ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 122)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
భగవన్న ఏవమ ఏవైతథ యదా వథసి నారథ
ఇచ్ఛామి చాహమ అప్య ఏవం న తవ ఈశొ భగవన్న అహమ
2 ఏవమ ఉక్త్వా తతః కృష్ణమ అభ్యభాషత భారత
సవర్గ్యం లొక్యం చ మామ ఆత్ద ధర్మ్యం నయాయ్యం చ కేశవ
3 న తవ అహం సవవశస తాత కరియమాణం న మే పరియమ
అఙ్గథుర్యొధనం కృష్ణ మన్థం శాస్త్రాతిగం మమ
4 అనునేతుం మహాబాహొ యతస్వ పురుషొత్తమ
సుహృత కార్యం తు సుమహత కృతం తే సయాజ జనార్థన
5 తతొ ఽభయావృత్య వార్ష్ణేయొ థుర్యొధనమ అమర్షణమ
అబ్రవీన మధురాం వాచం సర్వధర్మార్దతత్త్వవిత
6 థుర్యొధన నిబొధేథం మథ్వాక్యం కురుసత్తమ
సమర్దం తే విశేషేణ సానుబన్ధస్య భారత
7 మహాప్రాజ్ఞ కులే జాతః సాధ్వ ఏతత కర్తుమ అర్హసి
శరుతవృత్తొపసంపన్నః సర్వైః సముథితొ గుణైః
8 థౌష్కులేయా థురాత్మానొ నృషంశా నిరపత్రపాః
త ఏతథ ఈథృశం కుర్యుర యదా తవం తాత మన్యసే
9 ధర్మార్దయుక్తా లొకే ఽసమిన పరవృత్తిర లక్ష్యతే సతామ
అసతాం విపరీతా తు లక్ష్యతే భరతర్షభ
10 విపరీతా తవ ఇయం వృత్తిర అసకృల లక్ష్యతే తవయి
అధర్మశ చానుబన్ధొ ఽతర ఘొరః పరాణహరొ మహాన
11 అనేకశస తవన్నిమిత్తమ అయశస్యం చ భారత
తమ అనర్దం పరిహరన్న ఆత్మశ్రేయః కరిష్యసి
12 భరాతౄణామ అద భృత్యానాం మిత్రాణాం చ పరంతప
అధర్మ్యాథ అయశస్యాచ చ కర్మణస తవం పరమొక్ష్యసే
13 పరాజ్ఞైః శూరైర మహొత్సాహైర ఆత్మవథ్భిర బహుశ్రుతైః
సంధత్స్వ పురుషవ్యాఘ్ర పాణ్డవైర భరతర్షభ
14 తథ ధితం చ పరియం చైవ ధృతరాష్ట్రస్య ధీమతః
పితామహస్య థరొణస్య విథురస్య మహామతేః
15 కృపస్య సొమథత్తస్య బాహ్లీకస్య చ ధీమతః
అశ్వత్దామ్నొ వికర్ణస్య సంజయస్య విశాం పతే
16 జఞాతీనాం చైవ భూయిష్ఠం మిత్రాణాం చ పరంతప
శమే శర్మ భవేత తాత సర్వస్య జగతస తదా
17 హరీమాన అసి కులే జాతః శరుతవాన అనృశంసవాన
తిష్ఠ తాత పితుః శాస్త్రే మాతుశ చ భరతర్షభ
18 ఏతచ ఛరేయొ హి మన్యన్తే పితా యచ ఛాస్తి భారత
ఉత్తమాపథ గతః సర్వః పితుః సమరతి శాసనమ
19 రొచతే తే పితుస తాత పాణ్డవైః సహ సంగమః
సామాత్యస్య కురుశ్రేష్ఠ తత తుభ్యం తాత రొచతామ
20 శరుత్వా యః సుహృథాం శాస్త్రం మర్త్యొ న పరతిపథ్యతే
విపాకాన్తే థహత్య ఏనం కిం పాకమ ఇవ భక్షితమ
21 యస తు నిఃశ్రేయసం వాక్యం మొహాన న పరతిపథ్యతే
స థీర్ఘసూత్రొ హీనార్దః పశ్చాత తాపేన యుజ్యతే
22 యస తు నిఃశ్రేయసం శరుత్వా పరాప్తమ ఏవాభిపథ్యతే
ఆత్మనొ మతమ ఉత్సృజ్య స లొకే సుఖమ ఏధతే
23 యొ ఽరదకామస్య వచనం పరాతికూల్యాన న మృష్యతే
శృణొతి పరతికూలాని థవిషతాం వశమ ఏతి సః
24 సతాం మతమ అతిక్రమ్య యొ ఽసతాం వర్తతే మతే
శొచన్తే వయసనే తస్య సుహృథొ నచిరాథ ఇవ
25 ముఖ్యాన అమాత్యాన ఉత్సృజ్య యొ నిహీనాన నిషేవతే
స ఘొరామ ఆపథం పరాప్య నొత్తారమ అధిగచ్ఛతి
26 యొ ఽసత సేవీ వృదాచారొ న శరొతా సుహృథాం సథా
పరాన వృణీతే సవాన థవేష్టి తం గౌః శపతి భారత
27 స తవం విరుధ్య తైర వీరైర అన్యేభ్యస తరాణమ ఇచ్ఛసి
అశిష్టేభ్యొ ఽసమర్దేభ్యొ మూఢేభ్యొ భరతర్షభ
28 కొ హి శక్రం సమాఞ జఞాతీన అతిక్రమ్య మహారదాన
అన్యేభ్యస తరాణమ ఆశంసేత తవథన్యొ భువి మానవః
29 జన్మప్రభృతి కౌన్తేయా నిత్యం వినికృతాస తవయా
న చ తే జాతు కుప్యన్తి ధర్మాత్మానొ హి పాణ్డవాః
30 మిద్యా పరచరితాస తాత జన్మప్రభృతి పాణ్డవాః
తవయి సమ్యఙ మహాబాహొ పరతిపన్నా యశస్వినః
31 తవయాపి పరతిపత్తవ్యం తదైవ భరతర్షభ
సవేషు బన్ధుషు ముఖ్యేషు మా మన్యువశమ అన్వగాః
32 తరివర్గయుక్తా పరాజ్ఞానామ ఆరమ్భా భరతర్షభ
ధర్మార్దావ అనురుధ్యన్తే తరివర్గాసంభవే నరాః
33 పృదక తు వినివిష్టానాం ధర్మం ధీరొ ఽనురుధ్యతే
మధ్యమొ ఽరదం కలిం బాలః కామమ ఏవానురుధ్యతే
34 ఇన్థ్రియైః పరసృతొ లొభాథ ధర్మం విప్రజహాతి యః
కామార్దావ అనుపాయేన లిప్సమానొ వినశ్యతి
35 కామార్దౌ లిప్సమానస తు ధర్మమ ఏవాథితశ చరేత
న హి ధర్మాథ అపైత్య అర్దః కామొ వాపి కథా చన
36 ఉపాయం ధర్మమ ఏవాహుస తరివర్గస్య విశాం పతే
లిప్సమానొ హి తేనాశు కక్షే ఽగనిర ఇవ వర్ధతే
37 స తవం తాతానుపాయేన లిప్ససే భరతర్షభ
ఆధిరాజ్యం మహథ థీప్తం పరదితం సర్వరాజసు
38 ఆత్మానం తక్షతి హయ ఏష వనం పరశునా యదా
యః సమ్యగ వర్తమానేషు మిద్యా రాజన పరవర్తతే
39 న తస్య హి మతిం ఛిన్థ్యాథ యస్య నేచ్ఛేత పరాభవమ
అవిచ్ఛిన్నస్య ధీరస్య కల్యాణే ధీయతే మతిః
40 తయక్తాత్మానం న బాధేత తరిషు లొకేషు భారత
అప్య అన్యం పరాకృతం కిం చిత కిమ ఉ తాన పాణ్డవర్షభాన
41 అమర్షవశమ ఆపన్నొ న కిం చిథ బుధ్యతే నరః
ఛిథ్యతే హయ ఆతతం సర్వం పరమాణం పశ్య భారత
42 శరేయస తే థుర్జనాత తాత పాణ్డవైః సహ సంగమః
తైర హి సంప్రీయమాణస తవం సర్వాన కామాన అవాప్స్యసి
43 పాణ్డవైర నిర్జితాం భూమిం భుఞ్జానొ రాజసత్తమ
పాణ్డవాన పృష్ఠతః కృత్వా తరాణమ ఆశంససే ఽనయద
44 థుఃశాసనే థుర్విషహే కర్ణే చాపి ససౌబలే
ఏతేష్వ ఐశ్వర్యమ ఆధాయ భూతిమ ఇచ్ఛసి భారత
45 న చైతే తవ పర్యాప్తా జఞానే ధర్మార్ధయొస తదా
విక్రమే చాప్య అపర్యాప్తాః పాణ్డవాన పరతి భారత
46 న హీమే సర్వరాజానః పర్యాప్తాః సహితాస తవయా
కరుథ్ధస్య భీమసేనస్య పరేక్షితుం ముఖమ ఆహవే
47 ఇథం సంనిహితం తాత సమగ్రం పార్దివం బలమ
అయం భీష్మస తదా థరొణః కర్ణశ చాయం తదా కృపః
48 భూరిశ్రవాః సౌమథత్తిర అశ్వత్దామా జయథ్రదః
అశక్తాః సర్వ ఏవైతే పరతియొథ్ధుం ధనంజయమ
49 అజేయొ హయ అర్జునః కరుథ్ధః సర్వైర అపి సురాసురైః
మానుషైర అపి గన్ధర్వైర మా యుథ్ధే చేత ఆధిదాః
50 థృశ్యతాం వా పుమాన కశ చిత సమగ్రే పార్దివే బలే
యొ ఽరజునం సమరే పరాప్య సవస్తిమాన ఆవ్రజేథ గృహాన
51 కిం తే జనక్షయేణేహ కృతేన భరతర్షభ
యస్మిఞ జితే జితం తే సయాత పుమాన ఏకః స థృశ్యతామ
52 యః స థేవాన సగన్ధర్వాన సయక్షాసురపన్నగాన
అజయత ఖాణ్డవ పరస్దే కస తం యుధ్యేత మానవః
53 తదా విరాటనగరే శరూయతే మహథ అథ్భుతమ
ఏకస్య చ బహూనాం చ పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
54 తమ అజేయమ అనాధృష్యం విజేతుం జిష్ణుమ అచ్యుతమ
ఆశంససీహ సమరే వీరమ అర్జునమ ఊర్జితమ
55 మథ్థ్వితీయం పునః పార్దం కః పరార్దయితుమ అర్హతి
యుథ్ధే పరతీపమ ఆయాన్తమ అపి సాక్షాత పురంథరః
56 బాహుభ్యామ ఉథ్ధరేథ భూమిం థహేత కరుథ్ధ ఇమాః పరజాః
పాతయేత తరిథివాథ థేవాన యొ ఽరజునం సమరే జయేత
57 పశ్య పుత్రాంస తదా భరాతౄఞ జఞాతీన సంబన్ధినస తదా
తవత్కృతే న వినశ్యేయుర ఏతే భరతసత్తమ
58 అస్తు శేషం కౌరవాణాం మా పరాభూథ ఇథం కులమ
కులఘ్న ఇతి నొచ్యేదా నష్టకీర్తిర నరాధిప
59 తవామ ఏవ సదాపయిష్యన్తి యౌవరాజ్యే మహారదాః
మహారాజ్యే చ పితరం ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
60 మా తాత శరియమ ఆయాన్తీమ అవమంస్దాః సముథ్యతామ
అర్ధం పరథాయ పార్దేభ్యొ మహతీం శరియమ ఆప్స్యసి
61 పాణ్డవైః సంశమం కృత్వా కృత్వా చ సుహృథాం వచః
సంప్రీయమాణొ మిత్రైశ చ చిరం భథ్రాణ్య అవాప్స్యసి