ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 113)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
ఏవమ ఉక్తః సుపర్ణేన తద్యం వచనమ ఉత్తమమ
విమృశ్యావహితొ రాజా నిశ్చిత్య చ పునః పునః
2 యష్టా కరతుసహస్రాణాం థాతా థానపతిః పరభుః
యయాతిర వత్స కాశీశ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
3 థృష్ట్వా పరియసఖం తార్క్ష్యం గాలవం చ థవిజర్షభమ
నిథర్శనం చ తపసొ భిక్షాం శలాఘ్యాం చ కీర్తితామ
4 అతీత్య చ నృపాన అన్యాన ఆథిత్యకులసంభవాన
మత్సకాశమ అనుప్రాప్తావ ఏతౌ బుథ్ధిమ అవేక్ష్య చ
5 అథ్య మే సఫలం జన్మ తారితం చాథ్య మే కులమ
అథ్యాయం తారితొ థేశొ మమ తార్క్ష్య తవయానఘ
6 వక్తుమ ఇచ్ఛామి తు సఖే యదా జానాసి మాం పురా
న తదా విత్తవాన అస్మి కషీణం విత్తం హి మే సఖే
7 న చ శక్తొ ఽసమి తే కర్తుం మొఘమ ఆగమనం ఖగ
న చాశామ అస్య విప్రర్షేర వితదాం కర్తుమ ఉత్సహే
8 తత తు థాస్యామి యత కార్యమ ఇథం సంపాథయిష్యతి
అభిగమ్య హతాశొ హి నివృత్తొ థహతే కులమ
9 నాతః పరం వైనతేయ కిం చిత పాపిష్ఠమ ఉచ్యతే
యదాశా నాశనమ లొకే థేహి నాస్తీతి వా వచః
10 హతాశొ హయ అకృతార్దః సన హతః సంభావితొ నరః
హినస్తి తస్య పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చాకుర్వతొ ఽరదినామ
11 తస్మాచ చతుర్ణాం వంశానాం సదాపయిత్రీ సుతా మమ
ఇయం సురసుత పరఖ్యా సర్వధర్మొపచాయినీ
12 సథా థేవమనుష్యాణామ అసురాణాం చ గాలవ
కాఙ్క్షితా రూపతొ బాలా సుతా మే పరతిగృహ్యతామ
13 అస్యాః శుల్కం పరథాస్యన్తి నృపా రాజ్యమ అపి ధరువమ
కిం పునః శయామ కర్ణానాం హయానాం థవే చతుఃశతే
14 స భవాన పరతిగృహ్ణాతు మమేమాం మాధవీం సుతామ
అహం థౌహిత్రవాన సయాం వై వర ఏష మమ పరభొ
15 పరతిగృహ్య చ తాం కన్యాం గాలవః సహ పక్షిణా
పునర థరక్ష్యావ ఇత్య ఉక్త్వా పరతస్దే సహ కన్యయా
16 ఉపలబ్ధమ ఇథం థవారమ అశ్వానామ ఇతి చాణ్డజః
ఉక్త్వా గాలవమ ఆపృచ్ఛ్య జగామ భవనం సవకమ
17 గతే పతగరాజే తు గాలవః సహ కన్యయా
చిన్తయానః కషమం థానే రాజ్ఞాం వై శుల్కతొ ఽగమత
18 సొ ఽగచ్ఛన మనసేక్ష్వాకుం హర్యశ్వం రాజసత్తమమ
అయొధ్యాయాం మహావీర్యం చతురఙ్గ బలాన్వితమ
19 కొశధాన్య బలొపేతం పరియ పౌరం థవిజ పరియమ
పరజాభికామం శామ్యన్తం కుర్వాణం తప ఉత్తమమ
20 తమ ఉపాగమ్య విప్రః స హర్యశ్వం గాలవొ ఽబరవీత
కన్యేయం మమ రాజేన్థ్ర పరసవైః కులవర్ధినీ
21 ఇయం శుక్లేన భార్యార్దే హర్యశ్వప్రతిగృహ్యతామ
శుల్కం తే కీర్తయిష్యామి తచ ఛరుత్వా సంప్రధార్యతామ