ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 106)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సుపర్ణ]
అనుశిష్టొ ఽసమి థేవేన గాలవాజ్ఞాత యొనినా
బరూహి కామ అనుసంయామి థరష్టుం పరదమతొ థిశమ
2 పూర్వాం వా థక్షిణాం వాహమ అద వా పశ్చిమాం థిశమ
ఉత్తరాం వా థవిజశ్రేష్ఠ కుతొ గచ్ఛామి గాలవ
3 యస్యామ ఉథయతే పూర్వం సర్వలొకప్రభావనః
సవితా యత్ర సంధ్యాయాం సాధ్యానాం వర్తతే తపః
4 యస్యాం పూర్వం మతిర జాతా యయా వయాప్తమ ఇథం జగత
చక్షుషీ యత్ర ధర్మస్య యత్ర చైష పరతిష్ఠితః
5 హుతం యతొ ముఖైర హవ్యం సర్పతే సర్వతొథిశమ
ఏతథ థవారం థవిజశ్రేష్ఠ థివసస్య తదాధ్వనః
6 యత్ర పూర్వం పరసూతా వై థాక్షాయణ్యః పరజాః సత్రియః
యస్యాం థిశి పరవృథ్ధాశ చ కశ్యపస్యాత్మసంభవాః
7 యతొమూలా సురాణాం శరీర యత్ర శక్రొ ఽభయషిచ్యతా
సురరాజ్యేన విప్రర్షే థేవైశ చాత్ర తపశ చితమ
8 ఏతస్మాత కారణాథ బరహ్మన పూర్వేత్య ఏషా థుగ ఉచ్యతే
యస్మాత పూర్వతరే కాలే పూర్వమ ఏషావృతా సురైః
9 అత ఏవ చ పూర్వేషాం పూర్వామ ఆశామ అవేక్షతామ
పూర్వకార్యాణి కార్యాణి థైవాని సుఖమ ఈప్సతా
10 అత్ర వేథాఞ జగౌ పూర్వం భగవాఁల లొకభావనః
అత్రైవొక్తా సవిత్రాసీత సావిత్రీ బరహ్మవాథిషు
11 అత్ర థత్తాని సూర్యేణ యజూంషి థవిజసత్తమ
అత్ర లబ్ధవరైః సొమః సురైః కరతుషు పీయతే
12 అత్ర తృప్తా హుతవహాః సవాం యొనిమ ఉపభుఞ్జతే
అత్ర పాతాలమ ఆశ్రిత్య వరుణః శరియమ ఆప చ
13 అత్ర పూర్వం వసిష్ఠస్య పౌరాణస్య థవిజర్షభ
సూతిశ చైవ పరతిష్ఠా చ నిధనం చ పరకాశతే
14 ఓంకారస్యాత్ర జాయన్తే సూతయొ థశతీర థశ
పిబన్తి మునయొ యత్ర హవిర్ధానే సమ సొమపాః
15 పరొక్షితా యత్ర బహవొ వరాహాథ్యా మృగా వనే
శక్రేణ యత్ర భాగార్దే థైవతేషు పరకల్పితాః
16 అత్రాహితాః కృతఘ్నాశ చ మానుషాశ చాసురాశ చ యే
ఉథయంస తాన హి సర్వాన వై కరొధాథ ధన్తి విభావసుః
17 ఏతథ థవారం తరిలొకస్య సవర్గస్య చ ముఖస్య చ
ఏష పూర్వొ థిశా భాగొ విశావైనం యథీచ్ఛసి
18 పరియం కార్యం హి మే తస్య యస్యాస్మి వచనే సదితః
బరూహి గాలవ యాస్యామి శృణు చాప్య అపరాం థిశమ