన
తవం హయ ఏవ ధర్మశాస్త్రేషు సూక్ష్మేషు పరినిష్ఠితః
8 కానీనశ చ సహొఢశ చ కన్యాయాం యశ చ జాయతే
వొఢారం పితరం తస్య పరాహుః శాస్త్రవిథొ జనాః
9 సొ ఽసి కర్ణ తదా జాతః పాణ్డొః పుత్రొ ఽసి ధర్మతః
నిగ్రహాథ ధర్మశాస్త్రాణామ ఏహి రాజా భవిష్యసి
10 పితృపక్షే హి తే పార్దా మాతృపక్షే చ వృష్ణయః
థవౌ పక్షావ అభిజానీహి తవమ ఏతౌ పురుషర్షభ
11 మయా సార్ధమ ఇతొ యాతమ అథ్య తవాం తాత పాణ్డవాః
అభిజానన్తు కౌన్తేయం పూర్వజాతం యుధిష్ఠిరాత
12 పాథౌ తవ గరహీష్యన్తి భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః
థరౌపథేయాస తదా పఞ్చ సౌభథ్రశ చాపరాజితః
13 రాజానొ రాజపుత్రాశ చ పాణ్డవార్దే సమాగతాః
పాథౌ తవ గరహీష్యన్తి సర్వే చాన్ధకవృష్ణయః
14 హిరణ్మయాంశ చ తే కుమ్భాన రాజతాన పార్దివాంస తదా
ఓషధ్యః సర్వబీజాని సర్వరత్నాని వీరుధః
15 రాజన్యా రాజకన్యాశ చాప్య ఆనయన్త్వ అభిషేచనమ
షష్ఠే చ తవాం తదా కాలే థరౌపథ్య ఉపగమిష్యతి
16 అథ్య తవామ అభిషిఞ్చన్తు చాతుర్వైథ్యా థవిజాతయః
పురొహితః పాణ్డవానాం వయాఘ్రచర్మణ్య అవస్దితమ
17 తదైవ భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః పురుషర్షభాః
థరౌపథేయాస తదా పఞ్చ పాఞ్చాలాశ చేథయస తదా
18 అహం చ తవాభిషేక్ష్యామి రాజానం పృదివీపతిమ
యువరాజొ ఽసతు తే రాజా కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
19 గృహీత్వా వయసనం శవేతం ధర్మాత్మా సంశితవ్రతః
ఉపాన్వారొహతు రదం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
20 ఛత్రం చ తే మహచ ఛవేతం భీమసేనొ మహాబలః
అభిషిక్తస్య కౌనేయ కౌన్తేయొ ధారయిష్యతి
21 కిఙ్కిణీశతనిర్ఘొషం వైయాఘ్రపరివారణమ
రదం శవేతహయైర యుక్తమ అర్జునొ వాహయిష్యతి
22 అభిమన్యుశ చ తే నిత్యం పరత్యాసన్నొ భవిష్యతి
నకులః సహథేవశ చ థరౌపథేయాశ చ పఞ్చ యే
23 పాఞ్చాలాస తవానుయాస్యన్తి శిఖణ్డీ చ మహారదః
అహం చ తవానుయాస్యామి సర్వే చాన్ధకవృష్ణయః
థాశార్హాః పరివారాస తే థాశార్ణాశ చ విశాం పతే
24 భుఙ్క్ష్వ రాజ్యం మహాబాహొ భరాతృభిః సహ పాణ్డవైః
జపైర హొమైశ చ సంయుక్తొ మఙ్గలైశ చ పృదగ్విధైః
25 పురొగమాశ చ తే సన్తు థరవిడాః సహ కున్తలైః
ఆన్ధ్రాస తాలచరాశ చైవ చూచుపా వేణుపాస తదా
26 సతువన్తు తవాథ్య బహుశః సతుతిభిః సూతమాగధాః
విజయం వసుషేణస్య ఘొషయన్తు చ పాణ్డవాః
27 స తవం పరివృతః పార్దైర నక్షత్రైర ఇవ చన్థ్రమాః
పరశాధి రాజ్యం కౌన్తేయ కున్తీం చ పరతినన్థయ
28 మిత్రాణి తే పరహృష్యన్తు వయదన్తు రిపవస తదా
సౌభ్రాత్రం చైవ తే ఽథయాస్తు భరాతృభిః సహ పాణ్డవైః