ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సుపర్ణ]
ఇయం వివస్వతా పూర్వం శరౌతేన విధినా కిల
గురవే థక్షిణా థత్తా థక్షిణేత్య ఉచ్యతే ఽద థిక
2 అత్ర లొకత్రయస్యాస్య పితృపక్షః పరతిష్ఠితః
అత్రొష్మపానాం థేవానాం నివాసః శరూయతే థవిజ
3 అత్ర విశ్వే సథా థేవాః పితృభిః సార్ధమ ఆసతే
ఇజ్యమానాః సమ లొకేషు సంప్రాప్తాస తుల్యభాగతామ
4 ఏతథ థవితీయం ధర్మస్య థవారమ ఆచక్షతే థవిజ
తరుటిశొ లవశశ చాత్ర గణ్యతే కాలనిశ్చయః
5 అత్ర థేవర్షయొ నిత్యం పితృలొకర్షయస తదా
తదా రాజర్షయః సర్వే నివసన్తి గతవ్యదాః
6 అత్ర ధర్మశ చ సత్యం చ కర్మ చాత్ర నిశామ్యతే
గతిర ఏషా థవిజశ్రేష్ఠ కర్మణాత్మావసాథినః
7 ఏషా థిక సా థవిజశ్రేష్ఠ యాం సర్వః పరతిపథ్యతే
వృతా తవ అనవబొధేన సుఖం తేన న గమ్యతే
8 నైరృతానాం సహస్రాణి బహూన్య అత్ర థవిజర్షభ
సృష్టాని పరతికూలాని థరష్టవ్యాన్య అకృతాత్మభిః
9 అత్ర మన్థరకుఞ్జేషు విప్రర్షిసథనేషు చ
గన్ధర్వా గాన్తి గాదా వై చిత్తబుథ్ధిహరా థవిజ
10 అత్ర సామాని గాదాభిః శరుత్వా గీతాని రైవతః
గతథారొ గతామాత్యొ గతరాజ్యొ వనం గతః
11 అత్ర సావర్ణినా చైవ యవక్రీతాత్మజేన చ
మర్యాథా సదాపితా బరహ్మన యాం సూర్యొ నాతివర్తతే
12 అత్ర రాక్షసరాజేన పౌలస్ద్యేన మహాత్మనా
రావణేన తపశ చీర్త్వా సురేభ్యొ ఽమరతా వృతా
13 అత్ర వృత్తేన వృత్రొ ఽపి శక్రశత్రుత్వమ ఈయివాన
అత్ర సర్వాసవః పరాప్తాః పునర గచ్ఛన్తి పఞ్చధా
14 అత్ర థుష్కృతకర్మాణొ నరాః పచ్యన్తి గాలవ
అత్ర వైతరణీ నామ నథీ వితరణైర వృతా
అత్ర గత్వా సుఖస్యాన్తం థుఃఖస్యాన్తం పరపథ్యతే
15 అత్రావృత్తొ థినకరః కషరతే సురసం పయః
కాష్ఠాం చాసాథ్య ధానిష్ఠాం హిమమ ఉత్సృజతే పునః
16 అత్రాహం గాలవ పురా కషుధార్తః పరిచిన్తయన
లబ్ధవాన యుధ్యమానౌ థవౌ బృహన్తౌ గల కచ్ఛపౌ
17 అత్ర శక్రధనుర నామ సూర్యాజ జాతొ మహాన ఋషిః
విథుర యం కపిలం థేవం యేనాత్తాః సగరాత్మజాః
18 అత్ర సిథ్ధాః శివా నామ బరాహ్మణా వేథపారగాః
అధీత్య సఖిలాన వేథాన ఆలభన్తే యమక్షయమ
19 అత్ర భొగవతీ నామ పురీ వాసుకిపాలితా
తక్షకేణ చ నాగేన తదైవైరావతేన చ
20 అత్ర నిర్యాణకాలేషు తమః సంప్రాప్యతే మహత
అభేథ్యం భాస్కరేణాపి సవయం వా కృష్ణవర్త్మనా
21 ఏష తస్యాపి తే మార్గః పరితాపస్య గాలవ
బరూహి మే యథి గన్తవ్యం పరతీచీం శృణు వా మమ