ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 121)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
సథ్భిర ఆరొపితః సవర్గం పార్దివైర భూరిథక్షిణైః
అభ్యనుజ్ఞాయ థౌహిత్రాన యయాతిర థివమ ఆస్దితః
2 అభివృష్టశ చ వర్షేణ నానాపుష్పసుగన్ధినా
పరిష్వక్తశ చ పుణ్యేన వాయునా పుణ్యగన్ధినా
3 అచలం సదానమ ఆరుహ్య థౌహిత్ర ఫలనిర్జితమ
కర్మభిః సవైర ఉపచితొ జజ్వాల పరయా శరియా
4 ఉపగీతొపనృత్తశ చ గన్ధర్వాప్సరసాం గణైః
పరీత్యా పరతిగృహీతశ చ సవర్గే థున్థుభినిస్వనైః
5 అభిష్టుతశ చ వివిధైర థేవరాజర్షిచారణైః
అర్చితశ చొత్తమార్ఘేణ థైవతైర అభినన్థితః
6 పరాప్తః సవర్గఫలం చైవ తమ ఉవాచ పితామహః
నిర్వృతం శాన్తమనసం వచొభిస తర్పయన్న ఇవ
7 చతుష పాథస తవయా ధర్మశ చితొ లొక్యేన కర్మణా
అక్షయస తవ లొకొ ఽయం కీర్తిశ చైవాక్షయా థివి
పునస తవాథ్య రాజర్షే సుకృతేనేహ కర్మణా
8 ఆవృతం తమసా చేతః సర్వేషాం సవర్గవాసినామ
యేన తవాం నాభిజానన్తి తతొ ఽజఞాత్వాసి పాతితః
9 పరీత్యైవ చాసి థౌహిత్రైస తారితస తవమ ఇహాగతః
సదానం చ పరతిపన్నొ ఽసి కర్మణా సవేన నిర్జితమ
అచలం శాశ్వతం పుణ్యమ ఉత్తమం ధరువమ అవ్యయమ
10 భగవన సంశయొ మే ఽసతి కశ చిత తం ఛేత్తుమ అర్హసి
న హయ అన్యమ అహమ అర్హామి పరష్టుం లొకపితామహ
11 బహువర్షసహస్రాన్తం పరజాపాలనవర్ధితమ
అనేకక్రతుథానౌఘైర అర్జితం మే మహత ఫలమ
12 కదం తథ అల్పకాలేన కషీణం యేనాస్మి పాతితః
భగవన వేత్ద లొకాంశ చ శాశ్వతాన మమ నిర్జితాన
13 బహువర్షసహస్రాన్తం పరజాపాలనవర్ధితమ
అనేకక్రతుథానౌఘైర యత తవయొపార్జితం ఫలమ
14 తథ అనేనైవ థొషేణ కషీణం యేనాసి పాతితః
అభిమానేన రాజేన్థ్ర ధిక్కృతః సవర్గవాసిభిః
15 నాయం మానేన రాజర్షే న బలేన న హింసయా
న శాఠ్యేన న మాయాభిర లొకొ భవతి శాశ్వతః
16 నావమాన్యాస తవయా రాజన్న అవరొత్కృష్టమధ్యమాః
న హి మానప్రథగ్ధానాం కశ చిథ అస్తి సమః కవ చిత
17 పతనారొహణమ ఇథం కదయిష్యన్తి యే నరాః
విషమాణ్య అపి తే పరాప్తాస తరిష్యన్తి న సంశయః
18 ఏష థొషొ ఽభిమానేన పురా పరాప్తొ యయాతినా
నిర్బన్ధతశ చాతిమాత్రం గాలవేన మహీపతే
19 శరొతవ్యం హితకామానాం సుహృథాం భూతిమ ఇచ్ఛతామ
న కర్తవ్యొ హి నిర్బన్ధొ నిర్బన్ధొ హి కషయొథయః
20 తస్మాత తవమ అపి గాన్ధారే మానం కరొధం చ వర్జయ
సంధత్స్వ పాణ్డవైర వీర సంరమ్భం తయజ పార్దివ
21 థథాతి యత పార్దివ యత కరొతి; యథ వా తపస తప్యతి యజ జుహొతి
న తస్య నాశొ ఽసతి న చాపకర్షొ; నాన్యస తథ అశ్నాతి స ఏవ కర్తా
22 ఇథం మహాఖ్యానమ అనుత్తమం మతం; బహుశ్రుతానాం గతరొషరాగిణామ
సమీక్ష్య లొకే బహుధా పరధావితా; తరివర్గథృష్టిః పృదివీమ ఉపాశ్నుతే