ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 124)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ధృతరాష్ట్రవచః శరుత్వా భీష్మథ్రొణౌ సమర్ద్య తౌ
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ ఊచతుః శాసనాతిగమ
2 యావత కృష్ణావ అసంనథ్ధౌ యావత తిష్ఠతి గాణ్డివమ
యావథ ధౌమ్యొ న సేనాగ్నౌ జుహ్యొతీహ థవిషథ బలమ
3 యావన న పరేక్షతే కరుథ్ధః సేనాం తవ యుధిష్ఠిరః
హరీనిషేధొ మహేష్వాసస తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
4 యావన న థృష్యతే పార్దః సవేష్వ అనీకేష్వ అవస్దితః
భీమసేనొ మహైష్వాసస తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
5 యావన న చరతే మార్గాన పృతనామ అభిహర్షయన
యావన న శాతయత్య ఆజౌ శిరాంసి గతయొథ్నినామ
6 గథయా వీర ఘాతిన్యా ఫలానీవ వనస్పతేః
కాలేన పరిపక్వాని తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
7 నకులః సహథేవశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
విరాటశ చ శిఖణ్డీ చ శైశుపాలిశ చ థంశితాః
8 యావన న పరవిశన్త్య ఏతే నక్రా ఇవ మహార్ణవమ
కృతాస్త్రాః కషిప్రమ అస్యన్తస తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
9 యావన న సుకుమారేషు శరీరేషు మహీక్షితామ
గార్ధ్రపత్రాః పతన్త్య ఉగ్రాస తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
10 చన్థనాగరుథిగ్ధేషు హారనిష్కధరేషు చ
నొరఃసు యావథ యొధానాం మహేష్వాసైర మహేషవః
11 కృతాస్త్రైః కషిప్రమ అస్యథ్భిర థూరపాతిభిర ఆయసాః
అభిలక్ష్యైర నిపాత్యన్తే తావచ ఛామ్యతు వైశసమ
12 అభివాథయమానం తవాం శిరసా రాజకుఞ్జరః
పాణిభ్యాం పరతిగృహ్ణాతు ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
13 ధవజాఙ్కుశ పతాకాఙ్కం థక్షిణం తే సుథక్షిణః
సకన్ధే నిక్షిపతాం బాహుం శాన్తయే భరతర్షభ
14 రత్నౌషధి సమేతేన రత్నాఙ్గులి తలేన చ
ఉపవిష్టస్య పృష్ఠం తే పాణినా పరిమార్జతు
15 శాలస్కన్ధొ మహాబాహుస తవాం సవజానొ వృకొథరః
సామ్నాభివథతాం చాపి శాన్తయే భరతర్షభ
16 అర్జునేన యమాభ్యాం చ తరిభిస తైర అభివాథితః
మూర్ధ్ని తాన సముపాఘ్రాయ పరేమ్ణాభివథ పార్దివ
17 థృష్ట్వా తవాం పాణ్డవైర వీరైర భరాతృభిః సహ సంగతమ
యావథ ఆనన్థజాశ్రూణి పరముఞ్చన్తు నరాధిపాః
18 ఘుష్యతాం రాజధానీషు సర్వసంపన మహీక్షితామ
పృదివీ భరాతృభావేన భుజ్యతాం విజ్వరొ భవ