ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 123)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః శాంతనవొ భీష్మొ థుర్యొధనమ అమర్షణమ
కేశవస్య వచః శరుత్వా పరొవాచ భరతర్షభ
2 కృష్ణేన వాక్యమ ఉక్తొ ఽసి సుహృథాం శమమ ఇచ్ఛతా
అనుపశ్యస్వ తత తాత మా మన్యువశమ అన్వగాః
3 అకృత్వా వచనం తాత కేశవస్య మహాత్మనః
శరేయొ న జాతు న సుఖం న కల్యాణమ అవాప్స్యసి
4 ధర్మ్యమ అర్దం మహాబాహుర ఆహ తవాం తాత కేశవః
తమ అర్దమ అభిపథ్యస్వ మా రాజన నీనశః పరజాః
5 ఇమాం శరియం పరజ్వలితాం భారతీం సర్వరాజసు
జీవతొ ధృతరాష్ట్రస్య థౌరాత్మ్యాథ భరంశయిష్యసి
6 ఆత్మానం చ సహామాత్యం సపుత్రపశుబాన్ధవమ
సహ మిత్రమ అసథ బుథ్ధ్యా జీవితాథ భరంశయిష్యసి
7 అతిక్రామన కేశవస్య తద్యం వచనమ అర్దవత
పితుశ చ భతర శరేష్ఠ విథురస్య చ ధీమతః
8 మా కులఘ్నొ ఽనతపురుషొ థుర్మతిః కాపదం గమః
పితరం మాతరం చైవ వృథ్ధౌ శొకాయ మా థథః
9 అద థరొణొ ఽబరవీత తత్ర థుర్యొధనమ ఇథం వచః
అమర్షవశమ ఆపన్నొ నిఃశ్వసన్తం పునః పునః
10 ధర్మార్దయుక్తం వచనమ ఆహ తవాం తాత కేశవః
తదా భీష్మః శాంతనవస తజ జుషస్వ నరాధిప
11 పరాజ్ఞౌ మేధావినౌ థాన్తావ అర్దకామౌ బహుశ్రుతౌ
ఆహతుస తవాం హితం వాక్యం తథ ఆథత్స్వ పరంతప
12 అనుతిష్ఠ మహాప్రాజ్ఞ కృష్ణ భీష్మౌ యథ ఊచతుః
మా వచొ లఘు బుథ్ధీనాం సమాస్దాస తవం పరంతప
13 యే తవాం పరొత్సాహయన్త్య ఏతే నైతే కృత్యాయ కర్హి చిత
వైరం పరేషాం గరీవాయాం పరతిమొక్ష్యన్తి సంయుగే
14 మా కురూఞ జీఘనః సర్వాన పుత్రాన భరాతౄంస తదైవ చ
వాసుథేవార్జునౌ యత్ర విథ్ధ్య అజేయం బలం హి తత
15 ఏతచ చైవ మతం సత్యం సుహృథొః కృష్ణ భీష్మయొః
యథి నాథాస్యసే తాత పశ్చాత తప్స్యసి భారత
16 యదొక్తం జామథగ్న్యేన భూయాన ఏవ తతొ ఽరజునః
కృష్ణొ హి థేవకీపుత్రొ థేవైర అపి థురుత్సహః
17 కిం తే సుఖప్రియేణేహ పరొక్తేన భరతర్షభ
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యదేచ్ఛసి తదా కురు
న హి తవామ ఉత్సహే వక్తుం భూయొ భరతసత్తమ
18 తస్మిన వాక్యాన్తరే వాక్యం కషత్తాపి విథురొ ఽబరవీత
థుర్యొధనమ అభిప్రేక్ష్య ధార్తరాష్ట్రమ అమర్షణమ
19 థుర్యొధన న శొచామి తవామ అహం భరతర్షభ
ఇమౌ తు వృథ్ధౌ శొచామి గాన్ధారీం పితరం చ తే
20 యావ అనాదౌ చరిష్యేతే తవయా నాదేన థుర్హృథా
హతమిత్రౌ హతామాత్యౌ లూనపక్షావ ఇవ థవిజౌ
21 భిక్షుకౌ విచరిష్యేతే శొచన్తౌ పృదివీమ ఇమామ
కులఘ్నమ ఈథృశం పాపం జనయిత్వా కుపూరుషమ
22 అద థుర్యొధనం రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽభయభాషత
ఆసీనం భరాతృభిః సార్ధం రాజభిః పరివారితమ
23 థుర్యొధన నిబొధేథం శౌరిణొక్తం మహాత్మనా
ఆథత్స్వ శివమ అత్యన్తం యొగక్షేమవథ అవ్యయమ
24 అనేన హి సహాయేన కృష్ణేనాక్లిష్ట కర్మణా
ఇష్టాన సర్వాన అభిప్రాయాన పరాప్స్యామః సర్వరాజసు
25 సుసంహితః కేశవేన గచ్ఛ తాత యుధిష్ఠిరమ
చర సవస్త్యయనం కృత్ష్ణం భారతానామ అనామయమ
26 వాసుథేవేన తీర్దేన తాత గచ్ఛస్వ సంగమమ
కాలప్రాప్తమ ఇథం మన్యే మా తవం థుర్యొధనాతిగాః
27 శమం చేథ యాచమానం తవం పరత్యాఖ్యాస్యసి కేశవమ
తవథర్దమ అభిజల్పన్తం న తవాస్త్య అపరాభవః