ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 118)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
స తు రాజా పునస తస్యాః కర్తుకామః సవయంవరమ
ఉపగమ్యాశ్రమపథం గఙ్గా యమున సంగమే
2 గృహీతమాల్యథామాం తాం రదమ ఆరొప్య మాధవీమ
పూరుర యథుశ చ భగినీమ ఆశ్రమే పర్యధావతామ
3 నాగయక్షమనుష్యాణాం పతత్రిమృగపక్షిణామ
శైలథ్రుమ వనౌకానామ ఆసీత తత్ర సమాగమః
4 నానా పురుషథేశానామ ఈశ్వరైశ చ సమాకులమ
ఋషిభిర బరహ్మకల్పైశ చ సమన్తాథ ఆవృతం వనమ
5 నిర్థిశ్యమానేషు తు సా వరేషు వరవర్ణినీ
వరాన ఉత్క్రమ్య సర్వాంస తాన వనం వృతవతీ వరమ
6 అవతీర్య రదాత కన్యా నమస్కృత్వా చ బన్ధుషు
ఉపగమ్య వనం పుణ్యం తపస తేపే యయాతిజా
7 ఉపవాసైర్శ చ వివిధైర థీక్షాభిర నియమైస తదా
ఆత్మనొ లఘుతాం కృత్వా బభూవ మృగచారిణీ
8 వైడూర్యాఙ్కుల కల్పాని మృథూని హరితాని చ
చరన్తీ శష్పముఖ్యాని తిక్తాని మధురాణి చ
9 సరవన్తీనాం చ పుణ్యానాం సురసాని శుచీని చ
పిబన్తీ వారి ముఖ్యాని శీతాని విమలాని చ
10 వనేషు మృగరాజేషు సింహవిప్రొషితేషు చ
థావాగ్నివిప్రముక్తేషు శూణ్యేషు గహనేషు చ
11 చరన్తీ హరిణైః సార్ధం మృగీవ వనరాచిణీ
చచార విపులం ధర్మం బరహ్మచర్యేణ సంవృతా
12 యయాతిర అపి పూర్వేషాం రాజ్ఞాం వృత్తమ అనుష్ఠితః
బహువర్షసహస్రాయుర అయుజత కాలధర్మణా
13 పూరుర యథుశ చ థవౌ వంశౌ వర్ధమానౌ నరొత్తమౌ
తాభ్యాం పరతిష్ఠితొ లొకే పరలొకే చ నాహుషః
14 మహీయతే నరపతిర యయాతిః సవర్గమ ఆస్దితః
మహర్షికల్పొ నృపతిః సవర్గాగ్ర్య ఫలభుగ విభుః
15 బహువర్షసహస్రాఖ్యే కాలే బహుగుణే గతే
రాజర్షిషు నిషణ్ణేషు మహీయఃసు మహర్షిషు
16 అవమేనే నరాన సర్వన థేవాన ఋషిగణాంస తదా
యయాతిర మూఢ విజ్ఞానొ విస్మయావిష్టచేతనః
17 తతస తం బుబుధే థేవః శక్రొ బలనిషూథనః
తే చ రాజర్షయః సర్వే ధిగ ధిగ ఇత్య ఏవమ అబ్రువన
18 విచారశ చ సముత్పన్నొ నిరీక్ష్య నహుషాత్మజమ
కొ నవ అయం కస్య వా రాజ్ఞః కదం వా సవర్గమ ఆగతః
19 కర్మణా కేన సిథ్ధొ ఽయం కవ వానేన తపశ చితమ
కదం వా జఞాయతే సవర్గే కేన వా జఞాయతే ఽపయ ఉత
20 ఏవం విచారయన్తస తే రాజానః సవర్గవాసినః
థృష్ట్వా పప్రచ్ఛుర అన్యొన్యం యయాతిం నృపతిం పరతి
21 విమానపాలాః శతశః సవర్గథ్వారాభిరక్షిణః
పృష్టా ఆసనపాలాశ చ న జానీమేత్య అదాబ్రువన
22 సర్వే తే హయ ఆవృతజ్ఞానా నాభ్యజానన్త తం నృపమ
స ముహూర్తాథ అద నృపొ హతౌజా అభవత తథా