ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 105)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
ఏవమ ఉక్తస తథా తేన విశ్వామిత్రేణ ధీమతా
నాస్తే న శేతే నాహారం కురుతే గాలవస తథా
2 తవగ అస్ది భూతొ హరిణశ చిన్తాశొకపరాయణః
శొచమానొ ఽతిమాత్రం స థహ్యమానశ చ మన్యునా
3 కుతః పుష్టాని మిత్రాణి కుతొ ఽరదాః సంచయః కుతః
హయానాం చన్థ్ర శుభ్రాణాం శతాన్య అష్టౌ కుతొ మమ
4 కుతొ మే భొజనశ్రథ్ధా సుఖశ్రథ్ధా కుతశ చ మే
శరథ్ధా మే జీవితస్యాపి ఛిన్నా కిం జీవితేన మే
5 అహం పారం సముథ్రస్య పృదివ్యా వా పరం పరాత
గత్వాత్మానం విముఞ్చామి కిం ఫలం జీవితేన మే
6 అధనస్యాకృతార్దస్య తయక్తస్య వివిధైః ఫలైః
ఋణం ధారయమాణస్య కుతః సుఖమ అనీహయా
7 సుహృథాం హి ధనం భుక్త్వా కృత్వా పరణయమ ఈప్సితమ
పరతికర్తుమ అశక్తస్య జీవితాన మరణం వరమ
8 పరతిశ్రుత్య కరిష్యేతి కర్తవ్యం తథ అకుర్వతః
మిద్యావచనథగ్ధస్య ఇష్టాపూర్తం పరణశ్యతి
9 న రూపమ అనృతస్యాస్తి నానృతస్యాస్తి సంతతిః
నానృతస్యాధిపత్యం చ కుత ఏవ గతిః శుభా
10 కుతః కృతఘ్నస్య యశః కుతః సదానం కుతః సుఖమ
అశ్రథ్ధేయః కృతఘ్నొ హి కృతఘ్నే నాస్తి నిష్కృతిః
11 న జీవత్య అధనః పాపః కుతః పాపస్య తన్త్రణమ
పాపొ ధరువమ అవాప్నొతి వినాశం నాశయన కృతమ
12 సొ ఽహం పాపః కృతఘ్నశ చ కృపణశ చానృతొ ఽపి చ
గురొర యః కృతకార్యః సంస తత కరొమి న భాషితమ
సొ ఽహం పరాణాన విమొక్ష్యామి కృత్వా యత్నమ అనుత్తమమ
13 అర్దనా చ మయా కా చిత కృతపూర్వా థివౌకసామ
మానయన్తి చ మాం సర్వే తరిథశా యజ్ఞసంస్తరే
14 అహం తు విబుధశ్రేష్ఠం థేవం తరిభువనేశ్వరమ
విష్ణుం గచ్ఛామ్య అహం కృష్ణం గతిం గతిమతాం వరమ
15 భొగా యస్మాత పరతిష్ఠన్తే వయాప్య సర్వాన సురాసురాన
పరయతొ థరష్టుమ ఇచ్ఛామి మహాయొగినమ అవ్యయమ
16 ఏవమ ఉక్తే సఖా తస్య గరుడొ వినతాత్మజః
థర్శయామ ఆస తం పరాహ సంహృష్టః పరియకామ్యయా
17 సుహృథ భవాన మమ మతః సుహృథాం చ మతః సుహృత
ఈప్సితేనాభిలాషేణ యొక్తవ్యొ విభవే సతి
18 విభవశ చాస్తి మే విప్ర వాసవావరజొ థవిజ
పూర్వమ ఉక్తస తవథర్దం చ కృతః కామశ చ తేన మే
19 స భవాన ఏతు గచ్ఛావ నయిష్యే తవాం యదాసుఖమ
థేశం పారం పృదివ్యా వా గచ్ఛ గాలవ మాచిరమ