ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 120)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
పరత్యభిజ్ఞాత మాత్రొ ఽద సథ్భిస తైర నరపుంగవః
యయాతిర థివ్యసంస్దానొ బభూవ విగతజ్వరః
2 థివ్యమాల్యామ్బరధరొ థివ్యాభరణభూషితః
థివ్యగన్ధగుణొపేతొ న పృద్వీమ అస్పృశత తథా
3 తతొ వసు మనాః పూర్వమ ఉచ్చైర ఉచ్చారయన వచః
ఖయాతొ థానపతిర లొకే వయాజహార నృపం తథా
4 పరాప్తవాన అస్మి యల లొకే సర్వవర్ణేష్వ అగర్హయా
తథ అప్య అద చ థాస్యామి తేన సంయుజ్యతాం భవాన
5 యత ఫలం థానశీలస్య కషమా శీలస్య యత ఫలమ
యచ చ మే ఫలమ ఆధానే తేన సంయుజ్యతాం భవాన
6 తతః పరతర్థనొ ఽపయ ఆహ వాక్యం కషత్రియ పుంగవః
యదా ధర్మరతిర నిత్యం నిత్యం యుథ్ధపరాయణః
7 పరాప్తవాన అస్మి యల లొకే కషత్రధర్మొథ్భవం యశః
వీర శబ్థఫలం చైవ తేన సంయుజ్యతాం భవాన
8 శిబిరౌశీనరొ ధీమాన ఉవాచ మధురాం గిరమ
యదా బాలేషు నారీషు వైహార్యేషు తదైవ చ
9 సంగరేషు నిపాతేషు తదాపథ వయసనేషు చ
అనృతం నొక్తపూర్వం మే తేన సత్యేన ఖం వరజ
10 యదాప్రాణాంశ చ రాజ్యం చ రాజన కర్మ సుఖాని చ
తయజేయం న పునః సత్యం తేన సత్యేన ఖం వరజ
11 యదాసత్యేన మే ధర్మొ యదాసత్యేన పావకః
పరీతః శక్రశ చ సత్యేన తేన సత్యేన ఖం వరజ
12 అష్టకస తవ అద రాజర్షిః కౌశికొ మాధవీ సుతః
అనేకశతయజ్వానం వచనం పరాహ ధర్మవిత
13 శతశః పుణ్డరీకా మే గొసవాశ చ చితాః పరభొ
కరతవొ వాజపేయాశ చ తేషాం ఫలమ అవాప్నుహి
14 న మే రత్నాని న ధనం న తదాన్యే పరిచ్ఛథాః
కరతుష్వ అనుపయుక్తాని తేన సత్యేన ఖం వరజ
15 యదా యదా హి జల్పన్తి థౌహిత్రాస తం నరాధిపమ
తదా తదా వసుమతీం తయక్త్వా రాజా థివం యయౌ
16 ఏవం సర్వే సమస్తాస తే రాజానః సుకృతైస తథా
యయాతిం సవర్గతొ భరష్టం తారయామ ఆసుర అఞ్జసా
17 థౌహిత్రాః సవేన ధర్మేణ యజ్ఞథానకృతేన వై
చతుర్షు రాజవంశేషు సంభూతాః కులవర్ధనాః
మాతామహం మహాప్రాజ్ఞం థివమ ఆరొపయన్తి తే
18 రాజధర్మగుణొపేతాః సర్వధర్మగుణాన్వితాః
థౌహిత్రాస తే వయం రాజన థివమ ఆరొహ పార్దివః