Jump to content

ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
అద తామ అబ్రవీథ థృష్ట్వా నహుషొ థేవరాట తథా
తరయాణామ అపి లొకానామ అహమ ఇన్థ్రః శుచిస్మితే
భజస్వ మాం వరారొహే పతిత్వే వరవర్ణిని
2 ఏవమ ఉక్తా తు సా థేవీ నహుషేణ పతివ్రతా
పరావేపత భయొథ్విగ్నా పరవాతే కథలీ యదా
3 నమస్య సా తు బరహ్మాణం కృత్వా శిరసి చాఞ్జలిమ
థేవరాజమ అదొవాచ నహుషం ఘొరథర్శనమ
4 కాలమ ఇచ్ఛామ్య అహం లబ్ధుం కిం చిత తవత్తః సురేశ్వర
న హి విజ్ఞాయతే శక్రః పరాప్తః కిం వా కవ వా గతః
5 తత్త్వమ ఏతత తు విజ్ఞాయ యథి న జఞాయతే పరభొ
తతొ ఽహం తవామ ఉపస్దాస్యే సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
ఏవమ ఉక్తః స ఇన్థ్రాణ్యా నహుషః పరీతిమాన అభూత
6 ఏవం భవతు సుశ్రొణియదా మామ అభిభాషసే
జఞాత్వా చాగమనం కార్యం సత్యమ ఏతథ అనుస్మరేః
7 నహుషేణ విసృష్టా చ నిశ్చక్రామ తతః శుభా
బృహస్పతినికేతం సా జగామ చ తపస్వినీ
8 తస్యాః సంశ్రుత్య చ వచొ థేవాః సాగ్నిపురొగమాః
మన్త్రయామ ఆసుర ఏకాగ్రాః శక్రార్దం రాజసత్తమ
9 థేవథేవేన సంగమ్య విష్ణునా పరభవిష్ణునా
ఊచుశ చైనం సముథ్విగ్నా వాక్యం వాక్యవిశారథాః
10 బరహ్మహత్యాభిభూతొ వై శక్రః సురగణేశ్వరః
గతిశ చ నస తవం థేవేశ పూర్వజొ జగతః పరభుః
రక్షార్దం సర్వభూతానాం విష్ణుత్వమ ఉపజగ్మివాన
11 తవథ్వీర్యాన నిహతే వృత్రే వాసవొ బరహ్మహత్యయా
వృతః సురగణశ్రేష్ఠ మొక్షం తస్య వినిర్థిశ
12 తేషాం తథ వచనం శరుత్వా థేవానాం విష్ణుర అబ్రవీత
మామ ఏవ యజతాం శక్రః పావయిష్యామి వజ్రిణమ
13 పుణ్యేన హయమేధేన మామ ఇష్ట్వా పాకశాసనః
పునర ఏష్యతి థేవానామ ఇన్థ్రత్వమ అకుతొభయః
14 సవకర్మభిశ చ నహుషొ నాశం యాస్యతి థుర్మతిః
కం చిత కాలమ ఇమం థేవా మర్షయధ్వమ అతన్థ్రితాః
15 శరుత్వా విష్ణొః శుభాం సత్యాం తాం వాణీమ అమృతొపమామ
తతః సర్వే సురగణాః సొపాధ్యాయాః సహర్షిభిః
యత్ర శక్రొ భయొథ్విగ్నస తం థేశమ ఉపచక్రముః
16 తత్రాశ్వమేధః సుమహాన మహేన్థ్రస్య మహాత్మనః
వవృతే పావనార్దం వై బరహ్మహత్యాపహొ నృప
17 విభజ్య బరహ్మహత్యాం తు వృక్షేషు చ నథీషు చ
పర్వతేషు పృదివ్యాం చ సత్రీషు చైవ యుధిష్ఠిర
18 సంవిభజ్య చ భూతేషు విసృజ్య చ సురేశ్వరః
విజ్వరః పూతపాప్మా చ వాసవొ ఽభవథ ఆత్మవాన
19 అకమ్ప్యం నహుషం సదానాథ థృష్ట్వా చ బలసూథనః
తేజొ ఘనం సర్వభూతానాం వరథానాచ చ థుఃసహమ
20 తతః శచీపతిర వీరః పునర ఏవ వయనశ్యత
అథృశ్యః సర్వభూతానాం కాలాకాఙ్క్షీ చచార హ
21 పరనష్టే తు తతః శక్రే శచీ శొకసమన్వితా
హా శక్రేతి తథా థేవీ విలలాప సుథుఃఖితా
22 యథి థత్తం యథి హుతం గురవస తొషితా యథి
ఏకభర్తృత్వమ ఏవాస్తు సత్యం యథ్య అస్తి వా మయి
23 పుణ్యాం చేమామ అహం థివ్యాం పరవృత్తామ ఉత్తరాయణే
థేవీం రాత్రిం నమస్యామి సిధ్యతాం మే మనొరదః
24 పరయతా చనిశాం థేవీమ ఉపాతిష్ఠత తత్ర సా
పతివ్రతాత్వాత సత్యేన సొపశ్రుతిమ అదాకరొత
25 యత్రాస్తే థేవరాజొ ఽసౌ తం థేశం థర్శయస్వ మే
ఇత్య ఆహొపశ్రుతిం థేవీ సత్యం సత్యేన థృశ్యతామ