ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 119)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
అద పరచలితః సదానాథ ఆసనాచ చ పరిచ్యుతః
కమ్పితేనైవ మనసా ధర్షితః శొకవహ్నినా
2 మలానస్రగ భరష్టవిజ్ఞానః పరభ్రష్ట ముకుటాఙ్గథః
విఘూర్ణన సరస్తసర్వాఙ్గః పరభ్రష్టాభరణామ్బరః
3 అథృశ్యమానస తాన పశ్యన్న అపశ్యంశ చ పునః పునః
శూన్యః శూన్యేన మనసా పరపతిష్యన మహీతలమ
4 కిం మయా మనసా ధయాతమ అశుభం ధర్మథూషణమ
యేనాహం చలితః సదానాథ ఇతి రాజా వయచిన్తయత
5 తే తు తత్రైవ రాజానః సిథ్ధాశ చాప్సరసస తదా
అపశ్యన్త నిరాలమ్బం యయాతిం తం పరిచ్యుతమ
6 అదైత్య పురుషః కశ చిత కషీణపుణ్యనిపాతకః
యయాతిమ అబ్రవీథ రాజన థేవరాజస్య శాసనాత
7 అతీవ మథమత్తస తవం న కం చిన నావమన్యసే
మానేన భరష్టః సవర్గస తే నార్హస తవం పార్దివాత్మజ
న చ పరజ్ఞాయసే గచ్ఛ పతస్వేతి తమ అబ్రవీత
8 పతేయం సత్స్వ ఇతి వచస తరిర ఉక్త్వా నహుషాత్మజః
పతిష్యంశ చిన్తయామ ఆస గతిం గతిమతాం వరః
9 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు నైమిషే పార్దివర్షభాన
చతురొ ఽపశ్యత నృపస తేషాం మధ్యే పపాత సః
10 పరతర్థనొ వసు మనాః శిబిరౌశీనరొ ఽషటకః
వాజపేయేన యజ్ఞేన తర్పయన్తి సురేశ్వరమ
11 తేషామ అధ్వరజం ధూమం సవర్గథ్వారమ ఉపస్దితమ
యయాతిర ఉపజిఘ్రన వై నిపపాత మహీం పరతి
12 భూమౌ సవర్గే చ సంబథ్ధాం నథీం ధూమమయీం నృపః
స గఙ్గామ ఇవ గచ్ఛన్తీమ ఆలమ్బ్య జగతీపతిః
13 శరీమత్స్వ అవభృదాగ్ర్యేషు చతుర్షు పరతిబన్ధుషు
మధ్యే నిపతితొ రాజా లొకపాలొపమేషు చ
14 చతుర్షు హుతకల్పేషు రాజసింహమహాగ్నిషు
పపాత మధ్యే రాజర్షిర యయాతిః పుణ్యసంక్షయే
15 తమ ఆహుః పార్దివాః సర్వే పరతిమానమ ఇవ శరియః
కొ భవాన కస్య వా బన్ధుర థేశస్య నగరస్య వా
16 యక్షొ వాప్య అద వా థేవొ గన్ధర్వొ రాక్షసొ ఽపి వా
న హి మానుషరూపొ ఽసి కొ వార్దః కాఙ్క్షితస తవయా
17 యయాతిర అస్మి రాజర్షిః కషీణపుణ్యశ చయుతొ థివః
పతేయం సత్స్వ ఇతి ధయాయన భవత్సు పతితస తతః
18 సత్యమ ఏతథ భవతు తే కాఙ్క్షితం పురుషర్షభ
సర్వేషాం నః కరతుఫలం ధర్మశ చ పరతిగృహ్యతామ
19 నాహం పరతిగ్రహ ధనొ బరాహ్మణః కషత్రియొ హయ అహమ
న చ మే పరవణా బుథ్ధిః పరపుణ్యవినాశనే
20 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు మృగచర్యా కరమాగతామ
మాధవీం పరేక్ష్య రాజానస తే ఽభివాథ్యేథమ అబ్రువన
21 కిమ ఆగమనకృత్యం తే కిం కుర్వః శాసనం తవ
ఆజ్ఞాప్యా హి వయం సర్వే తవ పుత్రాస తపొధనే
22 తేషాం తథ భాషితం శరుత్వా మాధవీ పరయా ముథా
పితరం సముపాగచ్ఛథ యయాతిం సా వవన్థ చ
23 థృష్ట్వా మూర్ధ్నా నతాన పుత్రాంస తాపసీ వాక్యమ అబ్రవీత
థౌహిత్రాస తవ రాజేన్థ్ర మమ పుత్రా న తే పరాః
ఇమే తవాం తారయిష్యన్తి థిష్టమ ఏతత పురాతనమ
24 అహం తే థుహితా రాజన మాధవీ మృగచారిణీ
మయాప్య ఉపచితొ ధర్మస తతొ ఽరధం పరతిగృహ్యతామ
25 యస్మాథ రాజన నరాః సర్వే అపత్యఫలభాగినః
తస్మాథ ఇచ్ఛన్తి థౌహిత్రాన యదా తవం వసుధాధిప
26 తతస తే పార్దివాః సర్వే శిరసా జననీం తథా
అభివాథ్య నమస్కృత్య మాతామహమ అదాబ్రువన
27 ఉచ్చైర అనుపమైః సనిగ్ధైః సవరైర ఆపూయ మేథినీమ
మాతామహం నృపతయస తారయన్తొ థివశ చయుతమ
28 అద తస్మాథ ఉపగతొ గాలవొ ఽపయ ఆహ పార్దివమ
తపసొ మే ఽషట భాగేన సవర్గమ ఆరొహతాం భవాన