ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 114)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
హర్యశ్వస తవ అబ్రవీథ రాజా విచిన్త్య బహుధా తతః
థీర్ఘమ ఉష్ణం చ నిఃశ్వస్య పరజా హేతొర నృపొత్తమః
2 ఉన్నతేషూన్నతా షట్సు సూక్ష్మా సూక్ష్మేషు సప్తసు
గమ్భీరా తరిషు గమ్భీరేష్వ ఇయం రక్తా చ పఞ్చసు
3 బహు థేవాసురాలొకా బహు గన్ధర్వథర్శనా
బహు లక్షణసంపన్నా బహు పరసవ థారిణీ
4 సమర్దేయం జనయితుం చక్రవర్తినమ ఆత్మజమ
బరూహి శుల్కం థవిజశ్రేష్ఠ సమీక్ష్య విభవం మమ
5 ఏకతః శయామ కర్ణానాం శతాన్య అష్టౌ థథస్వ మే
హయానాం చన్థ్ర శుభ్రాణాం థేశజానాం వపుష్మతామ
6 తతస తవ భవిత్రీయం పుత్రాణాం జననీ శుభా
అరణీవ హుతాశానాం యొనిర ఆయతలొచనా
7 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజా హర్యశ్వః కామమొహితః
ఉవాచ గాలవం థీనొ రాజర్షిర ఋషిసత్తమమ
8 థవే మే శతే సంనిహితే హయానాం యథ విధాస తవ
ఏష్టవ్యాః శతశస తవ అన్యే చరన్తి మమ వాజినః
9 సొ ఽహమ ఏకమ అపత్యం వై జనయిష్యామి గాలవ
అస్యామ ఏతం భవాన కామం సంపాథయతు మే వరమ
10 ఏతచ ఛరుత్వా తు సా కన్యా గాలవం వాక్యమ అబ్రవీత
మమ థత్తొ వరః కశ చిత కేన చిథ బరహ్మవాథినా
11 పరసూత్య అన్తే పరసూత్య అన్తే కన్యైవ తవం భవిష్యసి
స తవం థథస్వ మాం రాజ్ఞే పరతిగృహ్య హయొత్తమాన
12 నృపేభ్యొ హి చతుర్భ్యస తే పూర్ణాన్య అష్టౌ శతాని వై
భవిష్యన్తి తదా పుత్రా మమ చత్వార ఏవ చ
13 కరియతాం మమ సంహారొ గుర్వర్దం థవిజసత్తమ
ఏషా తావన మమ పరజ్ఞా యదా వా మన్యసే థవిజ
14 ఏవమ ఉక్తస తు స మునిః కన్యయా గాలవస తథా
హర్యశ్వం పృదివీపాలమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
15 ఇయం కన్యా నరశ్రేష్ఠ హర్యశ్వప్రతిగృహ్యతామ
చతుర్భాగేన శుల్కస్య జనయస్వైకమ ఆత్మజమ
16 పతిగృహ్య స తాం కన్యాం గాలవం పతినన్థ్య చ
సమయే థేశకాలే చ లబ్ధవాన సుతమ ఈప్సితమ
17 తతొ వసు మనా నామ వసుభ్యొ వసుమత్తరః
వసు పరఖ్యొ నరపతిః స బభూవ వసు పరథః
18 అద కాలే పునర ధీమాన గాలవః పత్యుపస్దితః
ఉపసంగమ్య చొవాచ హర్యశ్వం పరీతిమానసమ
19 జాతొ నృపసుతస తే ఽయం బాల భాస్కరసంనిభః
కాలొ గన్తుం నరశ్రేష్ఠ భిక్షార్దమ అపరం నృపమ
20 హర్యశ్వః సత్యవచనే సదితః సదిత్వా చ పౌరుషే
థుర్లభత్వాథ ధయానాం చ పరథథౌ మాధవీం పునః
21 మాధవీ చ పునర థీప్తాం పరిత్యజ్య నృప శరియమ
కుమారీ కామతొ భూత్వా గాలవం పృష్ఠతొ ఽనవగాత
22 తవయ్య ఏవ తావత తిష్ఠన్తు హయా ఇత్య ఉక్తవాన థవిజః
పరయయౌ కన్యయా సార్ధం థివొథాసం పరజేశ్వరమ