ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 132)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విథురా]
అదైతస్యామ అవస్దాయాం పౌరుషం హాతుమ ఇచ్ఛసి
నిహీన సేవితం మార్గం గమిష్యస్య అచిరాథ ఇవ
2 యొ హి తేజొ యదాశక్తి న థర్శయతి విక్రమాత
కషత్రియొ జీవితాకాఙ్క్షీ సతేన ఇత్య ఏవ తం విథుః
3 అర్దవన్త్య ఉపపన్నాని వాక్యాని గుణవన్తి చ
నైవ సంప్రాప్నువన్తి తవాం ముమూర్షుమ ఇవ భేషజమ
4 సన్తి వై సిన్ధురాజస్య సంతుష్టా బహవొ జనాః
థౌర్బల్యాథ ఆసతే మూఢా వయసనౌఘప్రతీక్షిణః
5 సహాయొచపయం కృత్వా వయవసాయ్య తతస తతః
అనుథుష్యేయుర అపరే పశ్యన్తస తవ పౌరుషమ
6 తైః కృత్వా సహ సంఘాతం గిరిథుర్గాలయాంశ చర
కాలే వయసనమ ఆకాఙ్క్షన నైవాయమ అజరామరః
7 సంజయొ నామతశ చ తవం న చ పశ్యామి తత తవయి
అన్వర్ద నామా భవ మే పుత్ర మా వయర్దనామకః
8 సమ్యగ థృష్టిర మహాప్రాజ్ఞొ బాలం తవాం బరాహ్మణొ ఽబరవీత
అయం పరాప్య మహత కృచ్ఛ్రం పునర వృథ్ధిం గమిష్యతి
9 తస్య సమరన్తీ వచనమ ఆశంసే విజయం తవ
తస్మాత తాత బరవీమి తవాం వక్ష్యామి చ పునః పునః
10 యస్య హయ అర్దాభినిర్వృత్తౌ భవన్త్య ఆప్యాయితాః పరే
తస్యార్దసిథ్ధిర నియతా నయేష్వ అర్దానుసారిణః
11 సమృథ్థిహ్ర అసమృథ్ధిర వా పూర్వేషాం మమ సంజయ
ఏవం విథ్వాన యుథ్ధమనా భవ మా పరత్యుపాహర
12 నాతః పాపీయసీం కాం చిథ అవస్దా శమ్బరొ ఽబరవీత
యత్ర నైవాథ్య న పరాత్ర భొజనం పరతిథృశ్యతే
13 పతిపుత్ర వధాథ ఏతత పరమం థుఃఖమ అబ్రవీత
థారిథ్ర్యమ ఇతి యత పరొక్తం పర్యాయ మరణం హి తత
14 అహం మహాకులే జాతా హరథాథ ధరథమ ఇవాగతా
ఈశ్వరీ సర్వకల్యాణైర భర్త్రా పరమపూజితా
15 మహార్హమాల్యాభరణాం సుమృష్టామ్బర వాససమ
పురా థృష్ట్వా సుహృథ్వర్గొ మామ అపశ్యత సుథుర్గతామ
16 యథా మాం చైవ భార్యాం చ థరష్టాసి భృశథుర్బలే
న తథా జీవితేనార్దొ భవితా తవ సంజయ
17 థాసకర్మ కరాన భృత్యాన ఆచార్యర్త్విక పురొహితాన
అవృత్త్యాస్మాన పరజహతొ థృష్ట్వా కిం జీవితేన తే
18 యథి కృత్యం న పశ్యామి తవాథ్యేహ యదా పురా
శలాఘనీయం యశస్యం చ కా శాన్తిర హృథయస్య మే
19 నేతి చేథ బరాహ్మణాన బరూయాం థీర్యతే హృథయం మమ
న హయ అహం న చ మే భర్తా నేతి బరాహ్మణమ ఉక్తవాన
20 వయమ ఆశ్రమణీయాః సమ నాశ్రితారః పరస్య చ
సాన్యాన ఆశ్రిత్య జీవన్తీ పరిత్యక్ష్యామి జీవితమ
21 అపారే భవ నః పారమ అప్లవే భవ నః పలవః
కురుష్వ సదానమ అస్దానే మృతాన సంజీవయస్వ నః
22 సర్వే తే శత్రవః సహ్యా న చేజ జీవితుమ ఇచ్ఛసి
అద చేథ ఈథృశీం వృత్తిం కలీబామ అభ్యుపపథ్యసే
23 నిర్విణ్ణాత్మా హతమనా ముఞ్చైతాం పాపజీవికామ
ఏకశత్రువధేనైవ శూరొ గచ్ఛతి విశ్రుతిమ
24 ఇన్థ్రొ వృత్రవధేనైవ మహేన్థ్రః సమపథ్యత
మాహేన్థ్రం చ గరహం లేభే లొకానాం చేశ్వరొ ఽభవత
25 నామ విశ్రావ్య వా సంఖ్యే శత్రూర ఆహూయ థంశితాన
సేనాగ్రం వాపి విథ్రావ్య హత్వా వా పురుషం వరమ
26 యథైవ లభతే వీరః సుయుథ్ధేన మహథ యశః
తథైవ పరవ్యదన్తే ఽసయ శత్రవొ వినమన్తి చ
27 తయక్త్వాత్మానం రణే థక్షం శూరం కాపురుషా జనాః
అవశాః పూరయన్తి సమ సర్వకామసమృథ్ధిభిః
28 రాజ్యం వాప్య ఉగ్రవిభ్రంశం సంశయొ జీవితస్య వా
పరలబ్ధస్య హి శత్రొర వై శేషం కుర్వన్తి సాధవః
29 సవర్గథ్వారొపమం రాజ్యమ అద వాప్య అమృతొపమమ
రుథ్ధమ ఏకాయనే మత్వా పతొల్ముక ఇవారిషు
30 జహి శత్రూన రణే రాజన సవధర్మమ అనుపాలయ
మా తవా పశ్యేత సుకృపణం శత్రుః శరీమాన కథా చన
31 అస్మథీయైశ చ శొచథ్భిర నథథ్భిశ చ పరైర వృతమ
అపి తవాం నానుపశ్యేయం థీనా థీనమ అవస్దితమ
32 ఉష్య సౌవీరకన్యాభిః శలాఘస్వార్దైర యదా పురా
మా చ సైన్ధవ కన్యానామ అవన్సన నొ వశం గమః
33 యువా రూపేణ సంపన్నొ విథ్యయాభిజనేన చ
యస తవాథృశొ వికుర్వీత యశస్వీ లొకవిశ్రుతః
వొఢవ్యే ధుర్య అనడువన మన్యే మరణమ ఏవ తత
34 యథి తవామ అనుపశ్యామి పరస్య పరియవాథినమ
పృష్ఠతొ ఽనువ్రజన్తం వా కా కాన్తిర హృథయస్య మే
35 నాస్మిఞ జాతు కులే జాతొ గచ్ఛేథ యొ ఽనయస్య పృష్ఠతః
న తవం పరస్యానుధురం తాత జీవితుమ అర్హసి
36 అహం హి కషత్రహృథయం వేథ యత పరిశాశ్వతమ
పూర్వైః పూర్వతరైః పరొక్తం పరైః పరతరైర అపి
37 యొ వై కశ చిథ ఇహాజాతః కషత్రియః కషత్రధర్మవిత
భయాథ వృత్తి సమీక్షొ వా న నమేథ ఇహ కస్య చిత
38 ఉథ్యచ్ఛేథ ఏవ న నమేథ ఉథ్యమొ హయ ఏవ పౌరుషమ
అప్య అపర్వణి భజ్యేత న నమేథ ఇహ కస్య చిత
39 మాతఙ్గొ మత్త ఇవ చ పరీయాత సుమహామనాః
బరాహ్మణేభ్యొ నమేన నిత్యం ధర్మాయైవ చ సంజయ
40 నియచ్ఛన్న ఇతరాన వర్ణాన వినిఘ్నన సర్వథుష్కృతః
ససహాయొ ఽసహాయొ వా యావజ జీవం తదా భవేత