ఈ నిశీథ మధ్యమ్మున నే నొకండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఈ నిశీథ మధ్యమ్మున నే నొకండ

ఘోర కాంతార కుటిల కఠోర వీథు

లందు తిరుగాడుదును భయమంద గాని

లోకమోహన తారావిలోకనముల

వలదు కనుసైగ చేయగా వలదు నాథ!


ఇంచు కేనియు వెరవ స్వామీ, త్వదీయ

పాణినిర్గత నిర్ఘాత పాతమునకు;

ప్రళయ జంఝా ప్రభంజన ప్రబలధాటి

వడకు శైశిరవల్లికా పత్ర మటుల

హృదయము చలించు భవదీయ వదనసీమ

ప్రణయ దరహాస కౌముది పరిమళింప!


ఇ మ్మహావిశ్వ మల్లలాడించు నీదు

బొమముడి కషాయ వీక్షణస్ఫూర్తి చిమ్ము!

బురదలో క్రుళ్ళి పొరలాడు పురుగు నెత్తి

కాంత, చేర్చకు మోయి నీ కౌగిలింత!