ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]
కరుథ్ధం తు నహుషం జఞాత్వా థేవాః సర్షిపురొగమాః
అబ్రువన థేవరాజానం నహుషం ఘొరథర్శనమ
2 థేవరాజజహి కరొధం తవయి కరుథ్ధే జగథ విభొ
తరస్తం సాసురగన్ధర్వం స కింనరమహొరగమ
3 జహి కరొధమ ఇమం సాధొ న కరుధ్యన్తి భవథ్విధాః
పరస్య పత్నీ సా థేవీ పరసీథస్వ సురేశ్వర
4 నివర్తయ మనః పాపాత పరథారాభిమర్శనాత
థేవరాజొ ఽసి భథ్రం తే పరజా ధర్మేణ పాలయ
5 ఏవమ ఉక్తొ న జగ్రాహ తథ వచః కామమొహితః
అద థేవాన ఉవాచేథమ ఇన్థ్రం పరతి సురాధిపః
6 అహల్యా ధర్షితా పూర్వమ ఋషిపత్నీ యశస్వినీ
జీవతొ భర్తుర ఇన్థ్రేణ స వః కిం న నివారితః
7 బహూని చ నృశంసాని కృతానీన్థ్రేణ వై పురా
వైధర్మ్యాణ్య ఉపధాశ చైవ స వః కిం న నివారితః
8 ఉపతిష్ఠతు మాం థేవీ ఏతథ అస్యా హితం పరమ
యుష్మాకం చ సథా థేవాః శివమ ఏవం భవిష్యతి
9 ఇన్థ్రాణీమ ఆనయిష్యామొ యదేచ్ఛసి థివః పతే
జహి కరొధమ ఇమం వీర పరీతొ భవ సురేశ్వర
10 ఇత్య ఉక్త్వా తే తథా థేవా ఋషిభిః సహ భారత
జగ్ముర బృహస్పతిం వక్తుమ ఇన్థ్రాణీం చాశుభం వచః
11 జానీమః శరణం పరాప్తమ ఇన్థ్రాణీం తవ వేశ్మని
థత్తాభయాం చ విప్రేన్థ్ర తవయా థేవర్షిసత్తమ
12 తే తవాం థేవాః స గన్ధర్వా ఋషయశ చ మహాథ్యుతే
పరసాథయన్తి చేన్థ్రాణీ నహుషాయ పరథీయతామ
13 ఇన్థ్రాథ విశిష్టొ నహుషొ థేవరాజొ మహాథ్యుతిః
వృణొత్వ ఇయం వరారొహా భర్తృత్వే వరవర్ణినీ
14 ఏవమ ఉక్తే తు సా థేవీ బాష్పమ ఉత్సృజ్య సస్వరమ
ఉవాచ రుథతీ థీనా బృహస్పతిమ ఇథం వచః
15 నాహమ ఇచ్ఛామి నహుషం పతిమ అన్వాస్య తం పరభుమ
శరణాగతాస్మి తే బరహ్మంస తరాహి మాం మహతొ భయాత
16 శరణాగతాం న తయజేయమ ఇన్థ్రాణి మమ నిశ్చితమ
ధర్మజ్ఞాం ధర్మశీలాం చ న తయజే తవామ అనిన్థితే
17 నాకార్యం కర్తుమ ఇచ్ఛామి బరాహ్మణః సన విశేషతః
శరుతధర్మా సత్యశీలొ జానన ధర్మానుశాసనమ
18 నాహమ ఏతత కరిష్యామి గచ్ఛధ్వం వై సురొత్తమాః
అస్మింశ చార్దే పురా గీతం బరహ్మణా శరూయతామ ఇథమ
19 న తస్య బీజం రొహతి బీజకాలే; న చాస్య వర్షం వర్షతి వర్షకాలే
భీతం పరపన్నం పరథథాతి శత్రవే; న సొ ఽనతరం లభతే తరాణమ ఇచ్ఛన
20 మొఘమ అన్నం విన్థతి చాప్య అచేతాః; సవర్గాల లొకాథ భరశ్యతి నష్టచేష్టః
భీతం పరపన్నం పరథథాతి యొ వై; న తస్య హవ్యం పరతిగృహ్ణన్తి థేవాః
21 పరమీయతే చాస్య పరజా హయ అకాలే; సథా వివాసం పితరొ ఽసయ కుర్వతే
భీతం పరపన్నం పరథథాతి శత్రవే; సేన్థ్రా థేవాః పరహరన్త్య అస్య వజ్రమ
22 ఏతథ ఏవం విజానన వై న థాస్యామి శచీమ ఇమామ
ఇన్థ్రాణీం విశ్రుతాం లొకే శక్రస్య మహిషీం పరియామ
23 అస్యా హితం భవేథ యచ చ మమ చాపి హితం భవేత
కరియతాం తత సురశ్రేష్ఠా న హి థాస్యామ్య అహం శచీమ
24 అద థేవాస తమ ఏవాహుర గురుమ అఙ్గిరసాం వరమ
కదం సునీతం తు భవేన మన్త్రయస్వ బృహస్పతే
25 నహుషం యాచతాం థేవీ కిం చిత కాలాన్తరం శుభా
ఇన్థ్రాణీ హితమ ఏతథ ధి తదాస్మాకం భవిష్యతి
26 బహువిఘ్నకరః కాలః కాలః కాలం నయిష్యతి
థర్పితొ బలవాంశ చాపి నహుషొ వరసంశ్రయాత
27 తతస తేన తదొక్తే తు పరీతా థేవాస తమ అబ్రువన
బరహ్మన సాధ్వ ఇథమ ఉక్తం తే హితం సర్వథివౌకసామ
ఏవమ ఏతథ థవిజశ్రేష్ఠ థేవీ చేయం పరసాథ్యతామ
28 తతః సమస్తా ఇన్థ్రాణీం థేవాః సాగ్నిపురొగమాః
ఊచుర వచనమ అవ్యగ్రా లొకానాం హితకామ్యయా
29 తవయా జగథ ఇథం సర్వం ధృతం సదావరజఙ్గమమ
ఏకపత్న్య అసి సత్యా చ గచ్ఛస్వ నహుషం పరతి
30 కషిప్రం తవామ అభికామశ చ వినశిష్యతి పార్దివః
నహుషొ థేవి శక్రశ చ సురైశ్వర్యమ అవాప్స్యతి
31 ఏవం వినిశ్చయం కృత్వా ఇన్థ్రాణీ కార్యసిథ్ధయే
అభ్యగచ్ఛత సవ్రీడా నహుషం ఘొరథర్శనమ
32 థృష్ట్వా తాం నహుషశ చాపి వయొ రూపసమన్వితామ
సమహృష్యత థుష్టాత్మా కామొపహత చేతనః