ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
మహావీర్యొ మహీపాలః కాశీనామ ఈశ్వరః పరభుః
థివొథాస ఇతి ఖయాతొ భైమసేనిర నరాధిపః
2 తత్ర గచ్ఛావహే భథ్రే శనైర ఆగచ్ఛ మా శుచః
ధార్మికః సంయమే యుక్తః సత్యశ చైవ జనేశ్వరః
3 తమ ఉపాగమ్య స మునిర నయాయతస తేన సత్కృతః
గాలవః పరసవస్యార్దే తం నృపం పరత్యచొథయత
4 శరుతమ ఏతన మయా పూర్వం కిమ ఉక్త్వా విస్తరం థవిజ
కాఙ్క్షితొ హి మయైషొ ఽరదః శరుత్వైతథ థవిజసత్తమ
5 ఏతచ చ మే బహుమతం యథ ఉత్సృజ్య నరాధిపాన
మామ ఏవమ ఉపయాతొ ఽసి భావి చైతథ అసంశయమ
6 స ఏవ విభవొ ఽసమాకమ అశ్వానామ అపి గాలవ
అహమ అప్య ఏకమ ఏవాస్యాం జనయిష్యామి పార్దివమ
7 తదేత్య ఉక్త్వా థవిజశ్రేష్ఠః పరాథాత కన్యాం మహీపతేః
విధిపూర్వం చ తాం రాజా కన్యాం పరతిగృహీతవాన
8 రేమే స తస్యాం రాజర్షిః పరభావత్యాం యదా రవిః
సవాహాయాం చ యదా వహ్నిర యదా శచ్యాం స వాసవః
9 యదా చన్థ్రశ చ రొహిణ్యాం యదా ధూమొర్ణయా యమః
వరుణశ చ యదా గౌర్యాం యదా చర్థ్ధ్యాం ధనేశ్వరః
10 యదా నారాయణొ లక్ష్యాం జాహ్నవ్యాం చ యదొథధిః
యదా రుథ్రశ చ రుథ్రాణ్యాం యదా వేథ్యాం పితామహః
11 అథృశ్యన్త్యాం చ వాసిష్ఠొ వసిష్ఠశ చాక్షమాలయా
చయవనశ చ సుకన్యాయాం పులస్త్యః సంధ్యయా యదా
12 అగస్త్యశ చాపి వైథర్భ్యాం సావిత్ర్యాం సత్యవాన యదా
యదా భృగుః పులొమాయామ అథిత్యాం కశ్యపొ యదా
13 రేణుకాయాం యదర్చీకొ హైమవత్యాం చ కౌశికః
బృహస్పతిశ చ తారాయాం శుక్రశ చ శతపర్వయా
14 యదా భూమ్యాం భూమిపతిర ఉర్వశ్యాం చ పురూరవాః
ఋచీకః సత్యవత్యాం చ సరస్వత్యాం యదా మనుః
15 తదా తు రమమాణస్య థివొథాసస్య భూపతేః
మాధవీ జనయామ ఆస పుత్రమ ఏకం పరతర్థనమ
16 అదాజగామ భగవాన థివొథాసం స గాలవః
సమయే సమనుప్రాప్తే వచనం చేథమ అబ్రవీత
17 నిర్యాతయతు మే కన్యాం భవాంస తిష్ఠన్తు వాజినః
యావథ అన్యత్ర గచ్ఛామి శుక్లార్దం పృదివీపతే
18 థివొథాసొ ఽద ధర్మాత్మా సమయే గాలవస్య తామ
కన్యాం నిర్యాతయామ ఆస సదితః సత్యే మహీపతిః