ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ రాజ్ఞాభ్యనుజ్ఞాతొ ధృతరాష్ట్రః పరతాపవాన
యయౌ సవభవనం రాజా గాన్ధార్యానుగతస తథా
2 మన్థప్రాణగతిర ధీమాన కృచ్ఛ్రాథ ఇవ సముథ్ధరన
పథాతిః స మహీపాలొ జీర్ణొ గజపతిర యదా
3 తమ అన్వగచ్ఛథ విథురొ విథ్వాన సూతశ చ సంజయః
స చాపి పరమేష్వాసః కృపః శారథ్వతస తదా
4 స పరవిశ్య గృహం రాజా కృతపూర్వాహ్ణిక కరియః
తర్పయిత్వా థవిజశ్రేష్ఠాన ఆహారమ అకరొత తథా
5 గాన్ధారీ చైవ ధర్మజ్ఞా కున్త్యా సహ మనస్వినీ
వధూభిర ఉపచారేణ పూజితాభుఙ్క్త భారత
6 కృతాహారం కృతాహారాః సర్వే తే విథురాథయః
పాణ్డవాశ చ కురుశ్రేష్ఠమ ఉపాతిష్ఠన్త తం నృపమ
7 తతొ ఽబరవీన మహారాజ కున్తీపుత్రమ ఉపహ్వరే
నిషణ్ణం పాణినా పృష్ఠే సంస్పృశన్న అమ్బికా సుతః
8 అప్రమాథస తవయా కార్యః సర్వదా కురునన్థన
అష్టాఙ్గే రాజశార్థూల రాజ్యే ధర్మపురస్కృతే
9 తత తు శక్యం యదా తాత రక్షితుం పాణ్డునన్థన
రాజ్యం ధర్మం చ కౌన్తేయ విథ్వాన అసి నిబొధ తత
10 విథ్యా వృథ్ధాన సథైవ తవమ ఉపాసీదా యుధిష్ఠిర
శృణుయాస తే చ యథ బరూయుః కుర్యాశ చైవావిచారయన
11 పరాతర ఉత్దాయ తాన రాజన పూజయిత్వా యదావిధి
కృత్యకాలే సముత్పన్నే పృచ్ఛేదాః కార్యమ ఆత్మనః
12 తే తు సంమానితా రాజంస తవయా రాజ్యహితార్దినా
పరవక్ష్యన్తి హితం తాత సర్వం కౌరవనన్థన
13 ఇన్థ్రియాణి చ సర్వాణి వాజివత పరిపాలయ
హితాయ వై భవిష్యన్తి రక్షితం థరవిణం యదా
14 అమాత్యాన ఉపధాతీతాన పితృపైతామహాఞ శుచీన
థాన్తాన కర్మసు సర్వేషు ముఖ్యాన ముఖ్యేషు యొజయేః
15 చారయేదాశ చ సతతం చారైర అవ్విథితైః పరాన
పరీక్షితైర బహువిధం సవరాష్ట్రేషు పరేషు చ
16 పురం చ తే సుగుప్తం సయాథ థృఢప్రాకారతొరణమ
అట్టాట్టాలక సంబాధం షట పదం సర్వతొథిశమ
17 తస్య థవారాణి కార్యాణి పర్యాప్తాని బృహన్తి చ
సర్వతః సువిభక్తాని యన్త్రైర ఆరక్షితాని చ
18 పురుషైర అలమ అర్దజ్ఞైర విథితైః కులశీలతః
ఆత్మా చ రక్ష్యః సతతం భొజనాథిషు భారత
19 విహారాహార కాలేషు మాల్యశయ్యాసనేషు చ
సత్రియశ చ తే సుగుప్తాః సయుర వృథ్ధైర ఆప్తైర అధిష్ఠితాః
శీలవథ్భిః కులీనైశ చ విథ్వథ్భిశ చ యుధిష్ఠిర
20 మన్త్రిణశ చైవ కుర్వీదా థవిజాన విథ్యా విశారథాన
వినీతాంశ చ కులీనాంశ చ ధర్మార్దకుశలాన ఋజూన
21 తైః సార్ధం మన్త్రయేదాస తవం నాత్యర్దం బహుభిః సహ
సమస్తైర అపి చ వయస్తైర వయపథేశేన కేన చిత
22 సుసంవృతం మన్త్రగృహం సదలం చారుహ్య మన్త్రయేః
అరణ్యే నిఃశలాకే వా న చ రాత్రౌ కదం చన
23 వానరాః పక్షిణశ చైవ యే మనుష్యానుకారిణః
సర్వే మన్త్రగృహే వర్జ్యా యే చాపి జడ పఙ్గుకాః
24 మన్త్రభేథే హి యే థొషా భవన్తి పృదివీక్షితామ
న తే శక్యాః సమాధాతుం కదం చిథ ఇతి మే మతిః
25 థొషాంశ చ మన్త్రభేథేషు బరూయాస తవం మన్త్రిమణ్డలే
అభేథే చ గుణాన రాజన పునః పునర అరింథమ
26 పౌరజానపథానాం చ శౌచాశౌచం యుధిష్ఠిరః
యదా సయాథ విథితం రాజంస తదా కార్యమ అరింథమ