Jump to content

ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 133

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 133)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [పుత్ర]
కృష్ణాయసస్యేవ చ తే సంహత్య హృథయం కృతమ
మమ మాతస తవ అకరుణే వైరప్రజ్ఞే హయ అమర్షణే
2 అహొ కషత్రసమాచారొ యత్ర మామ అపరం యదా
ఈథృశం వచనం బరూయాథ భవతీ పుత్రమ ఏకజమ
3 కిం ను తే మామ అపశ్యన్త్యాః పృదివ్యా అపి సర్వయా
కిమ ఆభరణకృత్యం తే కిం భొగైర జీవితేన వా
4 సర్వారమ్భా హి విథుషాం తాత ధర్మార్దకారణాత
తాన ఏవాభిసమీక్ష్యాహం సంజయ తవామ అచూచుథమ
5 స సమీక్ష్య కరమొపేతొ ముఖ్యః కాలొ ఽయమ ఆగతః
అస్మింశ చేథ ఆగతే కాలే కార్యం న పరతిపథ్యసే
అసంభావిత రూపస తవం సునృశంసం కరిష్యసి
6 తం తవామ అయశసా సపృష్టం న బరూయాం యథి సంజయ
ఖరీ వాత్సల్యమ ఆహుస తన నిః సామర్ద్యమ అహేతుకమ
7 సథ్భిర విగర్హితం మార్గం తయజ మూర్ఖ నిషేవితమ
అవిథ్యా వై మహత్య అస్తి యామ ఇమాం సంశ్రితాః పరజాః
8 తవ సయాథ యథి సథ్వృత్తం తేన మే తవం పరియొ భవేః
ధర్మార్దగుణయుక్తేన నేతరేణ కదం చన
థైవమానుషయుక్తేన సథ్భిర ఆచరితేన చ
9 యొ హయ ఏవమ అవినీతేన రమతే పుత్ర నప్తృణా
అనుత్దానవతా చాపి మొఘం తస్య పరజా ఫలమ
10 అకుర్వన్తొ హి కర్మాణి కుర్వన్తొ నిన్థితాని చ
సుఖం నైవేహ నాముత్ర లభన్తే పురుషాధమాః
11 యుథ్ధాయ కషత్రియః సృష్టః సంజయేహ జయాయ చ
కరూరాయ కర్మణే నిత్యం పరజానాం పరిపాలనే
జయన వా వధ్యమానొ వా పరాప్నొతీన్థ్ర సలొకతామ
12 న శక్ర భవనే పుణ్యే థివి తథ్విథ్యతే సుఖమ
యథ అమిత్రాన వశే కృత్వా కషత్రియః సుఖమ అశ్నుతే
13 మన్యునా థహ్యమానేన పురుషేణ మనస్వినా
నికృతేనేహ బహుశః శత్రూన పరతిజిగీషయా
14 ఆత్మానం వా పరిత్యజ్య శత్రూన వా వినిపాత్య వై
అతొ ఽనయేన పరకారేణ శాన్తిర అస్య కుతొ భవేత
15 ఇహ పరాజ్ఞ్డొ హి పురుషః సవల్పమ అప్రియమ ఇచ్ఛతి
యస్య సవల్పం పరియం లొకే ధరువం తస్యాల్పమ అప్రియమ
16 పరియాభావాచ చ పురుషొ నైవ పరాప్నొతి శొభనమ
ధరువం చాభావమ అభ్యేతి గత్వా గఙ్గేవ సాగరమ
17 [పుత్ర]
నేయం మతిస తవయా వాచ్యా మాతః పుత్రే విశేషతః
కారుణ్యమ ఏవాత్ర పశ్య భూత్వేహ జడ మూకవత
18 అతొ మే భూయసీ నన్థిర యథ ఏవమ అనుపశ్యసి
చొథ్యం మాం చొథయస్య ఏతథ భృశం వై చొథయామి తే
19 అద తవాం పూజయిష్యామి హత్వా వై సర్వసైన్ధవాన
అహం పశ్యామి విజయం కృత్స్నం భావినమ ఏవ తే
20 అకొశస్యాసహాయస్య కుతః సవిథ విజయొ మమ
ఇత్య అవస్దాం విథిత్వేమామ ఆత్మనాత్మని థారుణామ
రాజ్యాథ భావొ నివృత్తొ మే తరిథివాథ ఇవ థుష్కృతేః
21 ఈథృశం భవతీ కం చిథ ఉపాయమ అనుపశ్యతి
తన మే పరిణత పరజ్ఞే సమ్యక పరబ్రూహి పృచ్ఛతే
కరిష్యామి హి తత సర్వం యదావథ అనుశాసనమ
22 పుత్రాత్మా నావమన్తవ్యః పూర్వాభిర అసమృథ్ధిభిః
అభూత్వా హి భవన్త్య అర్దా భూత్వా నశ్యన్తి చాపరే
23 అమర్షేణైవ చాప్య అర్దా నారబ్ధవ్యాః సుబాలిశైః
సర్వేషాం కర్మణాం తాత ఫలే నిత్యమ అనిత్యతా
24 అనిత్యమ ఇతి జానన్తొ న భవన్తి భవన్తి చ
అద యే నైవ కుర్వన్తి నైవ జాతు భవన్తి తే
25 ఐకగుణ్యమ అనీహాయామ అభావః కర్మణాం ఫలమ
అద థవైగుణ్యమ ఈహాయాం ఫలం భవతి వా న వా
26 యస్య పరాగ ఏవ విథితా సర్వార్దానామ అనిత్యతా
నుథేథ వృథ్ధిసమృథ్ధీ స పరతికూలే నృపాత్మజ
27 ఉత్దాతవ్యం జాగృతవ్యం యొక్తవ్యం భూతికర్మసు
భవిష్యతీత్య ఏవ మనః కృత్వా సతతమ అవ్యదైః
మఙ్గలాని పురస్కృత్య బరాహ్మణైశ చేశ్వరైః సహ
28 పరాజ్ఞస్య నృపతేర ఆశు వృథ్ధిర భవతి పుత్రక
అభివర్తతి లక్ష్మీస తం పరాచీమ ఇవ థివాకరః
29 నిథర్శనాన్య ఉపాయాంశ చ బహూన్య ఉథ్ధర్షణాని చ
అనుథర్శిత రూపొ ఽసి పశ్యామి కురు పౌరుషమ
పురుషార్దమ అభిప్రేతం సమాహర్తుమ ఇహార్హసి
30 కరుథ్ధాఁల లుబ్ధాన పరిక్షీణాన అవక్షిప్తాన విమానితాన
సపర్ధినశ చైవ యే కే చిత తాన యుక్త ఉపధారయ
31 ఏతేన తవం పరకారేణ మహతొ భేత్స్యసే గణాన
మహావేగ ఇవొథ్ధూతొ మాతరిశ్వా బలాహకాన
32 తేషామ అగ్రప్రథాయీ సయాః కల్యొత్దాయీ పరియంవథః
తే తవాం పరియం కరిష్యన్తి పురొ ధాస్యన్తి చ ధరువమ
33 యథైవ శత్రుర జానీయాత సపత్నం తయక్తజీవితమ
తథైవాస్మాథ ఉథ్విజతే సర్పాథ వేశ్మ గతాథ ఇవ
34 తం విథిత్వా పరాక్రాన్తం వశే న కురుతే యథి
నిర్వాథైర నిర్వథేథ ఏనమ అన్తతస తథ భవిష్యతి
35 నిర్వాథాథ ఆస్పథం లబ్ధ్వా ధనవృథ్ధిర భవిష్యతి
ధనవన్తం హి మిత్రాణి భజన్తే చాశ్రయన్తి చ
36 సఫలితార్దం పునస తాత సంత్యజన్త్య అపి బాన్ధవాః
అప్య అస్మిన్న ఆశ్రయన్తే చ జుగుప్సన్తి చ తాథృశమ
37 శత్రుం కృత్వా యః సహాయం విశ్వాసమ ఉపగచ్ఛతి
అతః సంభావ్యమ ఏవైతథ యథ రాజ్యం పరాప్నుయాథ ఇతి